OBLIGAŢIA DE A FACE. DEMOLARE LUCRĂRI EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE PE DOMENIUL PUBLIC. ADMISIBILITATEA ACŢIUNII. Autorităţii (infracţiuni contra)


EXECUTATE F®R® AUTORIZAŢIE PE DOMENIUL

PUBLIC. ADMISIBILITATEA ACŢIUNII.

Art.33 din Legea nr.50/1991;

Art.21 din Constitußia Rom‰niei.

Reglementarea cuprinsľ ”n art.33 din Legea

nr.50/1991 are ca scop urgentarea mľsurii de restabilire a

ordinii de drept ”ncľlcatľ ca urmare a edificľrii unor lucrľri pe

terenurile ce aparßin domeniului public sau privat, urmľrindu-

se pe aceastľ cale żi mľsuri de protecßie speciale pentru acest

mod de proprietate.

Limitarea dreptului autoritľßii de a se adresa

instanßei de judecatľ, apreciind ”n mod eronat, calea

administrativľ de desfiinßare a lucrľrii ca una obligatorie ar fi

de naturľ sľ ”ncľlce principiul accesului liber la justißie

reglementat de art.21 din Constitußia Rom‰niei, potrivit cľruia

nici o lege nu poate ”ngrľdi exercitarea acestui drept.

(Decizia civilľ nr.201/R din 9 februarie 2009, pronunßatľ de

Curtea de Apel Piteżti – Secßia civilľ, pentru cauze privind Conflicte de Muncľ żi

Asigurľri Sociale żi pentru cauze cu Minori żi de Familie)

Prin cererea ”nregistratľ pe rolul Judecľtoriei Piteżti la data

de 12.09.2006, reclamantul M.Piteżti a chemat ”n judecatľ pe N.D.

pentru a fi obligat sľ demoleze lucrľrile executate fľrľ autorizaßie de

construire.

ën motivarea acßiunii s-a arľtat cľ reclamantul N. D. a

edificat o construcßie provizorie fľrľ autorizaßie de construire fiind

obligat prin procesul verbal de contravenßie sľ intre ”n legalitate prin

obßinerea acestui act administrativ.

Prin sentinßa civilľ nr.3006 pronunßatľ la 21.05.2008 a fost

respinsľ ca inadmisibilľ acßiunea cu argumentul cľ reclamantul avea

posibilitatea sľ solicite desfiinßarea lucrľrii p cale administrativľ.

ëmpotriva hotľr‰rii au formulat apel pľrßile, critic‰nd-o

pentru motive de nelegalitate żi netemeinicie.

Tribunalul Argeż, prin decizia civilľ nr.198 pronunßatľ la

31.10.2008 a anulat ca netimbrat apelul p‰r‰tului żi a respins ca

nefondat pe acela formulat de reclamant, cu argumentul cľ terenul

asupra cľruia s-a construit este domeniul public, iar pentru

desfiinßarea lucrľrii reclamantul are posibilitatea pe cale administrativľ

sľ execute aceastľ operaßiune materialľ fľrľ intervenßia justißiei.

Decizia a fost criticatľ de reclamant pe calea recursului

pentru motivul prevľzut de rt.304 pct.9 Cod pr.civilľ, ”n dezvoltarea

cľruia s-a arľtat cľ ”n mod greżit a fost solußionatľ cauza pe excepßia

inadmisibilitľßii.

Analiz‰nd recursul ”n limita motivului invocat s-a apreciat

cľ este fondat pentru argumentele ce urmeazľ:

Prin procesul-verbal de constatare żi sancßionare a

contravenßiilor ”ncheiat la data de 7.04.2006, s-a reßinut cľ p‰r‰tul a

edificat pe domeniul public o construcßie fľrľ autorizaßie, stabilindu-

se astfel ”n sarcina sa intrarea ”n legalitate sub sancßiunea desfiinßľrii

acestei lucrľri.

Potrivit art.32 din legea nr.50/1991 privind autorizarea

executľrii lucrľrilor de construcßii, refuzul de a intra ”n legalitate

atrage dupľ sine mľsura desfiinßľrii construcßiilor pe cale

jurisdicßionalľ.

Prin excepßie de la aceastľ regulľ ”n cazul edificľrii unor

lucrľri pe terenul aparßin‰nd domeniului public sau privat al statului,

desfiinßarea lucrľrilor se poate dispune pe cale administrativľ de cľtre

autoritatea administraßiei publice unde se aflľ construcßia.

Instanßa de fond a apreciat cľ aceastľ excepßie presupune

reglementarea unei proceduri administrative obligatorii de desfiinßare

a construcßiilor edificate, intervenßia justißiei pentru sľv‰rżirea acestor

operaßiuni fiind inadmisibilľ.

Reglementarea cuprinsľ ”n art.33 din Legea nr.50/1991

are ca scop urgentarea mľsurii de restabilire a ordinii de drept

”ncľlcatľ ca urmare a edificľrii unor lucrľri pe terenurile ce aparßin

domeniului public sau privat, urmľrindu-se pe aceastľ cale żi mľsuri

de protecßie speciale pentru acest mod de proprietate.

ën raport de acest argument se poate reßine cľ dispozißiile

reglementate ”n art.33 din actul normativ evocat au un caracter de

favoare, fiind edictate cu acest scop pentru autoritatea administraßiei

publice care poate sľ obßinľ desfiinßarea lucrľrii pe cale administrativľ

fľrľ intervenßia instanßei de judecatľ.

Ca urmare a caracterului de favoare a acestei dispozißii,

autoritatea publicľ poate sľ aleagľ ”ntre adoptarea cľii administrative

de desfiinßare a lucrľrii żi calea jurisdicßionalľ.

Limitarea dreptului autoritľßii de a se adresa instanßei de

judecatľ, apreciind ”n mod eronat, calea administrativľ de desfiinßare

a lucrľrii ca una obligatorie ar fi de naturľ sľ ”ncľlce principiul

accesului liber la justißie reglementat de art.21 din Constitußia

Rom‰niei, potrivit cľruia nici o lege nu poate ”ngrľdi exercitarea

acestui drept.

Din dispozißiile constitußionale evocate, rezultľ cľ nici normele

cuprinse ”n art.33 din Legea nr.50/1991, nu pot limita accesul liber la

justißie reclamantului aża dupľ cum a apreciat instanßa de apel, astfel

cľ, lľs‰nd nesolußionatľ ”n fond cauza, ”n baza art.312 alin.5 Cod

pr.civilľ, curtea a admis recursul żi a casat decizia cu trimitere spre

rejudecare la primľ instanßľ pentru respectarea dublului grad de

jurisdicßie.