Licitaţie organizată de o asociaţie de dezvoltare intercomunitară pentru atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane. Legislaţie aplicabilă. Necompetenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de a solu


Prin sentinţa civilă nr. 229/CA/06 noiembrie 2008 pronunţată de T. N. în dosarul nr. 2444/103/2008 a fost declinată competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta S.C. P. P. T. S.R.L în contradictoriu cu pârâta A D. I. U.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că reclamanta are calitate de ofertant în sensul art. 3 lit. p din O.U.G. nr. 34/2006, iar pârâta este autoritate contractantă în sensul art. 8 Kt. b din acelaşi act normativ. Litigiul decurge din contractul de achiziţie publică privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport local public de persoane. Acest contract corespunde generic tipului de contract prevăzut de art. 31 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006.

Reclamanta a formulat contestaţie la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. In actuala cauză, reclamanta, optând pentru procedura administrativ – jurisdicţională, prevăzută la Secţia a 4-a din O.U.G. nr. 34/2006, formulează plângere împotriva Deciziei emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

În baza art. 283 alin. 1 din O.U.G nr. 34/2006, instanţa competentă să soluţioneze plângerea este Curtea de Apel Bacău – Secţia de administrativ şi fiscal, pe raza căreia se află sediul autorităţii contractante.

Analizând plângerea formulată, Curtea reţine următoarele :

Intimata A D. I. “U.” a iniţiat procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a localităţilor asociate în A D. I. “U”. La data de 27 iunie 2008 a fost întocmit raportul procedurii, în care s-a reţinut că întregul grup de trasee a fost solicitat de un singur operator de transport, respectiv S.C. P. P. T. S.R.L, însă, pentru că nu au fost 2 ofertanţi pentru întregul pachet, s-a făcut aplicarea art. 11 pct. 1 lit. a şi art. 13 alin. 9 din Regulamentul întocmit de intimată în vederea organizării licitaţiei şi s-a atribuit gestiunea . delegată pe grupe de trasee, respectiv 2 trasee pentru S.C P. P. T. S.R.L şi 2 trasee pe S.C. T. S.A

Petenta S.C. P. P. T. S.R.L, fiind nemulţumită că nu i s-a atribuit întregul pachet de trasee, a formulat contestaţie în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 şi a solicitat anularea raportului procedurii încheiat la 27 iunie 2008.

Prin decizia nr. 3283/C8/3019 din 24 iulie 2008 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia, ca inadmisibilă, reţinând, în esenţă, că organizatorul licitaţiei este o persoană juridică de drept privat şi în consecinţă nu are calitatea de autoritate contractantă, în sensul art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006. Având în vedere acest aspect şi dispoziţiile art. 3 lit. j şi art. 229 din O.U.G. nr. 34/2006, a reţinut că nici contractul care va fi încheiat, nu poate fi calificat contract de achiziţie publică şi prin urmare, Consiliul consideră că soluţionarea contestaţiei fonnulate de S.C. P. P. T. S.R.L nu intră în sfera de competenţă materială a acestuia.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere S.C. P. P. T. S.R.L, în care arată că organizatoarea licitaţiei se încadrează în categoria autorităţilor contractante prevăzute de art. 8 lit. c şi d din O.U.G. nr. 34/2006, pe de o parte pentru că reprezintă o asociere a 2 autorităţi publice, iar pe de altă parte, obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de transport, frecvente, pe rute prestabilite şi nu mai există un alt operator în aceeaşi zonă.

Intimata a formulat întâmpinare, în care arată că este constituită ca asociaţie de drept privat şi de utilitate publică, în condiţiile O.G. nr. 26/2000. Nu este întreprindere publică şi nu desfăşoară o activitate relevantă în înţelesul cap. VIII Secţiunea I din O.U.G. nr. 34/2006, în baza unui drept special şi exclusiv, aşa cum este definit de art. 3 lit. k din acelaşi act normativ. De altfel, procedura de achiziţie a fost organizată în temeiul Legii nr. 92/1997 privind serviciile de transport public local; Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 şi Ordinul nr. 263/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor Cadru de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Curtea, analizând plângerea formulată, constată că este nefondată.

Licitaţia deschisă, organizată de A D. I. “U”, are ca obiect atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a localităţilor asociate. Cadrul juridic de organizare şi desfăşurare a unei asemenea licitaţii este stabilit de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 şi Ordinul nr. 263/2007 emis de Autoritatea pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Legea nr. 92/2007 este lege specială în raport de O.U.G. nr. 34/2006 şi prin urmare, litigiile ce derivă din modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Ordinul nr. 263/2007 al AN.RS.G, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2007.

Consiliul Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor a apreciat în mod corect că soluţionarea contestaţiei formulate de S.C. P. P. T. S.R.L nu intră în sfera de competenţă materială a acestuia şi în consecinţă plângerea este neîntemeiată şi în temeiul art. 285 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006 a dispus respingerea acesteia ca nefondată.