Licitatie. Condiţii. Procedura de desfăşurare a licitaţiei


Legea nr. 60/2001, art. 51, art. 52

în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 52 alin. (3) din O.U.G. nr. 60/2001, potrivit cărora, în situaţia în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă, întrucât acestea sunt incidente numai în situaţia în care procedura folosită de autoritatea pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică este concursul de soluţii, iar nu procedura licitaţiei deschise.

Decizia nr. 37/R din 16.02.2006 – F.L.

Reclamanta S.C. L. S.A. Braşov a solicitat în contradictoriu cu pârâta Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov, anularea deciziei de atribuire a licitaţiei privind lucrarea publică de supraetajare a construcţiei şi amenajare interioară la sediul C.R.F.P.A. Braşov.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că s-au încălcat dispoziţiile art. 51 şi 52 din Legea nr. 60/2001, deoarece comisia de evaluare trebuie să fie formată din cel puţin 5 persoane cu pregătire în domeniul construcţii, iar în speţă a existat un singur membru cu pregătire în domeniu.

Tribunalul Braşov a respins acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtei, pentru următoarele considerente:

Comisia pentru evaluarea şi selecţia ofertelor a fost alcătuită din 7 membrii, din care 3 sunt ingineri constructori. Cifra 5 se referă la numărul minim al membrilor, nu la faptul că toţi trebuie să fie ingineri constructori.

După deschiderea ofertelor, 8 firme au prezentat certificatele respective, iar cele două care nu le-au prezentat au fost descalificate.

Comisia de evaluare, legal constituită, după analizarea şi verificarea ofertelor, prin hotărârea nr. 34 din 15 iulie 2005, a desemnat ca fiind câştigătoare oferta prezentată de S.C. 1. S.A. Buzău, care a obţinut punctajul maxim de 100 puncte stabilit după criteriile aprobate prin Ordinul M.F. şi M.L.P. nr. 1014.

Reclamanta nu a îndeplinit condiţiile de calificare după prezentarea prin adresa nr. 1636 din 14 iulie 2005 a contractelor şi altor documente care să justifice experienţa similară.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, solicitând modificarea acesteia în sensul admiterii acţiunii.

Recursul este nefondat.

Din certificatul de înregistrare la O.R.C. rezultă că activitatea principală a firmei S.C. I. S.A. este de construcţii de clădiri şi lucrări de geniu cod 4521, astfel că nu se impunea ca societatea menţionată să subcontracteze lucrări care să aibă o pondere de peste 10 % în îndeplinirea contractului.

în ceea ce priveşte experienţa similară, autoritatea contractuală a impus prezentarea de către ofertanţi a cel puţin două contracte de lucrări executate cu o valoare de minim 1.000.000 RON (aproximativ 277.000 Euro).

SC. I. S.A. a prezentat două contracte de lucrări a căror valoare a fost superioară celei solicitate de autoritatea contractantă.

Afirmaţia recurentei, potrivit căreia S.C. I. S.A. Buzău a încheiat contractul cu o autoritate contractantă şi a depus recomandări obţinute de altă unitate, este neîntemeiată. Contractele s-au încheiat cu ordonatorul principal de credite, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unitate cu personalitate juridică, iar recomandările în mod corect au fost date de beneficiarii lucrărilor.

Susţinerile recurentei, potrivit cărora pârâta a încălcat prevederile art. 51, 52 din O.U.G. nr. 60/2001, sunt neîntemeiate.

La data la care a avut loc procedura de achiziţie erau în vigoare dispoziţiile art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, potrivit cărora comisia de evaluare este formată din cel puţin 3 membrii cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu.

în mod eronat recurenta a invocat dispoziţiile art. 52 alin. (3) din O.U.G. nr. 60/2001, potrivit cărora, în situaţia în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă, întrucât acestea sunt incidente numai în situaţia în care procedura folosită de autoritatea pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică este concursul de soluţii, or, în speţă, s-a aplicat procedura licitaţiei deschise.

Recurenta nu a prezentat devizul-ofertă pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale, aşa cum s-a prevăzut în documentaţia de elaborare şi prezentare de ofertă, în precizările nr. 1434 din 9 iunie 2006 şi adresa nr. 1829 din 14 iulie 2005. Ceea ce nu trebuie cuprins în deviz se referă la branşamentul de alimentare cu naturale, care e o lucrare distinctă de instalaţia de utilizare a gazelor naturale, afirmaţia reclamantei potrivit căreia, deşi nu au pretins oferta lucrărilor de mai sus, autoritatea a solicitat totuşi prezentarea acestui deviz, fiind neîntemeiată.

Adresa nr. 1637 din 14 iulie 2005 emisă de reclamantă, în sensul că acest deviz este cuprins în devizul general, nu este relevantă faţă de solicitarea expresă a autorităţii contractante de a se prezenta devizul privind instalaţia de gaze naturale, în raport de dispoziţiile art. 32 din O.U.G. nr. 60/2001.

Pentru aceste considerente, recursul declarat de reclamantă a fost respins.