Legalitatea criteriilor de calificare si selectie potrivit art.176 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Licitaţii


– art.176 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Faptul ca dispozitiile art.34 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006 instituie obligatia autoritatii contractante de a preciza în documentatia de atribuire regulile obligatorii referitoare la conditiile de si de protectie a muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari, nu justifica înscrierea în documentatia de atribuire, ca si criterii de calificare si selectie, a altor standarde decât cele prevazute limitativ de dispozitiile art.176 din O.U.G nr.34/2006.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2289/101.11.2010)

Deliberând asupra plângerii de fata, constata urmatoarele :

Prin plângerea înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.8719/2/2010, patenta S.C. A. S. S.A. a solicitat, în contradictoriu cu intimata S.C. E. S. S.R.L., modificarea Deciziei nr.4863/C5/5545 din 17.09.2010 emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.), în sensul respingerii contestatiei formulata de S.C. E. S. S.R.L. împotriva documentatiei de atribuire prin licitatie deschisa a contractului de lucrari CL 10 – “Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata în aglomerarile Alexandria, Zimnicea si Videle”, parte a proiectului major “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în judetul Teleorman”.

În motivarea plângerii, patenta a sustinut, în esenta, urmatoarele motive de nelegalitate privind Decizia nr.4863/C5/5545 din 17.09.2010 emisa de C.N.S.C. :

1. În mod gresit Consiliul a retinut ca, prin dispozitiile art.176 din O.U.G. nr.34/2006 au fost stabilite limitativ domeniile la care se pot referi criteriile de calificare, iar în acestea nu se regasesc standarde referitoare la protectia muncii.

În dezvoltarea acestui motiv de nelegalitate, patenta a mentionat ca, în Manualul Operational pentru Atriburea Contractelor de Achizitie Publica al A.N.R.M.A.P., vol.II, pag.64, sunt enumerate standardele ce pot fi solicitate de autoritatile contractante în procedurile privind achizitiile publice, printre care se regasesc : sistemul de management al securitatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001: 1999, sistemul de management integrat (ISO 19001+ISO 14001+ OHSAS), iar dispozitiile art.34 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006 prevad obligatia autoritatii contractante de a preciza în documentatia de atribure regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari.

Prin urmare, potrivit prevederilor legale, în anuntul de participare si prin documentatia de atribuire autoritatea contractanta a solicitat prezentarea unei certificari de respectare si a standardelor de protectia muncii, în speta OHSAS 18001 sau documente relevante care sa asigure un nivel corespunzator solicitarii.

În plus, anuntul de participare aprimit acceptul de publicare din partea A.N.R.M.A.P., ceea ce conduce la concluzia ca solicitarea standardului OHSAS 18001 nu a reprezentat o încalcare a legislatiei achizitiilor publice si a principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.

2. În mod eronat Consiliul a retinut ca fiind întemeiata critica prin care contestatoarea reclama modul de atribuire a punctajului pentru cele doua subcriterii ale factorului de evaluare “programul calitatii propus pentru executia lucrarilor”si anume :

– Subcriteriul A) “descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calitatii;

– Subcriteriul B) “listele cuprinzând procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului”.

În privinta acestui motiv de nelegalitate, patenta a reiterat apararile invocate în punctul de vedere adresat C.N.S.A.S. si care vizeaza, în principal, urmatoarele :

a) Potrivit art.198 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, criteriul ales pentru contractul CL 10 este “oferta cea mai avantajoasa din punct dfe vedere economic”, algoritmul de calcul avut în vedere la evaluarea ofertelor fiind cel prezentat si detaliat la pct.9 din vol.I – 1.1. Fisa de date.

Procedeul ales are ca scop evitarea licitarii ofertantilor pe sume aparent neobisnuit de scazute (mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului, fara TVA) si determinarea ofertantilor sa elaboreze oferte neconforme cu documentatia de atribuire si efectuarea unor lucrari de calitate.

S.C. E. S. S.R.L. confunda sistemul calitatii propus pentru executia lucrarilor (factor de evaluare) cu reglementarile privind managementul calitatii reglementate de standardul ISO 9001 – care atesta baza sistemului de management al calitatii unei organizatii.

b) în ceea ce priveste modul de punctare de la 1 la 10 a subcriteriului A) s-a solicitat o descriere a calitatii aplicata la lucrare si a procedurilor aferente, urmând ca analiza, evaluarea si punctarea de la 1-10 a programului calitatii lucrarii specific fiecarei oferte prezentate, acordata de fiecare membru al comisiei de evaluare, sa fie urmata de motivarea scrisa a punctajului acordat, în functie de analiza efectuata asupra programului calitatii prezentat.

Petenta a apreciat ca au fost respectate prevederile art. 199 din O.U.G. nr.34/2006, întrucât elementele subfactorului de evaluare A) pot fi obiectiv apreciate de comisia de evaluare prin raportare la legislatia si normativele tehnice în vigoare.

În drept, au fost invocate prevederile O.U.G. nr.34/2006, H.G. nr.925/2006 si Codului de Procedura Civila.

Intimata S.C. E. S. S.R.L., desi a fost legal citata, nu a formulat întâmpinare în cauza.

Prin concluziile orale formulate în sedinta publica din data de 25.10.2010, aceasta a solicitat respingerea plângerii ca nefondata si mentinerea deciziei C.N.S.C. ca fiind legala si temeinica.

