Nulitate act – civil – apel Acte ale autorităţilor publice


TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 226

Obiectul: nulitate act – civil – apel

Asupra apelului civil de faţă;

Constată că, prin cererea înregistrată la data de 07.01.2004 reclamanţii S Gh.

D şi S Gh. D au chemat în judecată pe pârâţii N O, N D I, N M, N A R, S M G,

D A M, P R M, şi S N a P – P SA şi S P Argeş, pentru ca prin hotărârea ce se va

pronunţa să se dispună nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare-

cumpărare nr.1363/02.05.2001 autentificat de BNP P E, ca fiind încheiat cu o

cauză ilicită pentru suprafaţa de 660 mp situată în Mun. Piteşti, B-dul I.C.Brătianu,

nr.54, jud. Argeş, repunerea părţilor în situaţia anterioară prin restituirea prestaţiilor

corespunzătoare ( suprafaţa de 660 mp şi preţ 770 milioane lei), cu reintrarea

terenului în categoria bunuri preluate de stat fără titlul valabil, precum şi obligarea

pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentei

cauze.

În motivarea acţiunii s-a precizat că terenul în cauză a aparţinut autorilor

reclamanţilor S G şi A şi a trecut în proprietatea statului prin naţionalizare conform

Decretului nr.92/1950, însă cu încălcarea prevederilor art.2 privind persoanele

exceptate de la naţionalizare, fiind vorba despre preluare fără titlul valabil.

S-a mai precizat că din terenul proprietatea autorilor reclamanţilor, pârâţii au

dispus fără drept, prin contractul de vânzare-cumpărare cu numărul de mai sus, de

suprafaţa de 660 mp ce face parte din terenul înstrăinat către pârâta SNP P, cu

susţinerea că este vorba despre un caz tipic de nulitate absolută, întrucât contractul

a fost încheiat de părţile contractante cu rea credinţă şi în cunoştinţă de cauză,

ştiind că lucrul vândut este proprietatea altor persoane, în frauda dreptului

adevăraţilor proprietari, fiind vorba despre o aplicare a adagiului clasic “frauda

corupe totul”.

La 13.02.2004 SNP P SA B- SUC P A a formulat întâmpinare prin care a

invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active, motivat de faptul că reclamanţii nu

au dovedit calitatea de ori de moştenitori potrivit legislaţiei în materie,

pe fond solicitând respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată ,

întrucât părţile au fost de bună credinţă la încheierea contractului de vânzare-

cumpărare, neputând să se reţină fraudarea legii, vânzătorii prezentând sentinţa

civilă nr.2850/31.031998 pronunţată de Judecătoria Piteşti în baza căreia se restituia

acestora imobilul din Mun. Piteşti, str.I.C.Brătianu, nr.54, compus din construcţie şi

teren în suprafaţă de 2261 mp, sentinţă definitivă şi irevocabilă, imobilul fiind

înscris în cartea funciară, iar în litigiul în care s-a pronunţat această hotărâre pârâta

nu a avut nicio calitate procesuală, în urma anulării parţiale a certificatului de

atestare a dreptului de proprietate, vânzătorii câştigând în cadul acţiunii în

revendicare, credinţa cumpărătorului fiind aceea că a contractat cu un veritabil

proprietar.

Pârâta a formulat şi cerere de chemare în garanţie împotriva pârâţilor-

înstrăinători , cu solicitarea ca, în cazul în care se va admite acţiunea reclamanţilor,

să fie obligaţi chemaţii în garanţie să restituie valoarea terenului ( pentru suprafaţa

reclamată) ce a fost cumpărat de la aceştia, la preţul de circulaţie din momentul

pronunţării hotărârii, cu obligarea şi la plata cheltuielilor de judecată pe care le va

avansa.

A arătat pârâta în motivarea cererii că, întrucât a cumpărat prin contractul de

vânzare- cumpărare nr.1363/2001 de la chemaţii în garanţie imobilul ce constituie

actualul sediu al S P Argeş, şi a achitat integral preţul pentru întreaga suprafaţă de

2261 mp, iar în prezentul litigiu reclamanţii pretind dreptul de proprietate asupra

unei suprafeţe de cca 660 mp din terenul ce a făcut obiectul înstrăinării, în condiţiile

în care aceştia vor avea câştig de cauză, în baza obligaţiei de garanţie pe care şi-au

asumat-o la momentul încheierii contractului, chemaţii în garanţie trebuie să

plătească despăgubiri reprezentând contravaloarea terenului calculată la valoarea de

circulaţie.

