Nesoluţionarea cererii în termenul legal. Existenţa dreptului vătămat


Nevalidarea în termen legal, conform Legii nr. 9/1998, a hotărârilor emise de Comisiile judeţene pentru aplicarea acestei legi, de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, constituie o vătămare în sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, modificată.

Secţia administrativ şi fiscal, Decizia nr. 317 din 4 martie 2009

Prin sentința civilă nr. 848/28.10.2008, pronunțată în dosarul nr. 9304/30/2007, Tribunalul Timiș a admis acțiunea formulată de reclamantul persoană fizică în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 cu sediul în București, sector 1, Calea F., nr. 202 A și în consecință a dispus anularea deciziei nr. 435/14.11.2007, emisă de pârâtă și a obligat-o la emiterea unei noi decizii de validare a hotărârii nr. 1989/23.01.2003 emisă de către Comisia Municipiului București care să cuprindă majorarea sumei stabilite cu titlu de despăgubire, ca urmare a recalculării valorii bunurilor, conform expertizelor efectuate în cauză, care fac parte integrantă din prezenta sentință, și a obligat pârâta la reactualizarea sumei astfel stabilite la momentul plății efective în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a sentinței.

Hotărârea a fost atacată cu recurs de pârâtă și prin decizia civilă nr. 317/04.03.2008, pronunțată în dosarul nr. 9304/30/2007, Curtea de Apel Timișoara a respins recursul ca nefondat cu motivarea că obiectul litigiului îl reprezintă cererea formulată de reclamant, de obligare a pârâtei Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților la validarea hotărârii nr. 4/26.01.2007, emisă de Comisia Județeană Arad pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7.09.1940.

Instanța de fond a admis acțiunea reclamantului, reținând că acesta a făcut dovada expirării termenului legal în care Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților avea obligația de a valida sau invalida hotărârea emisă de Comisia Județeană Timiș.

în examinarea prezentei cauze, Curtea precizează că dreptul reclamantului la despăgubirile solicitate este reglementat prin Legea nr. 9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7.09.1940, astfel cum a fost republicată în M. Of. nr. 260/18.04.2007.

Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 9/1998, „cetățenii români prejudiciați în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7.09.1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensațiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parțial compensații ori despăgubiri pentru bunurile imobile – construcții și terenuri – pe care le aveau în proprietate în județele Durostor și Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac și floarea-soarelui, precum și pentru plantații de pomi fructiferi și/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiți”.

Conform art. 3 din Legea nr. 9/1998, „în cazul în care, anterior, cei îndreptățiți au fost despăgubiți parțial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, aceștia au dreptul la compensație, proporțional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2”.

în privința procedurii de acordare a acestor despăgubiri, art. 6 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 prevede că „în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare județ și în municipiul București, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusă din directorul general al direcției generale a finanțelor publice, directorul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală, șeful direcției județene a Arhivelor Naționale, șeful inspectoratului teritorial în construcții, un desemnat de prefect și un public desemnat de Ministerul Justiției, la propunerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Comisia va funcționa în cadrul prefecturii”.

Conform art. 7 alin. (1) din legea citată, „comisiile județene și a municipiului București primesc, verifică și rezolvă cererile de acordare a compensațiilor. Hotărârile privind acordarea compensațiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei și se comunică comisiei centrale, spre validare, precum și solicitantului”.

Art. 7 alin. (2) din legea citată prevede că „în termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulțumit de hotărârea comisiei poate face contestație la comisia centrală”, iar conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 9/1998, „în termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestațiile și va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile județene și a municipiului București, admițând sau respingând, după caz, contestațiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitanților și direcțiilor generale ale finanțelor publice”.

La rândul său, art. 30 din O.G. nr. 94/2004, privind reglementarea unor măsuri financiare, prevede că „propunerile de validare/invalidare a hotărârilor emise de comisiile județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998, precum și pentru soluționarea contestațiilor, însoțite de avizul consultativ al Asociației Române a Victimelor Represiunilor Staliniste – Secția Cadrilater, vor fi înaintate de către șeful Cancelariei Primului-ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitanților”.

Din textele citate mai sus, rezultă obligația Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților de a examina validitatea hotărârii nr. 4/26.01.2007, emisă de Comisia Județeană Arad pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.

împrejurarea că pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților nu are capacitatea administrativă de a examina aceste cereri în termenul legal, nu poate fi acceptată ca o justificare a refuzului de examinare a validității hotărârii respective.

Date fiind aceste considerații, Curtea a apreciat că soluția recurată este temeinică și legală, recursul formulat de pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților împotriva sentinței civile nr. 848/28.10.2008 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 9304/30/2007, a fost respins ca nefondat, în temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.civ.

(Judecător Rodica Olaru)