Incopatibilitate între funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului. Acte ale autorităţilor publice


-art. 99 lit. b din Legea nr. 393/2004

-art. 88 alin. (1) lit. c din Legea nr. 161/2003

-art. 132 din Legea nr. 215/2001

Funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului.

Decizia nr. 1446/27 septembrie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa – Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal la nr. 4465/120/2009, reclamanta Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa a chemat în judecată pârâtul Consiliul Local Dragodana şi a solicitat să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BN şi să se declare vacant locul respectiv de consilier local.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că potrivit art. 88 alin.1 lit. c din Legea nr. 161/2003 „funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului Judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”.

Conform art. 9 lit. b din Legea nr. 393/2004 „calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: …incompatibilitate”.

In baza acestor texte de lege, prin adresa nr. 5531/2009, Instituţia Prefectului a solicitat Consiliului local al comunei Dragodana, în baza OUG nr. 37/2009, să procedeze la identificarea unor situaţii de incompatibilitate în care se află aleşii locali.

Urmare acestei adrese, Consiliul Local al comunei Dragodana a comunicat Instituţiei Prefectului că domnul consilier local BN este şi consilier şi şef serviciu situaţii de urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al primarului (contract de muncă nr. 5485/2008), fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 161/2003.

S-a mai arătat că la şedinţa ordinară a Consiliului Local Dragodana din data de 28.05.2009 s-a pus în discuţie situaţia apărută, dar s-a votat respingerea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului domnului BN.

In drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 26 indice 1 din Legea nr. 340/2004 şi dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

La termenul din data de 3 decembrie 2009 a fost citat în cauză, în calitate de pârât, BN, consilier local în cadrul Consiliului Local al localităţii Dragodana.

Prin sentinţa nr. 490 din 22 aprilie 2010 Tribunalul Dâmboviţa a respins acţiunea.

În considerentele sentinţei, Tribunalul a reţinut că urmare a alegerilor din 1 iunie 2008 pentru funcţia de consilier al Consiliului Local Dragodana, pârâtul a fost validat în funcţia de consilier local, în prezent îndeplineşte funcţia de consilier local, este angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată de timp în funcţia de şef serviciu situaţii de urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragodana.

În şedinţa din data de 3 august 2009 a Consiliului Local Dragodana s-a respins Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de ales local al pârâtului şi de declarare vacantă a locului de consilier ocupat de acesta.

Potrivit art. 88 alin. (1) lit. c din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei „funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului judeţean, ori al prefecturii din judeţul respectiv ”, aceste dispoziţiile condiţionează incompatibilitatea funcţiei de consilier local cu cea de angajat cu contract de muncă în aparatul propriu al consiliului local, or, pârâtul este angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Astfel, angajatul din cadrul aparatului de specialitate al primarului poate îndeplini în acelaşi timp şi funcţia de consilier local.

S-a mai reţinut de prima instanţă că hotărârea consiliului local prin care s-a respins propunerea de hotărâre pentru încetarea mandatului de consilier local al pârâtului, pe motiv de incompatibilitate, a devenit definitivă prin necontestare şi a produs efecte juridice depline, iar prin constatarea incompatibilităţii hotărârea ar fi lipsită nelegal de efectele sale.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta Instituţia Prefectului judeţului Dâmboviţa, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea recursului şi pe fond admiterea acţiunii.

În motivarea căii de atac, recurenta a arătat că legiuitorul a reţinut existenţa aparatului propriu al consiliului local în Legea nr. 161/2003, însă în legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată, se reţine în mod corect existenţa aparatului de specialitate al primarului, fără a face nici un fel de referire la aparatul de specialitate al consiliului local, or, potrivit art. 36 din legea administraţiei publice locale, unul din atributele consiliului local menţionate la aliniatul 2 litera a prevede: „Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local”, iar la alin. 3 litera b al aceluiaşi articol se menţionează: „ consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”.

Mai arată recurenta că potrivit art. 88 alin. (1) lit. c din Legea nr. 161/2003 „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv, sau în aparatul propriu al consiliului judeţean, ori al prefecturii din judeţul respectiv”, iar potrivit art. 9 lit. b din Legea nr. 393/2004 „Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:incompatibilitate”, considerând că interpretarea instanţei vis a vis de speţa dedusa judecaţii este strict literară fără a se raporta la depoziţiile Legii nr. 215/2001, ce privesc organizarea şi funcţionarea consiliului local şi a aparatului de specialitate al primarului.

