Nepredarea de administratorii statutari ai debitorului către lichidatorul judiciar a bunurilor şi valorilor cu ocazia preluării averii debitoarei


– Legea nr. 85/2006: art. 138

Potrivit dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modif. ulterioare, în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 1, sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitortdui, la cerrea administratorului sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică ajunsă în stare de insolenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societăţii, prin una dintre următoarele fapte, iar la lit. e) al aceluiaşi alineat este înscrisă modalitatea de înfăptuire şi anume „au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia”.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 1328/2009,

nepublicată)

Prin cererea adresată instanţei lichidatorul judiciar V.C. IPURL a solicitat să se

dispună atragerea răspunderii materiale a administratorilor statutari ai debitoarei SC

G.L SRL pentru suma de 1.282.799,18 lei ce reprezintă pasivul societăţii.

Analizând actele si lucrările dosarului,precum si cele din dosarul nr. 64/F/2006 privind administrarea procedurii insolvenţei debitorului SC G.L. SRL, se reţin in fapt următoarele.

Prin sentinţa civilă nr. 1001 din 8 noiembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud a fost admisă cererea creditorului SC D.S. SRL tg. Secuiesc, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC G.L. S R L., a fost desemnat administrator judiciar, au fost stabilite termenele limita prev. de disp. art. 61 si urm. din lege, a fost stabilită prima şedinţă a adunării generale a creditorilor.

Prin sentinţa comercială nr. 172 din 23 aprilie 2007, pronunţată în acelaşi dosar,

judecătorul sindic a aprobat raportul administratorului judiciar şi văzând aprobarea adunării generale a creditorilor, a dispus intrarea în faliment a debitoarei, în procedură generală, a dispus dizolvarea acesteia şi ridicarea dreptului de administrare, a fost desemnat lichidator judiciar SC V.C. IPURL, au fost stabilite termenele limita pentru înregistrarea si analizarea creanţelor născute după deschiderea procedurii, a fost stabilit termen limită pentru predarea gestiunii averii către lichidator.

Urmare preluării gestiunii averii debitoarei, a documentelor contabile, a inventarelor patrimoniului, a celorlalte bunuri şi valori, lichidatorul judiciar a formulat prezenta cerere, ulterior precizată, prin care a solicitat atragerea răspunderii administratorilor

statutari ai debitoarei în temeiul disp. art. 138 din Legea nr. 85/2006, lit. a), d) şi e) pentru o parte a pasivului societăţii comerciale de 115.426,90 lei reprezentând contravaloarea utilajelor lipsă din patrimoniul acesteia, precum şi contravaloarea unor produse de natura mobilier, aparatură, birotică.

Din întregul materialul probator administrat, instanţa reţine că după preluarea gestiunii averii debitoarei de către lichidator, în temeiul sentinţei de deschidere a falimentului acesteia, a documentelor şi actelor contabile preluate, a inventarelor efectuate, administratorii statutari nu au predat lichidatorului mobilierul, aparatura de birou, birotica, în valoare de 1.037,90 lei, precum şi un număr de utilaje şi maşini textile reprezentând diferenţa dintre lista bunurilor mobile ce figurează în balanţa întocmită la sfârşitul anului 2006, bunuri ce au făcut obiectul gajului fără deposedare în favoarea creditorului BCR Sucursala Bistriţa şi inventarele de preluare a bunurilor de către lichidator la 09.07.2008, bunuri în valoare totala de 114.389 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 1, sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică ajunsă în stare de , să fie suportată de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societăţii, prin una dintre următoarele fapte, iar la lit. e) al aceluiaşi alineat este înscrisă modalitatea de înfăptuire şi anume „au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia”.

Fapta administratorilor statutari ai debitorului de a nu preda lichidatorului judiciar bunurile şi valorile mai sus arătate cu ocazia preluării averii debitoarei întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de dispoziţiile legale invocate, text în baza căruia acţiunea urmează a fi admisă şi aceştia obligaţi la plata sumei de 115.426,90 lei, sume ce urmează a fi utilizate pentru acoperirea creanţelor depuse si acceptate din tabloul creditorilor.

Instanţa reţine prin probatoriul administrat că pârâta V.G.P., deşi administrator statutar al debitorului, nu a îndeplinit faptic niciun act de administrare, pârâtul C.E.M. fiind singurul dintre administratorii care a luat toate deciziile de unul singur, a semnat toate actele de decizie şi gestiune, precum şi cele contabile, aspect reieşit din declaraţia autentică semnată de către acesta, precum şi din rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, aflată la dosarul de insolvenţă.

Pentru aceste considerente, acţiunea introductivă, ulterior precizată formulată de către lichidatorul judiciar urmează a fi admisă faţă de pârâtul C.E.M. şi care va fi obligat la plata sumei arătate ce reprezintă contravaloarea bunurilor deturnate sau ascunse şi care nu au fost predate lichidatorului şi va fi respinsă faţă de pârâta V.G.P., pentru considerentele reţinute (judecător Părăuan loan).