Nulitate absolută contracte concesiune Contracte


În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că este proprietara unei suprafeţe de 750 mp. ce face obiectul contractelor de concesiune a căror nulitate se solicită, dovada proprietăţii făcând-o cu titlul de proprietate nr. 237/20.02.2006 eliberat ca urmare a Hotărârii Comisiei Judeţene Gorj nr. 3831 din 25.11.2005, care deşi a fost contestată în instanţă a fost menţinută conform Deciziei nr. 478/1.03.2007 a Tribunalului Gorj.

S-a mai arătat că terenul respectiv este situat pe muntele R, strada G şi face parte dintr-o suprafaţă mai mare ce a făcut obiectul unui litigiu soluţionat în mod definitiv prin Decizia nr. 9072 din 6.07.2000 a Curţii de Apel Craiova, dată de la care terenul a revenit Direcţiei Silvice Gorj, iar Primăria şi Consiliul local Novaci nu au nici un drept asupra acestuia.

S-a mai arătat că terenul respectiv este situat pe muntele R, strada G şi face parte dintr-o suprafaţă mai mare ce a făcut obiectul unui litigiu soluţionat în mod definitiv prin Decizia nr. 9072 din 6.07.2000 a Curţii de Apel Craiova, dată de la care terenul a revenit Direcţiei Silvice Gorj, iar Primăria şi Consiliul local Novaci nu au nici un drept asupra acestuia.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.112 – 114 Cod procedură civilă. şi Legea Concesiunii nr. 219/1998.

În dovedire reclamanta a depus la dosar în copie titlul de proprietate nr. 237/20.02.2006, harta silvică privind amplasamentul terenului, decizia nr. 9072 din 6.07.2000 a Curţii de Apel Craiova, Protocolul încheiat între Ocolul Silvic Novaci şi Primăria Novaci, contractul de concesiune nr. 1824 din 23.03.2005, adresa nr. 551 din 19.06.2007 a reclamantei către B.GH, adresa nr. 565 din 21.06.2007 a reclamantei către Primăria Novaci.

Pârâtul B.GH a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca prematur introdusă cu privire la actul adiţional nr. 5631 din 20.05.2008 la contractul de concesiune, şi ca prescris dreptul la acţiune privind contractul de concesiune nr. 1824 din 23.03.2006, întrucât în conformitate cu prevederile art.7 al.1 din Legea nr. 544/2004 înainte de a se adresa instanţei, reclamanta trebuia să se adreseze Primăriei oraşului Novaci revocarea în tot sau în parte a actului.

În ceea ce priveşte contractul de concesiune nr. 1824 din 23.05.2005, acţiunea trebuia formulată potrivit art. 11 al.1 din Legea nr. 554/2004 cu modificările ulterioare, până cel târziu la 21.01.2008, avându-se în vedere că reclamanta a luat la cunoştinţă de existenţa acestuia cel târziu la data de 21.06.2007 când s-a adresat Primăriei Novaci. Nici împotriva acestui contract de concesiune nu s-a formulat plângere prealabilă, pârâtă fiind Consiliul local Novaci şi nu Primăria Novaci căreia i s-a adresat reclamanta.

Pârâtul a mai solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă neexistând nici o clauză de nulitate a contractelor de concesionare aşa cum sunt ele definite de Codul civil, arătându-se totodată că pârâtul Consiliul local Novaci nu are calitate procesuală pasivă, în cauză concedent fiind oraşul Novaci şi nu acesta.

Pe fond, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată întrucât a cumpărat casa de vacanţă situată în staţiunea R. pe un teren concesionat de la Consiliul local Novaci, teren concesionat pentru prima dată prin contractul de concesionare nr. 2633 din 9 noiembrie 1998, concesiune prelungită de fiecare dată la schimbarea proprietarului.

Mai mult, din planul de situaţie al terenului reconstituit reclamantei se observă că terenul solicitat, din care face parte şi cel concesionat lui, nu a fost reconstituit reclamantei, fiind situat în afara limitelor de proprietate a acesteia.