În ceea ce priveşte cea de a doua opinie a instanţei, în sensul că Instituţia Prefectului nu a atacat în contencios administrativ hotărârea prin care s-a respins proiectul privind invalidarea mandatului consilierului local şi că acesta a rămas definitivă producându-şi efecte depline, recurenta arată că instanţa nici un moment nu a avut la dosarul cauzei hotărârea pe care o consideră că şi-a produs efectele, întrucât acesta nu există.

Recurenta a mai arătat că a luat la cunoştinţă de existenţa stării de incompatibilitate, atunci când a formulat adresa nr. 5531/2009 şi a solicitat Consiliului Locala Dragodana, să procedeze la identificarea unor situaţii de incompatibilitate în care se află aleşii locali, urmare căreia Consiliul Local le-a comunicat că domnul consilier local, BN, prin contractul de muncă nr. 5485/2008 este şi consilier şi sef serviciu situaţii de urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 161/2003, astfel au procedat la formularea acţiunii privind constatarea stării de incompatibilitate.

Examinând sentinţa recurată, prin prisma motivelor de recurs, a actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente, precum şi a dispoziţiilor art. 304-312 Cod procedură civilă, Curtea a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Urmare alegerilor locale din data de 1 iunie 2008 pentru funcţia de consilier al Consiliului Local Dragodana, pârâtul BN a fost validat în funcţia de consilier local.

Pârâtul BN este angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată de timp în funcţia de şef serviciu situaţii de urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragodana.

Urmare adresei nr. 5531/2009, prin care Instituţia Prefectului a solicitat Consiliului local al comunei Dragodana, în baza OUG nr. 37/2009 să procedeze la identificarea unor situaţii de incompatibilitate în care se află aleşii locali, s-a comunicat Instituţiei Prefectului că BN, consilier local, este şi şef serviciu situaţii de urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al primarului (contract de muncă nr. 5485/2008), iar în şedinţa ordinară a Consiliului Local Dragodana din data de 28.05.2009 s-a analizat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de ales local al domnului BN şi de declarare vacantă a locului de consilier, în urma discuţiilor avute şi a supunerii la vot proiectul de hotărâre nefiind votat de consilierii aleşi, acest fapt fiind comunicat de către Consiliul Local Dragodana Instituţiei Prefectului prin adresa nr. 4530/22.09.2009.

Curtea a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. c din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei „funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”.

Aceste prevederi legale se referă la aparatul propriu al consiliului local, pârâtul BN fiind angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată, prevede însă existenţa aparatului de specialitate al primarului, şi nu a aparatului de specialitate al consiliului local, astfel:

– art. 36 alin. 2 litera a: „Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului”, iar alin. 3 litera b al aceluiaşi articol: „consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”.

– art. 61 alin. 3: ”Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce”.

– art. 77: ”Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Art. 132 din Legea nr. 215/2001 prevede de altfel că ”Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului.”

În ceea ce priveşte reţinerea de către instanţa de fond a faptului că Instituţia Prefectului nu a atacat în contencios administrativ hotărârea prin care s-a respins proiectul privind invalidarea mandatului consilierului local, curtea a constatat că această hotărâre nu există, la data de 3.08.2009, în şedinţa Consiliului Local Dragodana fiind respins proiectul de hotărâre cu privire la încetarea de drept a mandatului numitului BN, nefiind emisă o hotărâre în acest sens, iar recurenta s-a adresat instanţei de contencios administrativ urmare acestui faptul, comunicat prin adresa nr. 4530/22.09.2009.

Curtea a constatat, având în vedere situaţia de fapt reţinută şi dispoziţiile legale menţionate, precum şi dispoziţiile art. 99 lit. b din Legea nr. 393/2004 care prevăd „calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: …incompatibilitate”, că acţiunea formulată de reclamantă este întemeiată, funcţia de consilier local deţinută de pârâtul BN fiind incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului, şi anume funcţia de şef serviciu situaţii de urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al primarului (contract de muncă nr. 5485/2008).

Pentru aceste motive, curtea a constatat că sentinţa recurată este nelegală, fiind pronunţată cu aplicarea greşită a dispoziţiile Legii nr. 161/2003 şi Legii nr. 215/2001, privind incompatibilitatea funcţiei de consilier local cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului, motiv de nelegalitate prevăyut de dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, considerente pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 1, 2 şi 3, a admis recursul, a modificat în tot sentinţa recurată, a admis acţiunea şi a obligat pârâtul să constate încetarea de drept a mandatului de consilier local privind pe pârâtul BN şi să declare vacant locul de consilier al acestuia.