Individualizarea sancţiunii. Cerere de înlocuire a amenzii cu avertisment. Criterii de apreciere


O.G. nr. 2/2001, art. 21 alin. (3)

Potrivit art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită, de modul şi de mijloacele de săvârşire, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului.

în ceea ce priveşte posibilitatea de înlocuire a amenzii cu avertisment, reţinând că petenta este o societate comercială ce ar trebui să se comporte ca un adevărat profesionist, fiind unul dintre principalii operatori de telefonie mobilă, cu foarte mulţi utilizatori, condiţii în care riscul vătămării consumatorului este foarte mare, observând că nu a conştientizat caracterul contravenţional al faptei sale, instanţa a considerat că scopul educativ, dar şi cel punitiv al sancţiunii poate fi atins doar prin aplicarea amenzii, în acest fel asigurându-se atât prevenţia generală, cât şi cea specială.

Jud. sect. 1 Bucureşti, sent. civ. nr. 10562/2009, nepublicată

Prin plângerea înregistrată pc rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti la data de 16 februarie 2009, petenta SC O.R. SA a contestat

procesul-verbal nr. 209669 din 9 februarie 2009. In fapt, petenta a susţinut că măsura dispusă prin procesul-verbal contestat este abuzivă

şi lipsită de temei legal. Petenta a arătat că, în calitate de prestator de servicii de telefonie mobilă, a iniţiat vânzări de lichidare, în condiţiile Capitolului V – „Practici comerciale” din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarca produselor şi serviciilor de piaţă. Articolul 8 din Legea nr. 148/2000 reglementează în mod exclusiv comparativă, nefiind incident în cauză, unde e vorba despre o vânzare de lichidare, prin care societatea petentă urmăreşte exclusiv vânzarea accelerată a produselor care fac obiectul lichidării la un preţ redus, şi nicidecum vreo formă de publicitate. Produsele care fac obiectul lichidării de stoc sunt reprezentate în detaliu, pentru a oferi clienţilor toate informaţiile necesare unei alegeri optime a produselor, fară a identifica în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau ser-

vicii oferite de acesta. In aceste condiţii, petenta a susţinut că fapta de a nu se face precizarea datei de începere a perioadei în care se aplică preţul special, încălcându-se dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 148/2000, republicată, aşa cum a fost reţinută în anexa la procesul-verbal de constatare a contravenţiei, nu există. Petenta a precizat că procesul-verbal este lovit de nulitate pentru nelegalitatea completării, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001 (ncdescrie-rea faptei sancţionate).

Intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, menţinerea măsurilor dispuse prin procesul-verbal legal şi temeinic întocmit, susţinând că petenta a săvârşit contravenţia pentru care a fost sancţionată. In urma analizării procesului-verbal contestat, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt: prin procesul-verbal nr. 209669 din 9 februarie 2009, petenta SC O.R. SA a fost sancţionată cu o amendă în valoare de 10.000 lei şi una în valoare de 2.000 lei, dispunându-se oprirea temporară a comercializării produselor la care preţurile nu sunt precizate cu toate taxele incluse, conform art. 55 pct. 2 lit. b) din O.G. nr. 21/1992, până la informarea completă a consumatorilor. Sancţiunile au fost aplicate ca urmare a reclamaţiei formulate de I.M. referitoare la disponibilitatea la comercializare a telefoanelor oferite prin webeare de O.R. SA la preţul de 120 euro, produsul neputând fi cumpărat de la un magazin fono-

mat. In pagina de internet nu se face precizarea datei de începere a perioadei în care se aplică preţul special, încălcându-se dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 148/2000, fapta fiind sancţionată cu amendă contravenţională conform art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 148/2000. Procesul-verbal a fost semnat de petent fară obiecţiuni.

Potrivit prevederilor art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii. Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa a constatat că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute exprese. Instanţa nu a constatat întemeiată critica formulată de petent referitoare la nedescrierea faptei contravenţionale. Din analiza procesului-verbal contestat reiese că agentul constatator a descris fapta constatată şi sancţionată, aşa cum aceasta a fost reţinută în situaţia de fapt. Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanţa a constatat că acesta cuprinde consemnarea unor fapte conforme cu realitatea, ceea ce conduce la concluzia temeiniciei sale.

Cu privire la sancţiune, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora aceasta se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi de mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului. Prin procesul-verbal a fost aplicată amenda în cuantum de 10.000 lei în temeiul O.G. nr. 21/1992, respectiv 2.000 lei în temeiul Legii nr. 148/2003, iar instanţa a constatat că acestea sunt stabilite în limitele legilor menţionate. In ceea ce priveşte posibilitatea de înlocuire a amenzilor cu avertisment, reţinând că petenta este o societate comercială ce ar trebui să se comporte ca un adevărat profesionist, fiind unul dintre principalii operatori de telefonie mobilă, unul dintre operatorii de telefonie mobilă cu foarte mulţi utilizatori, condiţii în care riscul vătămării consumatorului este foarte mare, observând că petenta nu a conştientizat caracterul contravenţional al faptei sale, instanţa a considerat că scopul educativ, dar şi cel punitiv al sancţiunii poate fi atins doar prin aplicarea amenzii, în acest fel asigurându-se atât prevenţia generală, cât şi cea specială.

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa a respins plângerea contravenţională formulată de petenta SC O.R. SA împotriva procesului-verbal nr. 209669 din 9 februarie 2009 în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor, ca neîntemeiată.