Au fost depuse la dosar în xerox adresa nr. 240 din 19.01.2006 a O.S. Novaci prin care s-a trimis Consiliului local Novaci protocolul privind suprafaţa cu vegetaţie forestieră de 866,5 ha. pusă la dispoziţia OS Novaci, Hotărârea nr. 3831 din 25.11.2005, Protocolul din 10.02.1993, Hotărârea privind aprobarea patrimoniului public şi privat al oraşului Novaci, Hotărârea nr. 973 din 5 sept. 2002, Încheierea nr. 2909/2005 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 977 din 10 martie 2005, contractul de concesiune din 23.03.2005, Încheierea nr. 19946/2008 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, extras din cartea funciară cu nr. 1226, plan de amplasament şi delimitare a imobilului, act adiţional la contractul de concesionare nr.1824 din 23.03.2005, contractul de concesionare şi actul adiţional la acesta nr. 2633 din 9 noiembrie 1995, autorizaţia de construire nr. 15 din 30 mai 2000, un memoriu tehnic, contract de concesiune şi act adiţional nr. 1732 din 23 aprilie 2001, plan de încadrare în zonă, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 19 din 4.01.2001, certificat nomenclatură stradală.

Pârâtul CPM a formulat întâmpinare invocând excepţia prematurităţii introducerii acţiunii, întrucât reclamanta trebuia ca înainte de a introduce cererea de chemare în judecată să depună la registratura Primăriei Novaci o adresă care să îndeplinească condiţiile unei proceduri prealabile, solicitând totodată ca reclamanta să depună la dosar procedura prealabilă sub sancţiunea prevăzută de art. 155/1. De asemenea s-a mai arătat că cererea de chemare în judecată nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 112 al.1 pct. 4 în sensul că reclamanta nu a arătat ce dispoziţii au fost încălcate prin încheierea contractului de concesiune pentru a se atrage nulitatea absolută a acestuia.

S-au mai depus la dosar adresele nr. 565/2007, 605/2007, 508/2007, 203/2008, emise de reclamantă către Primăria oraşului Novaci.

Prin sentinţa nr. 99 din data de 20 ianuarie 2009, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.13093/95/2008 au fost respinse excepţiile prematurităţii, prescrierii dreptului, inadmisibilităţii şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local Novaci. A fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta Obştea B.G. Novaci.

Împotriva acestei sentinţe recurs a formulat recurs reclamanta.

Recursul a fost admis prin Decizia nr. 3123 din 24 iunie 2009 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. ….., casându-se sentinţa şi trimiţându-se cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Tribunalul Gorj, pentru a proceda la citarea în cauză şi a unităţii administrativ-teritoriale, parte contractuală, prin primar şi a pune în discuţia părţilor, iar în cazul în care acestea se opun, a ordona efectuarea unei expertize în specialitatea topografie-cadastru prin care să se identifice terenul ce face obiectul celor două contracte de concesiune, avându-se în vedere şi actele adiţionale ale acestora şi să se determine dacă acesta se suprapune în tot sau în parte cu terenul pentru care s-a reconstituit reclamantei dreptul de proprietate.

Pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Administrativ şi Fiscal cauza a fost înregistrată la data de 7.09.2009, sub nr. …., fiind stabilit termen de judecată la data de 15.12.2009.

Potrivit deciziei de casare şi la solicitarea reclamantei s-a dispus introducerea în cauză şi citarea, în calitate de pârâtă, a unităţii administrativ-teritoriale, parte contractuală, Oraşul Novaci, prin primar.

Totodată, întrucât, în raport de obiectul acţiunii – constatare nulitate contract – şi motivele acestei, acţiunea trebuie în prealabil analizată sub aspectul interesului reclamantei de a solicita nulitatea contractelor de concesiune s-a dispus, potrivit dispoziţiilor instanţei de control judiciar, efectuarea unei expertize tehnice în domeniul topografie cadastru prin care să se constate dacă terenul ce face obiectul contractelor de concesiune a căror nulitate se solicită se suprapune în tot sau în parte cu terenul pentru care s-a eliberat titlul de proprietate al reclamantei.

