Licitaţie publică. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire formulată odată cu plângerea împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care oferta petentei a fost declarată neconformă. Condiţii legale. Licitaţii


– art.284 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.34/2006

– dispoziţiile art.6 din Curtea Europeană a Drepturilor Omului

desemnarea drept câştigătoare a unei ale oferte până la soluţionarea contestaţiei formulată de petenta a cărei ofertă a fost declarată neconformă are consecinţe directe asupra dreptului acesteia de a participa şi de a câştiga licitaţia, acesta fiind desfiinţat, in acest sens fiind incidente şi dispoziţiile art.6 din Curtea Europeană a Drepturilor Omului, accesul la justiţie trebuind a fi asigurat.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VIIII A ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DECIZIA NR.2614/24.11.2008)

Asupra recursului de faţă, deliberând în condiţiile art.256 Cod procedură civilă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la 11.11.2008, petenta SC C.D. SRL a formulat în contradictoriu cu autoritatea contractantă intimată C.N.A.D.N.R., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună suspendarea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de achiziţie publică având ca obiect “reparaţii asfaltice pe suprafeţe întinse pe DN 7C km 65+0,50-100+100”, organizat de intimată.

În motivarea cererii s-a arătat că cererea de suspendare însoţeşte plângerea formulată împotriva deciziei C.N.S.C. nr.4812/17.10.2008, fiind îndeplinite condiţiile procedurale pentru pronunţarea suspendării procedurilor de atribuire a contractului de către instanţa de judecată.

Continuarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică cu excluderea ofertei contestatoarei este de natură să aducă acesteia grave şi ireparabile prejudicii şi există riscul ca aceasta să fie finalizată şi contractul de achiziţie publică încheiat, ceea ce ar lipsi întru-totul de finalitate practică prezenta cale de atac.

Se arată că este necesar să fie menţionate câteva chestiuni de fapt care să contureze fondul cadrului procesual.

De asemenea arată contestatoarea că la data de 3.10.2008, autoritatea contractantă a desemnat câştigătoare oferta depusă de SC C.D. SRL şi ulterior depunerii contestaţiei de către celelalte ofertante, C.N.S.C. a decis declararea ca neconformă a ofertei depuse de SC C.D. SRL în temeiul art.36 al.2 lit.c) din Hotărârea Guvernului 295/2006 şi desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile.

Se mai arată că jurisprudenţa Curţii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului este direct aplicabilă în sistemul juridic românesc.

În drept cererea se întemeiază pe art.284 al.1 din Ordonanţa Guvernului 34/2006, art.20 al.2 din României.

Intimata C.N.A.D.N.R. a formulat întâmpinare, arătând că achiesează la cererea de suspendare a procedurii până la soluţionarea recursului formulat de contestatoare.

Curtea asupra cererii de suspendare de faţă constată următoarele:

Potrivit art.284 al.1 din Ordonanţa Guvernului 34/2006, instanţa poate dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea plângerii formulate împotriva deciziei consiliului.

Prin decizia C.N.S.C. nr.4813/17.10.2008 s-a admis contestaţia SC A. SA, s-a anulat rezultatul şi raportul procedurii de atribuire nr.AP4392/3.10.2008, s-a declarat ca neconformă oferta depusă de SC C.D. SRL şi s-a dispus reluarea procedurii şi desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile.

Împotriva acestei decizii SC C.D. SRL a formulat contestaţie.

Curtea constată că dacă ar fi desemnată câştigătoare o altă ofertantă până la soluţionarea contestaţiei formulată de SC C.D. SRL, dreptul acesteia din urmă de a participa şi de a câştiga licitaţia desfăşurată de autoritatea contractantă este desfiinţat. În acest sens sunt incidente dispoziţiile art.6 din Curtea Europeană a Drepturilor Omului, accesul la justiţie trebuie să permită contestatoarei înlăturarea practică a încălcării drepturilor sale care ar fi lipsită de finalitate dacă procedura de atribuire nu ar fi suspendată până la soluţionarea plângerii împotriva deciziei C.N.S.C. nr.4812/17.10.2008.

Această împrejurare este justificată cu atât mai mult cu cât iniţial contestatoarea fusese desemnată câştigătoarea licitaţiei.

Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu art.284 al.1 din Ordonanţa Guvernului 34/2006, se va admite cererea, se va dispune suspendarea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de achiziţie publică având ca obiect ” reparaţii asfaltice pe suprafeţe întinse pe DN 7C km 65+0,50-100+100″, organizată de autoritatea contractantă C.N.A.D.N.R., până la soluţionarea plângerii împotriva deciziei C.N.S.C. nr.4812/C.2/4609/17.10.2008.