Instanţa competentă să soluţioneze plângerea contravenţională. Relevanta locului situării sediului contravenientului


O.G. nr. 2/2001, art. 32 alin. (2)

Conform art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, competentă să soluţioneze plângerea contravenţională este judecătoria în raza căreia a fost săvârşită contravenţia. în condiţiile în care O.G. nr. 2/2001 conţine dispoziţii speciale privind competenţa, este irelevant în materie contravenţională unde este situat sediul contravenientului.

Trib. Bucureşti, s. a VIII-a confl. muri., asig. soc., cont. adm. şi fisc.,

dec. civ. nr. 2620/R/2005, nepublicată

Prin sentinţa civilă nr. 7192 din II iulie 2005 a Judecătoriei sectorului l Bucureşti, s-a declinat competenta soluţionării plângerii contravenţionale formulate de petenta SC. SA în contradictoriu cu intimata Direcţia Poliţie Comunitară sector l Bucureşti în favoarea Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, ca instanţa de la locul săvârşirii

contravenţiei. împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata, arătând că în sectorul 2 este sediul contravenientei, iar nu punctul de lucru la care s-a săvârşit fapta, acesta fiind situat în sectorul l.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a constatat că Judecătoria sectorului l Bucureşti este competentă să se pronunţe asupra plângerii contravenţionale, conform art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, în raza acesteia fiind săvârşită contravenţia. Astfel, din cuprinsul procesului-verbal rezultă că locul faptei este în Piaţa Romană nr. 9, sector 1, fiind irelevant în materie contravenţională unde este situat sediul contravenientei, în condiţiilc în carc O.G. nr. 2/2001 conţinc dispoziţii specialc privind competenţa.

Prin urmare, tribunalul a admis recursul, a casat sentinţa recurată, conform art. 312 alin. (3) C. proc. civ., şi a trimis cauza spre competentă soluţionare la aceeaşi instanţă.