INTERPRETAREA DISP.ART.67 ALIN.2 ŞI 68 ALIN.3 C.P.C. – LIMITELE MANDATULUI. MANDATUL ESTE PRESUPUS DAT PENTRU TOATE ACTELE JUDECĂŢII, DAR POATE FI RESTRÂNS LA ANUMITE ACTE SAU PENTRU O ANUMITĂ INSTANŢĂ. Acte ale autorităţilor publice


Sentinţa civilă nr.888/2008

INTERPRETAREA DISP.ART.67 ALIN.2 ŞI 68 ALIN.3 C.P.C. –

LIMITELE MANDATULUI. MANDATUL ESTE PRESUPUS DAT

PENTRU TOATE ACTELE JUDECĂŢII, DAR POATE FI RESTRÂNS

LA ANUMITE ACTE SAU PENTRU O ANUMITĂ INSTANŢĂ.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub

nr.726/324/2008, petentul CNS prin procurator BC, în contradictoriu cu

intimaţii G.L. şi A.T. prin procurator C.M. a formulat plângere împotriva

încheierii nr.X pronunţată la data de Y prin care s-a admis cererea

formulată de G.L. privind notarea unui litigiu.

In fapt, arată petentul G.L. nu are dreptul să solicite

această înregistrare în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni , deoarece

pe rolul Tribunalului Galaţi se află în curs de soluţionare mai multe

procese în care a solicitat, în afară de reconstituirea dreptului de

proprietate în baza legii 10/2001 şi constatarea calităţii sale de unic

moştenitor, precum şi lipsa calităţii de moştenitor a celorlalţi petenţi.

Ca atare, solicită să se admită plângerea şi să se respingă

cererea intimaţilor GL, ATC şi SPS de notare a litigiului.

Prin sentinţa civilă nr.888/2008 Judecătoria Tecuci a anulat

cererea pentru lipsa calităţii de reprezentant a numitei BC.

A reţinut în motivare că plângerea formulată în temeiul

art.50 alin 2 din Legea 7/1996 M. de către BC în calitate de procuratoare

pentru CNS, nu poate fi luată în considerare de către instanţă, deoarece

procura prezentată ( fila 9 dosar) datează din 9 septembrie 2005, iar din

adresa nr.4823272.04.2008 eliberată de Serviciul Public Comunitar

pentru Evidenţa Persoanelor ( fila 179 rezultă că C N S nu figurează în

baza de date.

Deşi i s-a acordat un termen procuratoarei BC pentru a

răspunde acestei excepţii, aceasta nu s-a prezentat în instanţă.

S-a formulat în acest dosar o cerere de amânare de către

avocatul C.D. pentru petentul CNS, dar acesta nu a depus şi

împuternicirea avocaţială, astfel încât instanţa nu a ţinut seama de

această cerere formulată de o persoană fără calitate în cauză.

Pe de altă parte, examinând conţinutul procurii invocate, se

observă că mandatara nu a fost împuternicită expres pentru a promova o

astfel de plângere la Legea 7/1996 M., procura fiind cu caracter general.

de asemenea, se observă că petentul CNS domiciliază în ţară.

Conform art.67 alin.2 din C.p.c., mandatarul cu

generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest

drept i-a fost dat anume.

Ca atare, conform art.161 alin.2 din C.p.c., s-a dispus

anularea cererii având ca obiect plângere conform art.50 alin.2 din

Legea 7/1996.

Impotriva acestei sentinţe a formulat apel petentul,

criticând-o ca netemeinică.

In motivare, a arătat că instanţa a interpretat greşit

înscrisurile depuse la dosar, că odată cu cererea de amânare a fost depusă

şi delegaţia avocaţială de reprezentare al petentului, prin procurist BC, că

excepţia nu a fost pusă în discuţia părţilor şi nici nu s-a acordat vreun

termen pentru complinirea lipsurilor.

Tribunalul Galaţi prin decizia civilă nr.362/20.08.2008 a

respins ca nefundat apelul.

Pentru a pronunţa această hotărâre a reţinut că în motivele

de apel, petentul prezintă denaturat situaţia de fapt, plângerea împotriva

încheierii de carte funciară a fost introdusă de mandatara BC fără a

anexa procura de reprezentare care a fost depusă la data de 25.03.2008.

A mai reţinut că din cuprinsul acestei procuri se constată

că este o procură generală, că nu există în cuprinsul procurii nicio

menţiune referitoare la exercitarea unor acţiuni având ca obiect plângeri

împotriva încheierilor de carte funciară.

Mai reţine, că împrejurarea că mandatara a îndeplinit

diverse acte în baza procurii generale nu este de natură să înlăture

aplicarea art.67 alin.2 c.p.c.

Impotriva acestei hotărâri a declarat recurs petentul C N S

prin procurist BC considerând-o nelegală, invocând aplicarea greşită a

legii conform dispoziţiilor art.304 pct.9 C.p.c.

Prin decizia civilă nr.636/2008 a Curţii de Apel Galaţi s-a

admis recursul şi s-a casat decizia civilă 362/2008 a Tribunalului Galaţi

şi sentinţa civilă nr.-888/2008 a Judecătoriei Tecuci şi a trimis cauza spre

rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a

avut în vedere următoarele motive:

Potrivit disp.art.68 alin.3 C.p.c. mandatul este presupus

dat pentru toate actele judecăţii, chiar dacă nu cuprinde nici o arătare în

această privinţă, el poate fi însă restrâns numai la anumite acte sau

pentru o anumită instanţă.

Procura depusă la fila 9, dosar fond autentificată sub

nr.1141/9.09.2005 precizează că mandatara „ va putea intenta procese, va

putea angaja avocat, va putea primi actele de procedură „.

Interpretând această frază rezultă clar că mandatul a fost

dat şi pentru a introduce acţiune în instanţă în numele mandantului.

Astfel, în mod greşit instanţa de apel a interpretat că

numita BC nu avea procură pentru promovarea acţiunii, sintagma „ va

putea intenta procese „ nu poate fi interpretată decât în sensul că avea

procură pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată.