Obţinerea autorizaţiei de construire ulterior stabilirii sancţiunii contavenţionale


Faptul obţinerii ulterioare a autorizaţiei de construire poate fi luat în considerare de către instanţă în contextul reindividualizării sancţiunii aplicate, însă acesta nu poate avea relevanţă asupra întrunirii elementelor constitutive ale contravenţiei.

Dosar nr.1558/211/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ
SECŢIA MIXTĂ DE ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.372/R/2012
Şedinţa publică din 28 martie 2012
Instanţa constituită din: PREŞEDINTE : ..
JUDECĂTOR : .. JUDECĂTOR : ..
GREFIER : .

S-a luat spre examinare recursul declarat de recurentul MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA – DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ împotriva sentinţei civile nr.15735/14.10.2011 pronunţată de Judecătoria Cluj Napoca, cauza având ca obiect plângerea contravenţională formulată de intimatul HI împotriva procesului verbal de contravenţie întocmit de recurent.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă intimatul HI, lipsă fiind reprezentantul recurentului.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care, tribunalul verifică competenţa generală, materială şi teritorială şi constată că are ca temei de drept a soluţiona cauza aflată pe rol art.159/1 alin.4 rap.la art.2 pct.3 C.pr. civ.
Se constată că recursul a fost declarat în termen, motivat şi comunicat cu
intimatul.
Raportat la împrejurarea că nu s-au formulat cereri de amânare şi nu s-au invocat excepţii, instanţa declară închisă faza de cercetare judecătorească şi acordă cuvântul în dezbaterea judiciară a recursului.
Intimatul HI solicită respingerea recursului şi menţinerea hotărârii pronunţată de instanţa de fond ca fiind temeinică şi legală.