În vederea solutionarii cauzei a fost înaintata de catre C.N.S.C. documentatia care a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele :

Prin Decizia C.N.S.C. nr.4863/C5/5545/17.09.2010 s-a admis contestatia formulata de S.C. E. S. S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractanta S.C. A. S. S.R.L. si s-a dispus anularea procedurii de atribuire.

Pentru a decide astfel, Consiliul a retinut urmatoarele :

Autoritatea contractanta a initiat procedura de atribuire prin “licitatie deschisa” a contractului de achizitie publica “Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata în aglomerarile Alexandria, Zimnicea si Videle”, prin publicarea în SEAP a anuntului de participare nr.106083/18.08.2010, stabilind data deschiderii ofertelor la 11.10.2010 ora 10 : 00 si criteriul de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

Prin dispozitiile art.176 din O.U.G. nr.34/2006 au fost stabilite limitativ domeniile la care se pot referi criteriile de calificare, iar între acestea nu se regasesc standarde referitoare la protectia muncii, astfel ca cerinta autoritatii contractante privind prezentarea de catre ofertanti a certificarii OHSAS 18001 apare ca fiind inclusa în documentatie prin încalcarea temeiului legal mentionat si, în consecinta, excesiva.

Factorul de evaluare “Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor” a fost punctat de autoritatea contractanta cu 30% din totalul punctajului acordat. La rândul sau, acest factor a fost divizat în doi subfactori de evaluare cu valori egale, respectiv “A) Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente – 50 de puncte” si “B) Listele cuprinzând procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului – 50 de puncte”.

În raport de prevederile documentatiei de atribuire, Consiliul a constatat ca, daca pentru subfactorul de evaluare B) autoritatea contractanta a prevazut lista standardelor aplicabile, care constituie documente de referinta pentru compararea procedurilor tehnice, pentru subfactorul A) nu exista nicio baza de la care ar putea porni compararea programelor de calitate propuse, astfel încât notele acordate de membrii comisiei, neavând o baza comuna, ramân subiective si pot influenta punctajul obtnut de ofertanti, în sensul distorsionarii concurentei.

În aceste conditii, s-a retinut ca sunt întemeiate criticile referitoare la subfactorul de evaluare A), fiind încalcate atât dispozitiile art.15 din H.G. nr.925/2006, cât si principiul transparentei prevazut de art.2 alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr.34/2006.

Curtea, examinând decizia atacata, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, constata ca plângerea este nefondata, în considerarea urmatoarelor argumente :

1. În mod corect Consiliul a retinut ca cerinta înscrisa la Cap.6 – Standarde, pct.6.1) – Standarde de protectia muncii din Fisa de date a achizitiei, în sensul de a fi prezentat ” Certificatul OHSAS 18001/2007 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse în legislatia tarii de origine a ofertantului” este lipsita de temei legal si, prin urmare, excesiva.

Astfel, dispozitiile art.176 din O.U.G. nr.34/2006 prevad ca :

“Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la :

a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c) situatia economica si financiara;

d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului, în cazurile prevazute la art.188 alin.(2) lit.f) si alin.(3) lit.e).”

Se observa ca aceste dispozitii legale enumera limitativ criteriile de calificare si selectie pe care autoritatea contractanta are dreptul de a le aplica, printre care se regasesc standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului, nu si standardele de protectie a muncii, cum în mod eronat s-a solicitat de autoritatea contractanta.

Faptul ca dispozitiile art.34 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006 instituie obligatia autoritatii contractante de a preciza în documentatia de atribuire regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari, nu justifica înscrierea în documentatia de atribuire, ca si criterii de calificare si selectie, a altor standarde decât cele prevazute limitativ de dispozitiile art.176 din O.U.G nr.34/2006.

De asemenea, faptul ca standardele de protectie a muncii figureaza înscrise în Manualul Operational pentru Atriburea Contractelor de Achizitie Publica al A.N.R.M.A.P. si ca anuntul de participare a primit acceptul de publicare al A.N.R.M.A.P. nu justifica legalitatea cerintei înscrise la Cap.6, pct.6.1 din Fisa de date a achizitiei, întrucât reglementarile acestei autoritati nu pot excede cadrului legal instituit de O.U.G. nr.34/2006, iar exercitarea controlului de legalitate asupra actelor autoritatii contractante revine în competenta C.N.S.C., pe calea contestatiei, respectiv instantei judecatoresti competente, în cadrul plângerii împotriva deciziei C.N.S.C., în conditiile art.255 si urm. din O.U.G. nr.34/2006.

2. Este neîntemeiat motivul de nelegalitate ce vizeaza subfactorul de evaluare A) “descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calitatii”, având în vedere lipsa unor elemente care sa constituie baza de la care s-ar putea realiza compararea programelor de calitate propuse, în cadrul procedurii de evaluare si de stabilire a punctajului obtinut de ofertanti.

Modalitatea de evaluare prevazuta în documentatia de atribuire, referitor la subfactorul de evaluare A), nu respecta dispozitiile art. 199 din O.U.G. nr.34/2006, care instituie în sarcina autoritatii contractante obligatia de a preciza, în mod clar si detaliat, în documentatia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum si metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.

Prin urmare, având în vedere si faptul ca factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora nu se pot schimba pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire, potrivit art.199 alin.3 din O.U.G. nr.34/2006, în mod corect Consiliul a dispus admiterea contestatiei si anularea procedurii de atribuire, în temeiul art.278 alin.(4) si (6) din O.U.G. nr.34/2006.