Interpretarea clauzelor contractului. Modificarea ratei anuale a dobânzii aferentă creditului contractat


– Legea nr. 190/1999

Când este îndoială, convenţia se interpretează în favoarea celui ce se obligă, în speţă în favoarea reclamantei în sensul că modificarea clauzelor contractuale, respectiv a nivelului dobânzii anuale se poate face numai cu acordul său, acord care în cauză nu există.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 1364/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea comercială înregistrată reclamanta M.I.D. a chemat în judecată pârâtele CEC BANK SA Bucureşti şi CEC BANK SA – Sucursala Bistriţa solicitând instanţei să oblige pârâtele să menţină rata anuală a dobânzii aferentă creditului contractat în baza contractului de credit nr. 29799/15.11.2009 conform prevederilor contractuale.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt că reclamanta a încheiat cu pârâta CEC Bank SA Bucureşti prin pârâta Sucursala Bistriţa contractul de credit nr. 29799 din 15 noiembrie 2006 prin care banca a acordat reclamantei un credit de 127.900 lei pe o durată de 35 de zile cu o rată a dobânzii de 9,58% pe an conform art. 9 alin. 2 din contract.

Ulterior, prin notificarea nr. 6559/30 iunie 2009, CEC Bank SA, reprezentată prin CEC Bank SA Bucureşti – Sucursala Bistriţa o informează pe reclamantă că începând cu data de 1 iulie 2009 Banca va modifica indicele de referinţă prevăzut de contractul încheiat de părţi, utilizat de Bancă în stabilirea dobânzii variabile practicată la creditele ipotecare acordate în lei persoanelor fizice.

Reclamanta prin răspunsul adresat băncii în data de 10 septembrie 2008 îi comunică acesteia că nu este de acord cu majorarea dobânzii aferente creditului contractat.

Banca prin notificarea nr. 10278 din 1 octombrie 2009 a invitat-o pe reclamantă la sediul său în data de 8 octombrie 2009 pentru a proceda la restructurarea creditului, restructurare definită prin următoarele caracteristici:

– acordarea unei perioade de graţie de 9 luni în care reclamanta nu va achita nici o sumă aferentă creditului;

– prelungirea cu 1 an a duratei de creditare.

Ulterior reclamanta a intentat prezenta acţiune.

Examinând susţinerile părţilor se reţine că pârâta CEC Bank SA Bucureşti îşi justifică conduita prin faptul că reclamanta ar fi acceptat dreptul băncii de a modifica nivelul ratei anuale a dobânzii variabile pe întreaga durată de creditare, prin aceea că la semnarea contractului reclamanta a fost de acord implicit cu disp. art. 9 alin. 2 şi 3 din contract.

De asemenea, pârâta invocă în întâmpinare şi prev. art. 9 şi 14 din Legea nr. 190/1999, precum şi cele ale Normei BNR nr. 10/2005 în vigoare la data încheierii contractului, în prezent abrogate prin dispoziţiile Regulamentului nr. 3/2007.

Or, dacă în art. 9 alin. 3 din contract se prevede că CEC îşi rezervă dreptul să modifice nivelul ratei anuale a dobânzii de creditoare, în art. 29 din contract se prevede că modificarea clauzelor prezentului contract se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional, cele două clauze contractuale fiind contradictorii.

în această situaţie au aplicabilitate disp. art. 983 C. civ. ce prevăd că atunci, când este îndoială, convenţia se interpretează în favoarea celui ce se obligă, în speţă în favoarea reclamantei în sensul că modificarea clauzelor contractuale, respectiv a nivelului dobânzii anuale se poate face numai cu acordul său, acord care în cauză nu există.

De asemenea, potrivit prev. art. 9 alin. 2 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, „Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare nu va putea fi modificat decât în scris de către părţi, prin încheierea de acte adiţionale, cerinţă care nu este îndeplinită în cauză”.

Normele şi Regulamentul invocate de pârâtă nu pot contraveni prevederilor Legii nr. 190/1999 act normativ cu forţă juridică superioară Normelor şi Regulamentului.

Pentru considerentele menţionate tribunalul în baza clauzelor şi a textelor de lege indicate urmează să admită acţiunea astfel cum a fost formulată (judecător Checec Virgil).