Neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsec-tie. Remedierea disfunctionalitătilor după sancţionarea cu amendă contravenţională. înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment. Criterii de apreciere


O.G. nr. 2/2001, art. 7, art. 21 alin. (3)

în lumina tuturor criteriilor de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 21 din O.G. nr. 2/2001, reţinând că petenta a recunoscut fapta contravenţională, că aceasta prezintă un grad relativ redus al pericolului social, că a fost săvârşită din omisiune, fără urmări concrete în societate, reţinând de asemenea faptul că în aceeaşi zi societatea petentă a încheiat un contract cu o societate specializată în scopul conformării dispoziţiilor legale, realizând operaţiunile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie la două zile de la întocmirea pro-cesului-verbal, instanţa a constatat că scopul sancţiunii contravenţionale poate fi atins şi prin aplicarea avertismentului, potrivit art. 5 şi art. 7 din O.G. nr. 2/2001, justificându-se înlocuirea solicitată în acest sens.

Jud. sect. 1 Bucureşti, sent. civ. nr. 8426/2009, nepublicată

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti la data de 19 martie 2008, petenta SC E. SRL a contestat procesul-verbal nr. 686 din 27 iunie 2007 în contradictoriu cu intima-

tul municipiul Bucureşti, sector 1, prin Primar. In fapt, petenta a învederat că sancţiunea nu are niciun temei, este nejustificată, din moment ce societatea a încheiat un contract de prestări servicii cu SC R.G. SRL având ca obiect efectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinfecţie la punctele de lucru ale beneficiarului din Bucureşti, Calea

Griviţei, scctor 1 şi Pipera Tunari, Voluntari, jud. Ilfov. Agentul constatator nu a făcut o analiză amănunţită a faptelor constatate, nu a solicitat dovezi la data efectuării controlului, deşi avea această obligaţie. Mai mult, a întocmit procesul-verbal atacat fară să se documenteze în prealabil despre situaţia de fapt, aplicând o amendă care nu este proporţională nici cu gravitatea faptei, nici cu gradul de pericol social al acesteia, din moment ce, în baza contractului depus în probaţiune, se execută toate operaţiunile de dezinfecţie şi deratizare ce se impun. Pentru a ceste considerente, petenta a solicitat admiterea plângerii şi

transformarea amenzii în avertisment. In subsidiar, petenta a solicitat a se constata nulitatea procesului-verbal atacat, pe motiv că acesta nu cuprinde menţiunile reclamate de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, respectiv data săvârşirii contravenţiei, agentul constatator având obligaţia de a arăta termenul până când trebuia efectuată operaţiunea de dezinfectare, procesul-verbal neconţinând menţiunile necesare în acest sens.

Intimata a depus întâmpinare, prin carc a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, menţinerea procesului-verbal contestat, acesta fiind legal şi temeinic întocmit, petenta fiind vinovată de săvârşirea contravenţiei pentru care a fost sancţionată.

In urma analizării procesului-verbal contestat, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt: prin procesul-verbal nr. 686 din 27 iunie 2007, petenta SC E. SRL a fost sancţionată cu amendă în valoare de

2.000 lei pentru că, la data de 27 iunie 2007, ora 12, la controlul cfectuat s-a constatat că nu a efectuat deratizarea, dezinsecţia şi dezin-fecţia spaţiului din Bucureşti, sector 1, Calea Griviţei. Procesul-verbal a fost semnat de petentă, carc şi-a însuşit astfel menţiunile „recunoaşte fapta şi va lua măsuri de soluţionare”. Din contractul de prestări servicii nr. 375 din 27 iunie 2007 reiese că petenta a încheiat la aceeaşi dată un contract cu o societate specializată, SC R.G., care s-a angajat contractual să efectueze lucrările de deratizare şi dezinsecţie la adresa din Bucureşti, sector 1, Calea Griviţei, iar aceste lucrări s-au realizat la 28 iunie 2007.

