Neîncadrarea în drept a faptelor comise. Sancţiune


O.G. nr. 2/2001, art. 16 alin. (1)

Potrivit art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu, printre altele, şi descrierea faptei şi indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia. în cazul de faţă, s-au reţinut în sarcina petentului două contravenţii, fără ca acestea să fie încadrate în drept, agentul constatator limitându-se la indicarea cadrului general al incriminării, ceea ce echivalează cu neindicarea faptei săvârşite, împrejurare sancţionată cu nulitatea absolută a actului.

Trib. Vrancea, s. com., cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 129/R/2007,

portal.just.ro

Prin sentinţa civilă nr. 3987 din 16 noiembrie 2006 a Judecătoriei Focşani, s-a constatat nulitatea absolută a procesului-verbal din 13 iunie 2006, încheiat de Garda Financiară Vrancea, pentru petenta SC G.A. SRL. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a avut în vedere următoarele: prin procesul-verbal seria F nr. 0007029 din 13 iunie 2006, petentei i s-a aplicat o amendă de 200 lei pentru săvârşirea a două contravenţii prevăzute de art. 41 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 82/1991, care prevede că nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul

Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în a acestora în perioada la carc se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse constituie contravenţii. Textul incriminator se referă la mai multe ipoteze, iar agentul constatator nu a descris fiecare faptă, motiv pentru care s-a constatat nulitatea procesului-verbal şi s-a exonerat petenta de răspundere.

împotriva sentinţei a declarat recurs agentul constatator. In motivarea recursului, a arătat că sentinţa este nelegală şi netemeinică, întrucât cele două fapte sunt descrise în procesul-verbal, în cauză nefiind incidente dispoziţiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001.

Analizând recursul, tribunalul a reţinut următoarele: potrivit art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu, printre altele, şi descrierea faptei şi indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţio-

nează contravenţia. In cazul de fată, s-au retinut în sarcina intimatei două contravenţii, fară ca acestea să fie încadrate în drept, recurenta limitându-se la indicarea cadrului general al incriminării.

Cum aceasta echivalează cu neindicarea faptei săvârşite, s-a constat că instanţa de fond a apreciat corect situaţia de fapt şi de drept şi, în baza art. 312 C. proc. civ., s-a respins recursul ca nefondat.