La 05.03.2004 pârâţii persoane fizice au formulat întâmpinare la cererea de

chemare în judecată , solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată, deoarece au

fost de bună credinţă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în raport de

hotărârile judecătoreşti care le consfinţeau calitatea de proprietari neputându-se

reţine că au urmărit prin această înstrăinare fraudarea drepturilor pe care le pretind

reclamanţii asupra unei părţi din terenul ce a făcut obiectul contractului de vânzare-

cumpărare, invocându-se şi o serie de excepţii, respectiv excepţia netimbrării cererii

de chemare în judecată având în vedere că în speţă nu se regăseşte unul din cazurile

limitativ prevăzute de lege privind exceptarea de la plata taxei de timbru, excepţia

prescripţiei extinctive a acţiunii raportat la dispoziţiile art.46 alin.5 din Legea

nr.10/2001, potrivit căreia indiferent de cauza de nulitate dreptul la acţiune în

constatarea nulităţii absolute a actelor de înstrăinare a imobilelor ce cad sub

incidenţa acestei legi se prescriu în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a

respectivei legi, precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale active deoarece

reclamanţii nu deţin un titlu de proprietate valabil pentru terenul în litigiu şi care să

se suprapună pe proprietatea vândută către SNP P SA , în condiţiile în care cererea

introdusă de aceştia privind restituirea terenului în condiţiile Legii nr.10/2001 le-a

fost respinsă prin sentinţa civilă nr.329/21.11.2003 a Tribunalului Argeş.

Pe parcursul procesului reclamanta S Gh. D a decedat, astfel că prin

încheierea de şedinţă din 16.04.2004 au fost introduşi în cauză moştenitorii acesteia

Sireteanu I.Radu, T C M şi T I S, părţile satisfăcând necesitatea timbrajului

corespunzător pretenţiilor deduse judecăţii.

Reclamanţii, au depus la 14.05.2004 note scrise de şedinţă prin care au

răspuns excepţiilor şi susţinerilor formulate de către pârâţi prin întâmpinare legat de

caracterul imprescriptibil al acţiunii în nulitatea absolută parţială a contractului de

vânzare-cumpărare, de calitatea procesuală activă şi justificarea interesului legitim

în promovarea acţiunii.

Prin sentinţa civilă nr.3684/23.09.2005 pronunţată de Judecătoria Piteşti s-a

admis excepţia lipsei calităţi procesuale active invocate de pârâţi şi s-a respins

acţiunea principală ca fiind introdusă de persoane fără calitate procesuală activă,

respingându-se şi cererea de chemare în garanţie.

Împotriva acestei hotărâri reclamanţii au declarat apel care a fost admis prin

decizia civilă nr.316/17.03.2006 pronunţată de Tribunalul Argeş, desfiinţându-se

sentinţa apelată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond,

reţinându-se că prin actele depuse la dosar reclamanţii au făcut dovada calităţii

procesuale active, condiţii în care în mod greşit prima instanţă a admis excepţia şi

nu a intrat în cercetarea fondului.

Decizia civilă pronunţată de Tribunalul Argeş în apel a rămas irevocabilă prin

decizia civilă nr.1475/R/17.11.2006 a Curţii de Apel Piteşti, respingându-se ca

nefondat recursul declarat de pârâţi.

În cauză s-au depus înscrisuri de către părţi, s-a administrat proba cu

interogatoriu şi proba cu expertiză tehnică de specialitate, ulterior completată în

mai multe rânduri, în rejudecare depunându-se alte înscrisuri, efectuându-se

totodată un nou raport de expertiză prin care s-a stabilit valoarea de circulaţie

actuală a terenului pentru care se solicită constatarea nulităţii absolute parţiale a

contractului de vânzare-cumpărare, raportat la capătul doi al acţiunii precum şi la

cererea de chemare în garanţie, acţiunea şi cererea de chemare în garanţie fiind

precizate cu referire la valoarea stabilită prin expertiză.

Pe parcursul judecăţii, între reclamanţi, pe de o parte şi SC O D SRL , pe de

altă parte , s-a încheiat contractul de vânzare – cumpărare de drepturi litigioase

autentificat sub nr.1902 /05.07.2007 de către BNP A P E şi C -N A , având ca

obiect transmiterea drepturilor litigioase din dosarele nr.68/280/2004 aflat pe rolul

Judecătoriei Piteşti şi nr.7344/2002 aflat în apel pe rolul Curţii de Apel Piteşti, la

cererea părţilor dispunându-se introducerea în cauză şi a societăţii dobânditoare a

drepturilor litigioase în calitate de reclamantă , pârâţii persoane fizice invocând lipsa

calităţii procesuale active a reclamanţilor S D, T C M şi T I S, excepţie pe care

instanţa o va respinge apreciind ca fiind necesară participarea acestora la judecată

pentru a fi în măsură să formuleze toate apărările pe care le consideră utile ,

asigurându-se respectarea drepturilor procesuale şi procedurale conferite de lege

şi totodată pentru opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti ce se vor pronunţa în

prezenta cauză.