Pârâţii B.GH. şi B.D. au formulat în condiţiile art. 115 C.pr.civ. întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca lipsită de interes, întrucât reclamanta nu este şi nu poate fi proprietara terenurilor concesionate prin contractul de concesiune şi actul adiţional, acestea nu sunt cuprinse în titlul de proprietate nr. 237/20.02.2006 şi, potrivit art. 45 alin.2 şi art. 46 alin.1 şi 3 din Legea nr. 18/1991, dacă pe trenurile ce urmează a fi atribuite în proprietate sunt amplasate construcţii sau sunt defrişate, se vor atribui alte terenuri în imediata apropriere, în aceleaşi condiţii.

Pe de altă parte, în cazul în care în mod greşit s-ar fi reconstituit reclamantei dreptul de proprietate pe terenuri cu destinaţia curţi-construcţii, cum este cazul în speţă, este obligaţia unităţii administrative să facă demersurile legale pentru anularea parţială a titlului de proprietate, având în vedere şi dispoziţiile art. 95 din Codul silvic, potrivit căruia proprietatea obştii este indivizibilă şi inalienabilă nu poate fi fărâmiţată prin dezmembrări în vederea concesionării şi nici concesionată.

Au arătat că efectuarea unei expertize tehnice topografice este irelevantă în cauză, reclamanta având posibilitatea promovării unei acţiuni în revendicare în care să facă dovada dreptului de proprietate asupra terenului.

În dovedirea celor susţinute au fost depuse la dosarul cauzei înscrisuri: hartă cadastrală, titlul de proprietate nr. 237 din 20.02.2006, proces verbal de punere în posesie din 29.02.2006, plan de amplasament şi delimitarea a imobilului, plan de situaţie, fişa bunului imobil.

A depus întâmpinare şi pârâtul CPM, prin procurator CDC, şi a solicitat respingerea acţiunii, motivat de faptul că terenul în litigiu are categoria de folosinţă curţi-construcţii, categorie ce nu se regăseşte în titlul de proprietate al reclamantei, se învecinează cu strada G, vecin care nu se regăseşte în acelaşi titlu, este intabulat cu nr. cadastral 1367 şi număr carte funciară 952/8.07.2007 şi şi-a eliberat autorizaţia de construire nr. 31/11.06.2008, concesiunea fiind înregistrată la nr. 8491/29.12.2005, anterior eliberării titlului de proprietate.

Pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj a depus note de şedinţă prin care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive motivat de dispoziţiile art. 501 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 solicitând respingerea acţiunii pentru această cauză, pe fond lăsând soluţia la apreciere.

Prin Încheierea de şedinţă din data de 17 martie 2010 a fost numit expert NP, fiind stabilite obiectivele de expertizei. Raportul de expertiză a fost depus la data de 18.10.2010, fiind pus în discuţia părţilor.

Reclamanta a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză.

Prin încheierea de şedinţă din data de 10 noiembrie 2010 tribunalul a dispus suspendarea soluţionării cauzei până la soluţionarea cererii pentru constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 237/20.02.2007 şi a actelor premergătoare emise pe numele reclamantei Obştea B.G. Novaci, cerere ce a fost înregistrată la Judecătoria Novaci sub nr. ….. Cauza a fost repusă pe rol la cererea reclamantei, la soluţionarea irevocabilă a cauzei nr. ….. de către Judecătoriea Novaci.

S-a stabilit termen de judecată la data de 5.10.2011, când s-a solicitat expertului să răspundă la obiecţiunile formulate de către reclamantă la raportul de expertiză.

