Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Sumele destinate protecţiei sociale se suportă de la bugetul local, iar consiliul local în calitate de organ deliberativ ce administrează acest buget stabileşte criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă prin act administrativ cu caracter normativ , astfel că primarul în calitate de autoritate executivă are obligaţia de a respecta aceste criterii în acordarea ajutorului social.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 1065/CA/08 octombrie 2008

Reclamantele P. S. şi T. R. au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului A. să fie obligat la plata sumei de 3.000 lei reprezentând ajutor social financiar pe o perioadă de 2 ani. În motivarea cererii se arată că sunt nemulţumite de acordarea ajutorului financiar de 150 lei pentru fiecare reclamantă, deoarece suma este insuficientă pentru tratarea afecţiunilor de care suferă.

Tribunalul Alba – Secţia de contencios administrativ prin sentinţa nr. 739/CAF/2008 a respins excepţia inadmisibilităţii şi pe fond a respins acţiunea. Instanţa a reţinut prin considerentele expuse că reclamantele au solicitat un ajutor de urgenţă pentru achitarea facturii la gaz , restantă pe luna martie , cât şi pentru celelalte utilităţi. Acest ajutor a fost acordat în baza anchetei sociale efectuate şi prin care s-a stabilit că reclamantele îndeplinesc condiţiile de acordare. Prin dispoziţia Primarului nr. 2248 s-a stabilit acordarea ajutorului de urgenţă în sumă de 300 lei pentru a acoperi 80% din cheltuieli. S-a considerat de prima instanţă că ajutorul social se înscrie în condiţiile legale stabilite de art.28 al. 2 din Legea nr. 416/2001 şi H.G. nr. 44/2007, primarul fiind cel care stabileşte cuantumul ajutorului social de urgenţă. În ceea ce priveşte ajutorul social ulterior solicitat de reclamante se constată că la data efectuării anchetei sociale reclamantele nu au fost în măsură să facă dovada afecţiunilor de care suferă şi medicamentaţia prescrisă, astfel că nu există temeiuri legale pentru obligarea primarului la plata acestora. Prin hotărârea nr.44/2007 a consiliului local au fost stabilite criteriile de acordare a acestor ajutoare, astfel ca primarul nu poate să deroge de la criteriile stabilite.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamantele, solicitând modificarea hotărârii şi admiterea acţiunii. Prin motivele de recurs se arată că reclamantele au depus acte justificative pentru a dovedi afecţiunile de care suferă şi medicamentele de care au nevoie, deoarece în considerarea dispoziţiilor art. 28 din Legea nr.416/2001 era posibilă acordarea ajutorului. Primarul trebuia să propună consiliului local acordarea ajutorului reclamantelor având în vedere situaţia specială în care se găsesc. Starea precară de sănătate a reclamantelor le îndreptăţeşte la acordarea ajutorului social de urgenţă. În drept s-au invocat prevederile art.299 şi următoarele din Codul de procedură civilă, iar recursul este scutit de plata taxei de timbru.

Primarul a depus întâmpinare prin care solicită respingerea recursului cu motivarea că ajutorul social acordat se înscrie în criteriile legale, autoritatea înţelegând să soluţioneze favorabil cererea.

Curtea de Apel a respins recursul , deoarece sentinţa pronunţată este temeinică şi legală.

Reclamantele au depus la data de 2.07.2007 cerere prin care solicită acordarea ajutorului social de urgenţă pentru plata utilităţilor şi a medicamentelor.

Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat stabileşte prin art.1 că familiile şi persoanele singure, cetăţeni romani, au dreptul la un minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Prin art. 28 din aceeaşi lege se prevede ca Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege. Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Primarii pot organiza acordarea ajutorului social în bani şi în natură prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, precum şi obligaţii faţă de bugetele locale, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii. Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari se suportă din bugetul local.

Normele Metodologice din 9 august 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevede prin art. 58 că dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la baza solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului , prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure. Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 57 se suportă din bugetele locale.

Fiind sume care se suportă de la bugetul local, consiliul local ca organ deliberativ ce administrează acest buget în mod temeinic şi legal a stabilit prin act administrativ cu caracter normativ, HCL nr. 44/2007, criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă, astfel că primarul în calitate de autoritate executivă are obligaţia de a respecta aceste criterii în acordarea ajutorului social. Aceste ajutoare sunt destinate întregii comunităţii şi se raportează la posibilităţile efective ale bugetului local, în limita fondurilor alocate. În condiţiile în care criteriile sunt prevăzute în lege şi în hotărârea consiliului , primarul nu poate decât să respecte prevederile actelor normative în activitatea de acordare a ajutoarelor sociale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Vezi și alte spețe de contencios administrativ:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

/**/

Comentarii despre Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

function JCommentsInitializeForm()
{
var jcEditor = new JCommentsEditor(‘comments-form-comment’, true);
jcEditor.addButton(‘img’,’Image’,’Introduceţi adresa completă URL a imaginii’);
jcomments.setForm(new JCommentsForm(‘comments-form’, jcEditor));
}

if (window.addEventListener) {window.addEventListener(‘load’,JCommentsInitializeForm,false);}
else if (document.addEventListener){document.addEventListener(‘load’,JCommentsInitializeForm,false);}
else if (window.attachEvent){window.attachEvent(‘onload’,JCommentsInitializeForm);}
else {if (typeof window.onload==’function’){var oldload=window.onload;window.onload=function(){oldload();JCommentsInitializeForm();}} else window.onload=JCommentsInitializeForm;}