Prin sentinţa civilă nr. 24442.204.2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti s-au

respins excepţiile de insuficienţă timbrare a cererii de chemare în garanţie şi de

prematuritate a formulării acţiunii principale , s-a respins acţiunea precizată

formulată de reclamanţi şi cererea de chemare în garanţie precizată formulată de

S N P P SA .

Au fost obligaţi reclamanţii să plătească pârâtei SC P SA cheltuieli de

judecată în cuantum de 18591 lei .

Pentru a hotărî astfel, instanţa s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiei de

netimbrare a cererii de chemare în garanţie şi a prematurităţii formulării acţiunii şi

reţinând că SNP P a achitat suma stabilită cu titlu de taxă judiciară de timbru

corespunzătoare valorii de piaţă a terenului în litigiu stabilită prin expertize de

specialitate a apreciat că nu este fondată prima excepţie .

Privitor la cea de a doua excepţie instanţa a reţinut că şi aceasta este

neîntemeiată , câtă vreme sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile

având ca obiect nulitate şi nu se impune o limitare a drepturilor procesuale ale

părţilor şi fără a se considera că exercitarea acesteia trebuie să fie temporizată de

îndeplinirea unor procedurii speciale de retractare a proprietăţii pe fondul cauzei

instanţă în contextul probator administrat în cauză a reţinut că nu se poate reţine

reaua credinţă a părţilor contractante la încheierea convenţiei de înstrăinare a

imobilului .

De asemenea , reţinând că nu a fost dovedit motivul de nulitate absolută

invocat de reclamanţi instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

În raport de soluţia adoptată cu privire la cererea principală , instanţa a

respins şi cererea de chemare în garanţie.

Împotriva acestei sentinţe în termen legal au declarat apel reclamanţii

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , susţinând în esenţă următoarele :

În mod greşit instanţa de fond a respins acţiunea reţinând că în cauză nu s-a

dovedit reaua credinţă a părţilor contractante la încheierea convenţiei de

înstrăinare a imobilului ,deoarece cu întreg materialul probator administrat în cauză

, reclamanţii au făcut pe deplin dovada că ambele părţi contractante cunoşteau la

data perfectării contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul

1363/02.05.2000 , faptul că contractează şi pentru o suprafaţă de teren care în fapt

nu a aparţinut niciodată intimaţilor pârâţi N .

Pentru aceste motive se solicită admiterea apelului , iar pe fond admiterea

în parte a acţiunii.

În dovedirea apelului părţile au solicitat administrarea probei cu înscrisuri ,

probă încuviinţată de instanţă , iar apelanţii reclamanţi au solicitat şi o cercetare la

faţa locului , probă respinsă de instanţă.

Prin întâmpinare intimaţii pârâţii solicită respingerea apelului ca nefondat .

Analizând apelul prin prisma criticilor formulate şi în raport de probatoriul

administrat în cauză, tribunalul va constata următoarele :

Din cuprinsul contratului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.

1393/02.05.2001 ( fila 12 şi 64 dosar fond ) se reţine că imobilul situat în Piteşti

str. I.C.Brătianu nr. 54 compus din suprafaţa de 2261 mp. , teren curţi construcţii ,

împreună cu subsolul şi parterul construcţiei , având destinaţia de sediu a fost

dobândit de vânzători în baza legii nr. 112/1995 conform sentinţei civile

nr.2850/31.03.1998 pronunţată de Judecătoria Piteşti .

În dosarul nr. 3840 /1997 în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr

.2850/31.03.1998 s-a efectuat o expertiză tehnică de către exp.ing. M C. M,expert

tehnic în specialitatea construcţii civile şi industriale şi nu topografie, lucrare aflată

la filele 18-20 dosar fond, ce a fost omologată de către instanţă.

Analizând lucrarea efectuată de acest expert instanţa va reţine că deşi

expertul menţionează în cuprinsul lucrării că a efectuat măsurători la imobilul

situat în str.I.C.Brătianu nr. 56 ( nr. vechi) acesta nu a întocmit nici o anexă la

raport prin care să se identifice terenul deţinut de reclamant prin vecinătăţi şi

dimensiuni , şi cu toate acestea menţionează că acesta măsoară suprafaţa de 2261

mp , suprafaţă pentru care instanţa a dispus restituirea în natură .

Analizând actul primar de proprietate invocat de vânzătorii N şi planul

cadastral din anul 1930-1932 , instanţa va reţine că în actul de vânzare cumpărare

autentificat sub nr. 1756/1928 nu se menţionează suprafaţa terenului înstrăinat .

Din cuprinsul planului parcelar din anul 1930.1932 rezultă că pe latura de

sud familia Năumescu se învecinează cu familia I.S , iar hotarul dintre proprietăţi

este în linie dreaptă.