La termenul de judecată din data de 19.10.2011, pârâtul B.GH., în nume propriu şi pentru mandantul B.D. a formulat cerere reconvenţională solicitând să se constate existenţa unui drept de superficie asupra terenului cu număr cadastral 276 în suprafaţă de 250 mp. sau instituirea unui drept retenţie asupra terenurilor concesionate, până la constituirea unui drept de superficie prin act juridic încheiat cu proprietarul terenului sau renunţarea la dreptul de a invoca accesiunea, sau, până la achitarea integrală a contravalorii construcţiei conform dispoziţiilor legale de către proprietarul terenului şi recuperarea integrală a prejudiciului de către concedentul oraşul Novaci. S-a mai solicitat obligarea pârâtului oraşul Novaci la restituirea sumei de 826 euro la cursul de la data plăţii, reprezentând preţul concesiunii achitat în plus în perioada 20.05.2008 – 31.12.2011.

S-a solicitat şi respingerea capătului de cerere privind anularea documentaţiei cadastrale care priveşte proprietatea pârâţilor, eventual rectificarea numai în ce priveşte proprietarul terenului.

Cererea reconvenţională precum şi răspunsul expertului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză au fost comunicate părţilor adverse.

Tribunalul a solicitat relaţii cu privire la natura juridică a terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune a căror nulitate se invocă prin acţiune.

Prin adresa nr. 7780/15.11.2011 Oraşul Novaci – Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat că terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune în litigiu nu fac parte din domeniul public al oraşului Novaci.

Acelaşi lucru reiese şi din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Novaci nr. 33 din 29.10.1999 şi anexa nr. 5 privind aprobarea patrimoniului public şi privat al oraşului Novaci, aflate la dosarul cauzei, în primul ciclu procesual, filele nr. 37, 39.

Faţă de natura juridica a terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune a căror nulitate se solicită a fi constatata, prin sentinţa nr. 3731/30.09.2011, tribunalul a admis excepţia necompetentei materiale a instanţei de contencios administrativ în soluţionarea acţiunii şi a declinat cauza în favoarea Judecătoriei Novaci.

Pe rolul acestei instanţe, cauza a fost înregistrată la data de 12.01.2012, sub număr dosar ……

La termenul de judecată din 31.01.2012, pârâţii B.G.H şi C.P.M – prin reprezentant, au depus la dosar câte o întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Faţa de considerentele deciziei instanţei de control judiciar, instanţa a dispus citarea în cauză a pârâtului Oraşul Novaci prin reprezentant, primar.

La termenul din data de 20.03.2012, reprezentantul reclamantei a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a taxei de timbru datorată de 265 lei, timbru judiciar de 3 lei, iar pârâţii reclamanţi reconvenţional B.GH. şi CPM, prin procurator CC au făcut dovada achitării taxelor de timbru în cuantum de câte 8 lei aferente capetelor de cerere în obligaţia de a face.

Cu privire la capătul de cerere reconvenţională în pretenţii, pârâtul reclamant reconvenţional B.GH. a renunţat la acesta, motiv pentru care nu îl timbrează.

S-a invocat din oficiu şi s-a admis excepţia netimbrării capătului de cerere reconvenţional în pretenţii, formulat de pârâţii reclamanţi B.G.H şi B.D., dat fiind că aceasta primează faţă de renunţarea la judecată.

Faţă de precizarea făcută de pârâţii reclamanţi reconvenţional cu privire la valoarea terenurilor pentru care solicită constituirea unui drept de superficie s-a constatat că taxa de timbru este în cuantum de câte 271 lei iar timbru judiciar de câte 3 lei, şi li s-a pus în vedere îndeplinirea acestei obligaţii, sub sancţiunea anulării.

Pentru termenul de judecată din 27.03.2012, s-a depus la dosar de către reprezentantul reclamantei o întâmpinare la cererea reconvenţională a pârâţilor reclamanţi B.GH., BB.D. şi C.P.M..

