Legea nr.18/1991. Litigiu cu pârâta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Fondul funciar


În litigiile dintre reclamant şi pârâta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar – având ca obiect îndeplinirea de către aceasta a unor obligaţii derivând din prevederile Legii nr.18/1991 – competenţa soluţionării cauzei revine judecătoriei în raza căreia se află situat terenul.

Secţia comercială şi administrativ fiscal – Decizia civilă nr.1013/CA/19 iunie 2006.

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Hunedoara – secţia comercială şi contencios administrativ sub dosar nr. 6131/2005- reclamantul D.G. a chemat în judecată pârâta Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor Băiţa – solicitând obligarea pârâtei să-i soluţioneze cererea înregistrată sub. Nr.52/2004 şi obligarea pârâtei la plata daunelor cominatorii pentru fiecare zi de întârziere.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că a solicitat pârâtei să iasă la faţa locului pentru a-i indica pe teren limitele parcelei reconstituite antecesorului său, însă pârâta i-a răspuns că nu are în sarcină obligaţia de restabilire a limitelor de hotar odată fixate.

Prin sentinţa nr.204/CA/2006 Tribunalul Hunedoara – secţia comercială şi contencios administrativ a respins acţiunea reclamantului cu motivarea că pârâta şi-a îndeplinit obligaţia legală de stabilire a limitelor terenului faţă de antecesorul reclamantului.

Împotriva acestei sentinţe reclamantul a declarat recurs susţinând că motivarea primei instanţe nu vizează fondul cauzei, întrucât nu-a cerut o nouă punere în posesie ci doar lămurirea situaţiei din teren a parcelelor în virtutea atribuţiilor sale.

Prin decizia civilă nr. 1013/CA/19 iunie 2006 Curtea de Apel Alba Iulia – secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal a admis recursul reclamantului şi a casat sentinţa atacată cu trimiterea cauzei spre competentă soluţionare judecătoriei Brad.

În considerentele deciziei instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Prima instanţa a procedat la dezbaterea şi soluţionarea cauzei pe fond fără a verifica dacă este legal investită faţă de obiectul procesului şi încadrarea în drept. Legea nr.18/1991.

În acest sens se constată că pârâta în cauză este Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Băiţa iar obiectul procesului vizează îndeplinirea de către aceasta a unor obligaţii derivând din prevederile Legii nr.18/1991.

Faţă de obiectul acestui proces– conform prevederilor articolelor 53-54 din Legea nr.18/1991- republicată – competenţa soluţionării cauzei în fond revine în acest caz judecătorie Brad având în vedere şi locul situării terenului.

Ca urmare, în baza art.304 pct. 3 şi art.312 Cod procedură civilă se impune admiterea recursului reclamantului şi casarea sentinţei atacate cu trimiterea cauzei spre judecare instanţei competente.