Ulterior pronunţării sentinţei mai sus menţionate , pârâţi din prezenta cauză

au revendicat bunurile retrocedate prin această sentinţă de la pârâtele SNP P şi S P

Argeş cumpărătoarea din contractul de vânzare cumpărare , acţiune soluţionată

prin sentinţa civilă nr. 1291/14.11.2000 ,definitivă prin decizia civilă nr.

43/A/25.05.2001 ( filele 176-184 dosar fond).

În dosarul nr. 8261/199 ce a avut ca obiect revendicarea s-au efectuat

două expertize tehnice specialitatea construcţii şi topografie , lucrări efectuate de

exp. M D şi E M.

În cuprinsul expertizei topografice ( filele 149-153 dosar fond) expertul a

precizat că suprafaţa reală ocupată de P ARGES este de 1824 mp.şi nu de

2261,03 mp. ,cât se menţionează în actele de la dosar , deoarece PARGES în afară

de terenul reclamanţilor a mai ocupat suprafaţa de 437 mp. din proprietatea lui S

(C ) .

De asemenea, comparând schiţa anexă la raportul de expertiză tehnică E

M cu planul parcelar din 1930 – 1932 se observă că pârâţii N au intrat în

proprietatea reclamanţilor prin modificarea liniei de hotar .

Deşi, pârâta SNP P -S P Argeş a fost parte în proces şi a luat la cunoştinţă

de concluziile expertizei mai sus analizate şi anume că o parte din terenul

revendicat aparţine reclamanţilor din prezenta cauză , renunţă la apelul formulat

împotriva sentinţei civile nr. 1291/14.11.2000 prin care a fost obligată să lase

reclamanţilor pârâţi în prezenta cauză în deplină proprietate şi posesie terenul în

suprafaţă de 2261 mp. situat în Piteşti .

Aşadar, atât cumpărătoarea SNP P -S P Argeş cât şi vânzătorii N

cunoşteau încă din anul 2000, că o parte din terenul în suprafaţă de 2261 mp.

obiect al vânzării, respectiv suprafaţa de 437 mp. aparţine reclamanţilor din

prezenta cauză .

Cu toate acestea cu rea – credinţă atât vânzătorii ,cât şi cumpărătoarea cu

consimţit prin contractul de vânzare cumpărare a cărei nulitate se solicită şi asupra

terenului ce aparţine reclamanţilor din prezenta cauză în fraudarea drepturilor

acestora din urmă.

În consecinţă , tribunalul , în contextul probator mai sus analizat va reţine

că reclamanţii au făcut pe deplin dovada motivului de nulitate invocat contrar

celor reţinute de instanţa de fond .

Pentru aceste motive , tribunalul prin argumentele mai sus expuse va

constata că apelul este fondat urmând a fi admis în temeiul art. 296 C.pr.civ. va

schimba sentinţa în sensul că va admite în parte acţiune şi în temeiul art. 966

C.civ. va constata nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare

autentificat sub nr. 1363/2.05.2001 pentru suprafaţa de 478 mp identificată în

schiţa RET B P (file 358-359 cu haşur).

Privitor la cererea de chemare în garanţie ,instanţa va reţine că în cauză

nu sunt îndeplinite cumulativ cele trei condiţii de admisibilitate a acestei cereri .

Astfel, nu este îndeplinită condiţia potrivit căreia cauza evicţiunii să nu

fi fost cunoscută de cumpărător întrucât aşa cum s-a reţinut de instanţă în analiza

criticile ce vizează acţiunea principală cumpărătoarea SNP P-S P Argeş a cunoscut

în momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare că achiziţionează un

teren aparţinând altei persoane.

Va menţine in rest sentinţa.

În temeiul art. 274 C.pr.civ. va obliga intimaţii în solidar la 23.000 lei

cheltuieli de judecată către apelantă.

DECIDE

Admite apelul declarat de reclamantii S D, T C M, T I S , O D SRL ,

împotriva sentinţei civile nr. 2444/22.04.2008 pronunţată de Judecătoria Piteşti in

dosar nr. 68/280/2004, intimati fiind reclamanta S D-DECEDAT, pârâtii N O,

N D I, N M-DECEDAT, N A R, S M G, D A M, P R M, S N P-P SA , S P

ARGES, pârâtele V P (V) I si V P (O) A.

Schimbă sentinţa în sensul că admite in parte acţiunea si constată nulitatea

absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

1363/2.05.2001 pentru suprafaţa de 478 mp identificată în schiţa RET B P (file

358-359 cu haşur).

Menţine in rest sentinţa.

Obligă intimaţii în solidar la 23000 lei cheltuieli de judecată către apelanti.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.11.2008, la Tribunalul Argeş, secţia

civilă.

6