Nedepunerea declaraţiei de avere şi de interese în termenul legal. Gravitate redusă a faptei. Reducerea amenzii contravenţionale la minimul prevăzut de lege


Aplicarea amenzii la maximul prevăzut de lege este mult prea mare în raport de gravitatea faptei comise, de modalităţile concrete de comitere a acesteia, de urmările prevăzute, dar şi de persoana contravenientului, care este la prima abatere de la lege, mai ales că întârzierea în depunerea declaraţiilor de avere şi de interese s-a datorat şi întârzierii în comunicarea acestor acte de către angajatorul unde persoana sancţionată îşi desfăşoară activitatea.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 2067/R/2009,

nepublicată

Prin sentinţa civilă nr. 564 din 15 ianuarie 2009, pronunţată de către Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, a fost admisă în parte plângerea formulată de către numita B.E. şi s-a dispus reducerea cuantu-

mului amenzii contravenţionale la 100 lei. In motivarea sentinţei, se arată că fapta petentului nu prezintă un grad de pericol social ridicat, iar sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gravitatea faptei, ţinându-se seama de împrejurările în carc aceasta a fost comisă, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, dar şi de circumstanţele personale ale petentului, care este la prima abatere de la lege, el nemaifiind sancţionat contravenţional. împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs în termen legal Agenţia Naţională de Integritate, considerând hotărârea instanţei de fond ca nelegală şi netemeinică, motivând că în mod greşit instanţa de fond a considerat că fapta petentului nu prezintă un grad de pericol social ridicat, dcoarece, fiind un funcţionar public, el trebuie să dea un exemplu de

corectitudine şi de rcspectarc a legii faţă de ceilalţi cetăţeni. Or, în cazul de faţă, acesta a ignorat dispoziţia legală privind nedepunerea în termenul legal a declaraţiei de avere şi de interese, fapt ce atestă o sfidare a legii din partea petentului, fapta prezentând un grad de pericol social ridicat raportat şi la persoana făptuitorului. Faţă de aceste motive, a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei civile recurate, în sensul să fie respinsă plângerea ca neîntemeiată.

Analizând motivele de recurs invocate de către recurentă, tribunalul a apreciat că recursul este neîntemeiat, pentru următoarele motive: petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 500 lei pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi de interese în termenul prevăzut de Legea nr. 144/2007. Analizând modul cum a fost întocmit procesul-verbal de contravenţie, tribunalul a considcrat că au fost respectate dispoziţiile art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, neexistând motive de nulitate a acestuia.

In ce priveşte sancţiunea aplicată, tribunalul a considcrat că aplicarca amenzii la maximul prevăzut de lege este mult prea marc în raport de gravitatea faptei comise, de modalităţile concrcte de comitere a acesteia, de urmările prevăzute, dar şi de persoana petentului, care este la prima abatere de la lege. De asemenea, tribunalul a considcrat că întârzierea s-a datorat şi întârzierii în comunicarea acestor actc de cătrc angajatorul unde petenta îşi desfăşoară activitatea.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul a respins ca neîntemeiat recursul declarat de către recurentă.