Insolvenţă. Admiterea contestaţiei formulate de DGFP. Înscriere în Tabelul definitiv al creditorilor


Debitoarea, prin persoana desemnată a o reprezenta, respectiv lichidatorul, nu poate să-şi invoce propria-i culpă în conduita manifestată în raporturile cu organele fiscale. Astfel, simpla susţinere a lichidatorului cum că Declaraţia 100 nu a fost întocmită de el sau lipsa ştampilei şi semnăturii nu sunt de natură a infirma debitul din cuprinsul ei. Pe de altă parte, în condiţiile în care acest debit nu ar fi real, lichidatorul avea posibilitatea de a-l contesta potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile art. 66 alin. (2) din prevăd că nu sunt supuse procedurii verificării creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.

Secţia comercială şi administrativ, Decizia nr. 863 din 16 septembrie 2010

Prin sentința nr. 350/15.02.2010 pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul de faliment privind debitoarea SC S. SRL, s-a respins contestația formulată de creditoarea DGFP H. împotriva tabelului definitiv rectificat al creanțelor debitoarei. Pentru a pronunța această soluție, judecătorul sindic a reținut că prin sentința nr. 1781/08.09.2008 s-a deschis procedura simplificată de insolvență împotriva debitoarei. Creditoarea DGFP H. a înregistrat la data de 30.09.2009 adresa nr. 16219/30.09.2009 prin care a solicitat majorarea creanței declarate inițial de 116.811 lei cu suma de 2.636 lei ca urmare a Declarației fiscale 100 înregistrată la organele fiscale după deschiderea procedurii. Judecătorul sindic a considerat că întemeiat lichidatorul desemnat în cauză nu a acceptat această majorare întrucât Declarația 100 nu a fost întocmită de lichidator în calitate de reprezentant al debitoarei după deschiderea procedurii și nici nu poartă ștampila, respectiv semnătura societății.

împotriva sentinței a formulat recurs creditoarea DGFP H. arătând că în mod greșit Declarația 100 nu a fost luată în considerare întrucât, faptul că aceasta nu are aplicată ștampila societății debitoare, nu este de natură a tăgădui realitatea debitului față de organul fiscal mai cu seamă că privește debite aferente anului 2007 iar culpa pentru modul defectuos de lucru în relația cu fiscul aparține în totalitate debitoarei.

Analizând recursul formulat, prin prisma motivelor invocate precum și din oficiu în raport de dispozițiile art. 3041 C.proc.civ., instanța apreciază că acesta este fondat pentru următoarele considerente:

Prin sentința nr. 1781/08.09.2008 s-a deschis procedura generală de insolvență împotriva debitoarei SC S. SRL la cererea creditoarei DGFP H., cerere înregistrată la data de 13.05.2008, ocazie cu care debitoarei i-a fost retras și dreptul de administrare. în tabelul preliminar al creanțelor, creditoarea a fost înscrisă inițial cu suma de 116.811 lei, iar la data de 30.09.2009 aceasta a solicitat înscrierea în tabel și a sumei de 2.636 lei ca urmare a Declarației fiscale 100 înregistrată la organele fiscale după deschiderea procedurii. Perioada de raportare privește anul 2007, așadar cuprinde debite născute anterior deschiderii procedurii de insolvență.

Debitoarea, prin persoana desemnată a o reprezenta, respectiv lichidatorul, nu poate să-și invoce propria-i culpă în conduita manifestată în raporturile cu organele fiscale. Astfel, simpla susținere a lichidatorului cum că Declarația 100 nu a fost întocmită de el sau lipsa ștampilei și semnăturii nu sunt de natură a infirma debitul din cuprinsul ei. Pe de altă parte, în condițiile în care acest debit nu ar fi real, lichidatorul avea posibilitatea de a-l contesta potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală, cu atât mai mult cu cât dispozițiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 prevăd că nu sunt supuse procedurii verificării creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.

Pentru aceste considerente, Curtea va admite recursul formulat de către DGFP H., va modifica integral sentința atacată, în sensul că se va admite contestația creditoarei și se va dispune înscrierea în tabelul definitive al creanțelor debitoarei și a creanței în cuantum de 2.636 lei deținută de DGFP H.