In drept, instanţa a reţinut că, potrivit art. 8 din anexa 2 a hotărârii C.G.M.B. nr. 147/2005, persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în ritmul şi în condiţiile prevăzute de această hotărâre, iar potrivit art. 6 din acelaşi act normativ, deratizarea, în cazul agenţilor economici, se realizează cel puţin o dată pe semestru şi ori de câtc ori este nevoie pentru stingerea unui focar, la

cercrca beneficiarului. Potrivit art. 7, dczinsccţia se realizează trimestrial, iar dezinfectia zilnic, prin unităţi specializate, autorizate. De asemenea, art. 14 statuează că nerespectarea de către persoanele juridice a dispoziţiilor art. 6, art. 7, art. 8 se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa a constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute exprese. Din lecturarea procesului-verbal s-a observat că s-a menţionat data constatării faptei de omisiune (nereali-zarea deratizării, dezinsecţiei şi dezinfecţiei spaţiului din Bucureşti, sector 1, Calea Griviţei), data constatării faptei de omisiune fiind şi cea a săvârşirii faptei sancţionate, faptă continuă ce se consideră să-

vârşită, finalizată la data intervenţiei autorităţii ce o constată. In ceea ce priveşte termenul până când trebuia efectuată operaţiunea de dezinfectare, acesta este determinabil cu ajutorul normei legale pretins a fi încălcată de petentă, lege ce se prezumă că este cunoscută de destinatarul său direct, SC E. SRL.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanţa a constatat că procesul-verbal este temeinic întocmit, surprinzând şi sancţionând o faptă reală, aceea a nerespectării de către persoana juridică SC E. SRL a dispoziţiilor art. 6, art. 7, art. 8 din anexa 2 a hotărârii C.G.M.B. nr. 147/2005. Petenta nu a demonstrat nici în faţa agentului constatator, nici în faţa instanţei că ar fi efectuat operaţiunile de salubrizare în termenele şi condiţiilc prescrise de art. 6, art. 7, art. 8 din anexa nr. 2 din hotărârea C.G.M.B. nr. 147/2005 până la intervenţia auto-

rităţii care a constatat şi sancţionat fapta. In lumina celor de mai sus, constatând temeinicia procesului-verbal contestat, reiese că fapta petentei SC E. SRL întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute şi pedepsite de art. 14 din anexa nr. 2 a hotărârii C.G.M.B. nr. 147/2005.

Cu privire la sancţiune, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 5, art. 7, art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora aceasta se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi de mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului. Prin procesul-verbal a fost aplicată amenda în cuantum de 2.000 lei, fiind stabilită în limitele legii, chiar la limita minimă prevăzută de

lege. Cu toate acestea, în lumina tuturor criteriilor de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 21 din O.G. nr. 2/2001, reţinând că petenta a recunoscut fapta contravenţională, prezentând un grad relativ redus al pericolului social, că a fost săvârşită din omisiune, fară urmări concrete în societate, reţinând de asemenea faptul că în aceeaşi zi societatea petentă a încheiat un contract cu o societate specializată în scopul conformării dispoziţiilor legale, realizând operaţiunile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie la două zile de la întocmirea procesului-verbal, instanţa a constatat că scopul sancţiunii contravenţionale poate fi atins şi prin aplicarea avertismentului, potrivit art. 5 şi art. 7

din O.G. nr. 2/2001, justificându-se înlocuirea solicitată de petentă. In acest sens, în temeiul art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, instanţa a atenţionat petenta asupra pericolului social al faptei săvârşite (fapta săvârşită prezintă un grad general de pcricol social, prin reglementarea sa cu titlul de contravenţie), atrăgând atenţia petentei asupra faptului că, potrivit legii, trebuie să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia în termenele şi condiţiile prescrise de 6, art. 7, art. 8 din anexa nr. 2 din hotărârea C.G.M.B. nr. 147/2005.

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa a admis plângerea contravenţională formulată de petentă, a modificat procesul-verbal contestat, în sensul înlocuirii amenzii cu avertisment, a atras atenţia asupra pericolului social al faptei săvârşite, a recomandat petentei să respecte dispoziţiile legale, menţinând celelalte dispoziţii ale procesului-verbal analizat.