Prin încheierea de şedinţă din 10.04.2012, instanţa a luat act că pârâţii nu mai susţin excepţiile prematurităţii acţiunii şi a prescripţiei dreptului la acţiune şi a respins excepţiile inadmisibilităţii, lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OCPI Gorj şi a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local Novaci.

La termenul din data de 08.05.2012, s-au depus la dosar prin serviciul de registratură Note de şedinţă formulate de pârâta OCPI Gorj şi înscrisurile solicitate de la pârâta Primăria Novaci privind situaţia juridică a terenurilor în litigiu şi s-au depus de către apărătorul reclamantei interogatoriile scrise pregătite pentru pârâţi , astfel cum a fost încuviinţată proba la termenul anterior, solicitând să se facă în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 225 c.pr. civilă.

Reprezentanta pârâtei Primăria Novaci a învederat că răspunsul la adresa instanţei este completat de adresa nr. 7780/15.11.2011, depusă la dosar

Raportul de expertiză a fost depus la dosar pentru termenul de judecată din data de 29 mai 2012, iar obiecţiunile părţilor au fost discutate în şedinţa din data de 19.06.2012, când au fost încuviinţate şi s-a dispus revenirea cu adresă către expertul desemnat.

Răspunsul expertului la obiecţiunile formulate de părţi a fost depus la dosar la termenul din 03.07.2012, iar completarea răspunsului la data de 11.09.2012, când s-a dispus emiterea unei adrese către Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Novaci, să precizeze dacă terenurile cuprinse în contractele de concesiune nr.1824/2005 şi 8491/2005 sunt înscrise în titlul de proprietate nr.237/2006 al reclamantei.

Pentru termenul de judecată din data de 25.09.2012, s-a depus răspunsul solicitat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin acţiunea formulată, reclamanta Obştea B.G. Novaci a chemat în judecată pe pârâţii B.GH., B.D, CPM, Consiliul Local Novaci, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, solicitând a se constata nulitatea absolută a contractului de concesiune înregistrat la Primăria oraşului Novaci sub nr. 1824 din 23.03.2005; nulitatea absolută a actului adiţional înregistrat la Primăria Novaci sub nr. 5613/20.05.2008; radierea înscrierii în cartea funciară a oraşului Novaci nr. 1226 nr. cadastral 1585 a încheierii nr.19946/2008 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj; nulitatea absolută a contractului de concesiune înregistrat la Primăria Novaci sub nr.8419/29.12.2005; nulitatea absolută a actului adiţional înregistrat la Primăria Novaci sub nr. 2858/05.03.2007; radierea înscrierii în Cartea funciară a oraşului Novaci a contractului nr. 8419/29.12.2005 şi a actului adiţional nr. 2858/05.03.2007.

În motivare, a invocat că este proprietara unei suprafeţe de 750 mp. ce face obiectul contractelor de concesiune a căror nulitate se solicită, dovada proprietăţii făcând-o cu titlul de proprietate nr. 237/20.02.2006 eliberat ca urmare a Hotărârii Comisiei Judeţene Gorj nr. 3831 din 25.11.2005, care deşi a fost contestată în instanţă a fost menţinută conform Deciziei nr. 478/1.03.2007 a Tribunalului Gorj.

Reconvenţional, pârâţii au solicitat constituirea unui drept de superficie cu privire la terenurile ocupate de construcţiile edificate.

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii acţiunii, reiterată de pârâţi cu motivarea că reclamanta avea deschisă calea acţiunii în revendicare în contradictoriu cu concedentul, instanţa urmează să o respingă, având în vedere că nulitatea actului juridic poate fi invocată de orice persoană care are interes, nu numai de părţile contractante, iar în cauză reclamanta a justificat acest interes prin invocarea dreptului reconstituit prin titlu.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că nulitatea este definită ca fiind o sancţiune de drept civil, care lipseşte actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă.

Nulitatea presupune cauze de ineficacitate contemporane încheierii actului, respectiv actul este nevalabil încă de la data întocmirii lui.

