O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Completarea ulterioară a caietului de sarcini


Este nelegală completarea de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a caietului de sarcini cu menţiuni prin care se impun condiţii noi de îndeplinit în vederea participării la licitaţie, de natură să restrângă posibilitatea depunerii de oferte şi să îngrădească libera concurenţă.

C.A. Alba-lulia, Secţia de administrativ şi fiscal Decizia nr. 384/CA din 29 octombrie 2007

Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 4316/02.05.2007, contestatoarea S.C. M.R. Gaz S.R.L. a atacat caietul de sarcini întocmit în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică „Producerea şi furnizarea oxigenului medical direct din spital, cu ajutorul concentratoarelor de oxigen, cu plata pe unitatea de consum, în vederea alimentării consumatorilor din Clinica Pediatrie şi din Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică”, organizată de autoritatea contractantă S.C. P. Sibiu. S-a solicitat refacerea caietului de sarcini cu privire la obiectul achiziţiei, respectiv dacă este oxigen medical autorizat sau aer îmbogăţit produs la faţa locului de anumite instalaţii.

Prin Decizia nr. 1278/5C5/866 din 09.07.2007, C.N.S.C. a admis în parte contestaţia, dispunând obligarea autorităţii contractante să completeze alineatul penultim al caietului de sarcini cu menţiunea „autorizaţie de punere pe piaţă a oxigenului, eliberată de Agenţia Naţională a Medicamentului”. A fost respins capătul de cerere privind obiectul contractului.

S-a reţinut, în privinţa clarificării obiectului contractului, că acesta a fost precizat de autoritatea contractantă ca fiind exclusiv oxigenul consumat, instalaţiile rămânând în proprietatea furnizorului.

Referitor la cel de-al doilea capăt de cerere s-a reţinut că oxigenul medicinal îndeplineşte cerinţele unui medicament, astfel că nu poate fi pus pe piaţă fară o autorizaţie emisă de Agenţia Naţională a Medicamentului, conform art. 695 – 700 din Legea nr. 95/2006, nefiind suficient avizul nr. 23165/22.07.2007 dat de Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală de Asistenţă Medicală – Structuri Medicale şi Salarizare.

împotriva deciziei C.N.S.C. nr. 1278/5C5 din 9.07.2007 a formulat plângere petenta S. C.M.S.S.A., care a solicitat şi suspendarea procedurii până la soluţionarea plângerii.

A arătat că soluţionarea celui de-al doilea capăt de contestaţie este nelegală, întrucât se impune astfel în mod indirect ca oxigenul medicinal să fie cel cu puritatea de 99,5 %, eliminând concentratoarele de oxigen cu dispozitive medicale ce furnizează oxigen medicinal de puritate 93 +- 3%, fapt care restrânge accesul liber şi egal al ofertanţilor la procedura de atribuire.

Recursul este întemeiat.

Din anunţul de participare publicat în SEAP nr. 26796/16.04.2007 reiese intenţia autorităţii contractante S.C.P. Sibiu de a achiziţiona oxigen medical direct din reţeaua de distribuţie existentă în spital, cu ajutorul concentratoarelor de oxigen, aceasta fiind considerată soluţia optimă pentru necesităţile spitalului.

Soluţia C.N.S.C. de a se completa caietul de sarcini cu menţiunea ca participanţii să deţină autorizaţie de punere pe piaţă a oxigenului eliberată de Agenţia Naţională a Medicamentului este nelegală, deoarece oxigenul solicitat de spital este cel produs cu ajutorul concentratoarelor de oxigen şi care este un oxigen medical de puritate 93 +- 3% ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, iar nu sub incidenţa prevederilor Legii nr. 95/2006, nefiindu-i necesară autorizaţie de punere pe piaţă emisă de Agenţia Naţională a Medicamentului.

în acest sens, se constată că C.N.S.C. a respins capătul de cerere privind obiectul contractului, reţinând că autoritatea contractantă a definit în mod explicit că doreşte să achiziţioneze oxigen medical produs cu ajutorul concentratoarelor de oxigen, adică de puritate 93 +- 3%.

Ori, aşa cum reiese şi din adresele nr. 2275 din 17.04.2007 şi 3605/ 13.06.2007, Agenţia Naţională a Medicamentului a confirmat că acest tip de oxigen nu necesită autorizaţie de punere pe piaţă, ci numai oxigenul medical de puritate 99,5 %.

Prin condiţionarea participării la licitaţie de obţinerea autorizaţiei menţionate, C.N.S.C. determină o restrângere a posibilităţii de a depune oferte şi o îngrădire a liberei concurenţe, câtă vreme obligativitatea prezentării autorizaţiei de punere pe piaţă e necesară, conform reglementărilor legale, doar pentru oxigen de 99,5%, care nu face obiectul licitaţiei.

Drept urmare, se impune admiterea plângerii formulate de petenta S.C. M.S. S.A. Craiova şi modificarea în parte a deciziei C.N.S.C. atacate în sensul respingerii în întregime a contestaţiei formulată de S.C. M.R. Gaz S.R.L. în contradictoriu cu autoritatea contractantă S.C.P. Sibiu.