Litigiu privind achiziţiile publice. Servicii de utilităţi publice. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii


Legea nr. 51/2006 care trimite în mod expres la dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006, republicată, în cazul serviciilor de salubritate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), art. 30 alin. (12), dispune că în cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute de art. 1 alin. (2) lit. e), f), g), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte în baza O.U.G. nr. 34/2006, republicată. Prin urmare, aplicarea dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 devine subsidiară şi potrivit art. 2562alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, republicată, îndeplinirea procedurii prealabile nu este obligatorie.

Secţia comercială, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 762 din 19 aprilie 2011

Prin sentința civilă nr. 2129/16.06.2010, pronunțată în dosarul nr. 381/96/2010 al Tribunalului Harghita, s-a admis excepția inadmisibilității acțiunii, pusă în discuție de instanță din oficiu și în consecință, s-a respins acțiunea formulată de reclamanta SC A.H.S.SRL împotriva pârâtului Orașul Baraolt, obligând reclamanta să-i plătească pârâtului cheltuieli de judecată în sumă de 2.000 lei.

în considerentele hotărârii s-a reținut că prin decizia nr. 774/1C10/517/12.02.2010, C.N.S.C. a învestit Tribunalul Harghita, prin declinarea competenței, cu soluționarea contestației formulate de reclamanta SC A.H.S.SRL, în contradictoriu cu Orașul Baraolt, împotriva actului de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de concesiune, privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în Orașul Baraolt, județul Covasna.

în raport de dispozițiile cuprinse în art. 51 alin. (31) din Legea nr. 51/2006, „soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ teritoriale … și operatori în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004”, iar conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, „înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia”.

Reclamanta nu s-a conformat acestor dispoziții legale și nu a urmat procedura prealabilă, situație în care acțiunea sa este inadmisibilă.

S-a apreciat, de asemenea, că în speță sunt aplicabile dispozițiile art. 274 C.proc.civ., reclamanta fiind obligată să-i plătească pârâtei suma de 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC A.H.S.SRL, solicitând casarea hotărârii și trimiterea cauzei spre rejudecare, susținând că în mod greșit prima instanță a soluționat cauza pe excepție și fără cercetarea fondului.

în motivarea cererii de recurs se arată că atribuirea contractelor de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 lit. e), f), g) din Legea nr. 51/2006, deci și pentru serviciul de salubrizare a localităților, se face cu respectarea procedurii reglementate de O.U.G. nr. 34/2006, ceea ce presupune că și contestațiile formulate împotriva actelor întocmite în derularea procedurii de atribuire urmează aceeași procedură reglementată de actul normativ sus-menționat.

Această concluzie rezultă din dispozițiile cuprinse în art. 30 alin. (12) din Legea nr. 51/2006, dar și din noile modificări ale O.U.G. nr. 34/2006 aduse prin O.U.G. nr. 76/2010, ordonanță care introduce un nou alineat la art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit căruia „soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilități publice pentru care legislația specifică face trimitere la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se realizează conform prezentului capitol”.în acest sens este și jurisprudența Curții de Apel Târgu Mureș, exemplificând decizia nr. 681/28.05.2010, pronunțată în dosarul nr. 2031/96/2009.

în raport de dispozițiile cuprinse în O.U.G. nr. 34/2006, respectiv art. 2561alin. (2), notificarea autorității contractante nu este obligatorie, respectiv lipsa notificării nu împiedică introducerea cererii în fața instanței judecătorești competente.

Apreciază, așadar, că admiterea excepției inadmisibilității bazată pe lipsa notificării sau plângerii prealabile este rezultatul aplicării greșite a dispozițiilor legale în materie.

Examinând cererea de recurs formulată prin prisma motivelor invocate și în raport de prevederile art. 3041C.proc.civ., curtea a constatat că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Recurenta contestatoare a participat la licitația organizată pentru atribuirea contractului de concesiune privind „delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în Orașul Baraolt, județul Covasna”, ședința de deschidere a procedurii fiind organizată în data de 22.01.2010.

împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 629/28.01.2010, SC A.H.S.SRL a formulat contestație, adresată C.N.S.C., instituție care și-a declinat competența în favoarea Tribunalului Harghita, invocând dispozițiile art. 51 alin. (31) din Legea nr. 51/2006.

Prima instanță, după declinarea de competență, analizând admisibilitatea contestației, a reținut că în raport de dispozițiile art. 51 alin. (31) din Legea nr. 51/2006, text legal avut în vedere și de C.N.S.C. la declinarea competenței, contestația se soluționează cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 554/2004, fiind exclusă procedura prevăzută de O.U.G. nr. 34/2006.

Fiind aplicabile dispozițiile cuprinse în Legea nr. 554/2004, procedura plângerii prealabile este obligatorie, neîndeplinirea acesteia atrăgând inadmisibilitatea cererii.

Aceste constatări ale primei instanțe sunt greșite întrucât Legea nr. 51/2006 trimite în mod expres la dispozițiile O.U.G. nr. 34/2006 în cazul serviciilor de salubritate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din lege, art. 30 alin. (12) care dispune că în cazul serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f), g) procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Așadar, însăși legea care reglementează serviciile comunitare de utilitate publică impune aplicarea cu precădere a O.U.G. nr. 34/2006, atunci când este vorba despre atribuirea unui contract având ca obiect prestații de salubrizare.

în contextul legal mai sus menționat, aplicarea dispozițiilor art. 51 alin. (31) din Legea nr. 51/2006 devine subsidiară, fiind incidentă numai celorlalte categorii de servicii comunitare de utilitate publică enumerate la art. 1 alin. (2) din lege, concluzie ce se desprinde și din interpretarea art. 30 alin. (12), dispoziții care fac trimitere la norma specială, respectiv O.U.G. nr. 34/2006 și care în mod evident are prioritate față de norma generală.

Așa fiind, potrivit dispozițiilor art. 2561alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, îndeplinirea procedurii prealabile nu este obligatorie, legiuitorul lăsând realizarea sau nerealizarea ei la latitudinea persoanei vătămate. Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în fața instanței judecătorești competente.

în aceste condiții se apreciază că în mod greșit prima instanță a soluționat procesul fără a intra în cercetarea fondului, astfel că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 312 alin. (5) C.proc.civ., dispoziții în baza cărora instanța va admite recursul, va casa hotărârea și va dispune trimiterea cauzei spre judecare pentru evocarea fondului.