Ca şi cauze care atrag nulitatea absolută a actului juridic civil, legea prevede nevalabilitatea obiectului, lipsa cauzei (ori cauză ilicită sau imorală), încălcarea ordinii publice, frauda legii.

Potrivit art. 966 din Codul civil în vigoare la data încheierii contractelor de concesiune, aplicabil potrivit art. 3 din Lg. 71/2011 (tempus regit actum), obligaţia fără cauza sau fondată pe o cauza falsa, sau nelicita, nu poate avea nici un efect. Cauza este nelicita când este prohibita de legi, când este contrarie bunelor moravuri şi ordinii publice.

Obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau numai una din părţi se obliga (art. 962 C.civ.).

Cu privire la condiţiile de valabilitate a obiectului actului juridic civil, acesta trebuie să existe, să fie în circuitul civil, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, să fie licit şi moral. În actele translative sau constitutive de drepturi, se cere ca cel care se obligă să fie titularul dreptului.

În speţă, reclamanta invocă împrejurarea că Oraşul Novaci, concedent al terenurilor, nu are calitatea de proprietar, aceasta aparţinând reclamantei în temeiul titlului de proprietate nr. 237/20.02.2006 prin care i-a fost reconstituit dreptul.

Pentru a opera însă cauza de nulitate invocată, este necesar ca aceasta să fi existat la momentul încheierii actelor juridice iar cauza să fi fost cunoscută de dobânditorii dreptului transmis prin acele acte, întrucât numai în condiţiile în care aceştia ar fi fost de rea-credinţă efectele nulităţii s-ar fi răsfrânt asupra lor. În caz contrar, dobânditorii cu titlu oneros se bucură de efectele principiului ocrotirii bunei-credinţe, ca excepţie de la regula ce guvernează sancţiunea juridică a nulităţii.

Buna-credinţă se prezumă, revenind reclamantei din speţă îndatorirea de a dovedi contrariul.

Sub acest aspect, reclamanta Obştea Banca Gilortul Novaci a invocat că a adus la cunoştinţa concedentului şi concesionarilor obţinerea titlului de proprietate, însă adresele emise nu fac dovada că, cel puţin în ceea ce priveşte concesionarii, aceştia ar fi luat cunoştinţă efectiv.

Tot sub aspectul incidenţei în cauză, faţă de pârâţi, a efectelor principiului ocrotirii bunei-credinţe a subdobânditorului cu titlu oneros, instanţa reţine din relaţiile înaintate de OCPI Gorj şi concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză de exp. N.P., că pentru suprafaţa ocupată de terenurile concesionate nu s-a realizat înscrierea dreptului dobândit prin reconstituire, în cartea funciară, astfel încât să se poată cunoaşte, cu minime diligenţe din parte concesionarilor, că terenurile ar fi proprietatea altei persoane decât concedentul.

Buna-credinţă a concesionarilor rezultă şi din împrejurarea că au continuat să plătească preţul concesiunii către concedentul cu care au contractat.

Mai mult, obţinerea titlului, ca act final în procedura reconstituirii dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar, s-a realizat în anul 2006, după încheierea contractelor de concesiune, nefiind vorba de o cauză de nevalabilitate sancţionată cu nulitatea actului juridic.

Prin urmare, acţiunea privind nulitatea absolută a contractelor de concesiune, cu actele adiţionale, este apreciată ca neîntemeiată.

În consecinţă, şi capătul accesoriu privind radierea înscrierilor în cartea funciară va fi respins.

În ceea ce priveşte cererile reconvenţionale, având ca obiect constatarea dreptului de superficie, astfel cum instanţa a rămas învestită prin îndeplinirea parţială a obligaţiei timbrării, acestea urmează a fi respinse, în raport de soluţia pronunţată pe acţiunea principală, menţinându-se valabilitatea contractelor de concesiune şi a drepturilor dobândite de pârâţi prin acestea.

(Sentinţa Civilă Nr. 1354/02 Octombrie 2012)