Licitaţie. Condiţia experienţei similareContracte


Prin acţiunea formulată de reclamanta S.C.”L.” S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Centul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov, anularea deciziei de atribuire a licitaţiei privind lucrările publice „Supraetajarea Construcţiei de Amenajări Interioare la Sediul C.R.F.P.A. Braşov”.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că s-au încălcat dispoziţiile art. 51 şi 52 din Legea nr. 6/2001, în sensul că comisia de evaluare trebuie să fie formată din cel puţin 5 persoane cu pregătire în domeniul construcţii, ori în speţă a existat un singur membru cu pregătire în domeniu.

Prin documentaţia depusă, reclamanta a dovedit experienţă similară.

Prin sentinţa civilă nr. 866/1.11.2005, Tribunalul Braşov a respins acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtei, pentru următoarele considerente:

Comisia pentru evaluare şi selecţia ofertelor a fost alcătuită din 7 membrii, din care 3 sunt ingineri constructori. Cifra 5 se referă la numărul minim al membrilor, nu la faptul că în speţă toţi trebuie să fie ingineri constructori.

După deschiderea ofertelor, 8 firme au prezentat certificatele respective, iar cele două care nu le-au prezentat au fost descalificate.

Comisia de evaluare, legal constituită, după analizarea şi verificarea ofertelor, prin hotărârea nr. 34/15.07.2005 a desemnat ca fiind câştigătoare oferta prezentată de S.C.”I” S.A. Buzău, care a obţinut punctajul maxim de 100 puncte stabilit după criteriile aprobate prin Ordinul M.F. şi M. L.P. nr. 1014.

Reclamanta nu a îndeplinit condiţiile de calificare după prezentarea prin adresa 1636/14.07.2005 a contractelor şi altor documente care să justifice experienţa similară.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S.C.”L.” S.A. solicitând modificarea acesteia în sensul admiterii acţiunii.

Recursul este nefondat.

Din certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, fila 90 dosar fond rezultă că activitatea principală a firmei S.C.”I” S.A. este de construcţii de clădiri şi lucrări de geniu cod 4521, astfel că nu se

impunea ca societatea menţionată să subcontracteze lucrări care să aibă o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului.

În ceea ce priveşte experienţa similară, autoritatea contractuală a impus prezentarea de către ofertanţi a cel puţin două contracte de lucrări executate cu valoare de minim 1.000.000 RON ( aproximativ 277.000 euro).

S.C.”I” S.A. a prezentat două contracte de lucrări a căror valoare a fost superioară celei solicitate de autoritatea contractantă şi anume contractul de lucrări 104/2002 având ca obiect consolidarea a 4 şcoli din judeţul Buzău, încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de ordonator principal de credite al beneficiarului lucrării – Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a cărui valoare a fost de 332.429 euro şi contractul din 2003 având ca obiect consolidarea a 25 şcoli, demolarea şi reconstrucţia a 6 şcoli din judeţul Vrancea , a cărui valoare la data finalizării a fost de 2.130.780 euro.

Afirmaţia recurentei, potrivit căreia S.C.”I” S.A. Buzău a încheiat cu o autoritatea contractantă şi a depus recomandări obţinute de la altă unitate, este neîntemeiată. Contractele s-au încheiat cu ordonatorul principal de credite – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unitate cu personalitate juridică, iar recomandările în mod corect au fost date de beneficiarul lucrărilor – Inspectoratele şcolare judeţene Buzău şi Vrancea, unităţi care fac parte din structura Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Susţinerile recurentei, potrivit cărora pârâta a încălcat prevederile art. 51 şi 52 din O.U.G. nr. 60/2001, sunt neîntemeiate.

La data la care a avut loc procedura de achiziţie erau în vigoare dispoziţiile art. 51 alin. 2 din O.U.G. nr. 60/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, potrivit cărora comisia de evaluare este formată din cel puţin 3 membrii cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu.

În speţă 3 membrii ai comisiei de evaluare au calificare în domeniul construcţiilor, respectiv Drăgan Cătălin, Lupu Gheorghe şi Zamfir Dragoş care sunt ingineri constructori.

În mod eronat recurenta a invocat dispoziţiile art. 52 alin. 3 din O.U.G. nr. 60/2001, potrivit cărora în situaţia în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă, întrucât acestea sunt incidente numai în situaţia în care procedura folosită de autoritatea contractantă pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, este concursul de soluţii, ori în speţă s-a aplicat procedura licitaţiei deschise.

Recurenta nu a prezentat devizul ofertă pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale, aşa cum s-a prevăzut în documentaţia de elaborare şi prezentare de ofertă, în precizările nr. 1434/9.06.2005 şi adresa nr. 1829/14.07.2005. Ceea ce nu trebuie cuprins în deviz se referă la branşamentul

de alimentare cu naturale, care e o lucrare distinctă de instalaţia de utilizare a gazelor naturale, afirmaţia reclamatei potrivit căreia deşi nu au pretins ofertarea lucrărilor de mai sus, autoritatea a solicitat totuşi prezentarea acestui deviz este neîntemeiată.

Adresa nr. 1637/14.07.2005 emisă de reclamantă în sensul că acest deviz este cuprins în devizul general nu este relevantă faţă de solicitarea expresă a autorităţii contractante de a se prezenta devizul privind instalaţia de gaze naturale, faţă de dispoziţiile art. 32 din O.U.G. nr. 60/2001.