T R I B U N A L U L

Prin sentinţa civilă nr. 15735/14.10.2011 pronunţată în dosarul nr. 155/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca s-a admis plângerea formulată e petentul HI şi s-a anulat procesul verbal de constatare a contravenţiei nr.63/21.06.2010
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 63/21.06.2010 petentul a fost sancţionat de către agenţi constatatori din cadrul intimatului
Municipiul Cluj-Napoca cu o amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru contravenţia prevăzută de art.26 alin.1 lit. a Legea nr.50/1991.
Pentru a se aplica această sancţiune s-a reţinut în sarcina petentului faptul că a executat, fără autorizaţie de construcţie, balcon inchis, de goluri in peretii exteriori, lucrari de schimbare a invelitorii din tigla ceramica cu invelitoare din tigla din tabla. Se arata ca, la data efectuarii controlului, 16.06.2010 ora 13.00, era expirata autorizaţia de construire nr. 561/2.05.2007 si valabila autorizaţie de construire nr. 1442/13.10.2009.
Fiind investită, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:
În ceea ce priveşte legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 63/21.06.2010, instanţa a constatat că acesta respectă toate cerinţele impuse în mod imperativ de lege prin art. 17 din O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza unei
autorizaţii de construire (art. 1 alin 1 teza 1din Legea 50/1991). Interpretând acest ultim text legal instanţa constată că obţinerea autorizaţiei de construire trebuie realizată anterior executării construcţiei.
Verificand autorizaţia de construire nr. 561/2.05.2007 (f.12-13), instanta a
retineutca aceasta a fost emisa pentru executarea de goluri in peretii exteriori, iar termenul de valabilitate este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile, iar durata de executie este de 12 luni calculate de la data inceperii efective a lucrarilor. Autorizaţia de construire nr. 1442/13.10.2009 (f.18) a fost data pentru construire balcon inchis, termenul de valabilitate este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile, iar durata de executie este de 6 luni calculate de la data inceperii efective a lucrarilor.
Autorizaţia de construire nr. 1268/4.10.2010 (f.32-33) a fost data pentru
intrarea in legalitate-inlocuirea materialelor de inchidere a golurilor de pe fatada sudica si vestica a constructiei existente si a invelitorii (…).
Având în vedere autorizatiile mai sus mentionate, se constata, cu privire la autorizaţia de construire nr. 561/2.05.2007 (f.12-13) care a fost emisa pentru
executarea de goluri in peretii exteriori, ca acestea au fost realizate, intrucat prin Autorizaţia de construire nr. 1268/4.10.2010 (f.32-33) care a fost data pentru intrarea in legalitate, se prevede necesitatea inlocuirii materialelor de inchidere a golurilor de pe fatada sudica si vestica a constructiei existente si a invelitorii.
Cu privire la Autorizaţia de construire nr. 1442/13.10.2009 (f.18)care a fost data pentru construire balcon inchis, instanta a stabilit ca la data efectuarii controlului, 16.06.2010, aceasta nu era expirata, neindicandu-se in procesul verbal data inceperii efective a lucrarilor.
In ceea ce priveste lucrarile de schimbare a invelitorii din tigla ceramica cu invelitoare din tigla din tabla, petentul a abtinut Autorizaţia de construire nr.
1268/4.10.2010 (f.32-33).
Municipiul Cluj-Napoca a declarat recurs ,in termen legal,împotriva
sentinţei civile nr. nr. 15735/14.10.2011 pronunţată în dosarul nr. 155/211/2011 al
Judecătoriei Cluj-Napoca solicitând modificarea hotărârii instanţei de fond în temeiul art. 304 , pct.9 Cod procedură civilă şi trimiterea cauzei spre rejudecare.
În motivarea declaraţiei de recurs se arată că petentul şi-a însuşit procesul
verbal de constatare a contravenţiei, pe care l-a şi achitat, ceea ce echivalează cu recunoaşterea deplină a faptei contravenţionale. Mai mult, autorizaţia de construire nr.1268/04.10.2010 depusă în probaţiune de către petent, a fost emisă ulterior tocmai pentru intrarea în legalitate, ca urmare a încheierii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr.63/21.06.2010.
Se mai arată că această intrare în legalitate este posibilă doar după achitarea amenzii contravenţionale, astfel consideră anularea procesului verbal, după recunoaşterea faptei contravenţionale, ca fiind nelegală.
Totodată, precizează că legislaţia în vigoare, ca şi practica judiciară în
domeniu, a statuat că procesul-verbal de constatare a contravenţiei face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept , până la proba contrarie. În acest
sens s-a pronunţat Judecătoria sectorului I Bucureşti, sentinţa civilă nr.422/1997, Tribunalul Prahova, secţia civilă, decizia nr.1036/1998, Judecătoria Ploieşti, sentinţa civilă nr.5048/1998.
Analizand recursul prin prisma motivelor invocate de recurenta
precum si raportat la motivele de ordine publica incidente, tribunalul retine
urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie contestat in sarcina intimatului s-a
retinut savarsirea a trei actiuni cu caracter ilicit, fiecare in parte intrunind elementele
constitutive al contraventiei prevazute de art 26 alin 1 lit a din Legea nr 50/1991 republicata.Astfel, s-a stabilit ca intimatul a executat la imobilul proprietatea sa, situat in Cluj-Napoca, str Donath, nr 10A, fara a detine autorizatie de contruire, urmatoarele lucrari :un balcon inchis, goluri in peretii exteriori precum si schimbarea invelitorii din tigla a imobilului cu invelitoare din tabla.
La dosarul instantei de fond s-au depus autorizatiile de construire emise in vederea executarii lucrarilor constand in inchidere balcon respectiv executare goluri in peretii exteriori, astfel ca in mod corect a retinut prima instanta faptul ca nu sunt
intrunite elementele laturii obiective a contraventiei prevazute de art 26 alin 1 lit a din legea nr 50/1991.
In ceea ce priveste, insa, lucrarile executate de catre intimat constand in schimbarea invelitorii imobilului, din intreg materialul probator administrat in cauza
rezulta ca la data controlului intimatul nu detinea autorizatie de construire pentru aceste lucrari.Faptul obtinerii ulterioare a autorizatiei de construire poate fi luat in considerare de catre instanta in contextul reindividualizarii sanctiunii aplicate insa apare ca irelevant in contextul analizei vizand intrunirea elementelor constitutive ale contraventiei.
Asadar ,intimatul se face vinovat de savarsirea contraventiei prevazute de art
26 alin 1 lit a din Legea nr 50/1991 republicata iar intrarea in legalitate prin obtinerea Autorizatiei de construire nr 1268 din 4.10.2010 s-a realizat doar ca
urmare a incheierii procesului-verbal de contraventie contestat in cauza de fata.
Vazand limitele sanctiunii prevazute de lege pentru contraventia savarsita si tinand seama de dispozitiile art 21 alin 3din OG nr 2/2001 modificata tribunalul va dispune reindividualizarea sanctiunii aplicate intimatului in sensul reducerii
cuantumului amenzii de la 1000 lei la suma de 500 lei.
Pentru considerentele mai sus expuse, in temeiul art 304 pct 9 Cod procedura ciivla si art 312 cod procedura civila tribunalul va admite recursul declarat de Municipiul Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 15735/14.10.2011
pronunţată în dosarul nr. 155/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o modifică în parte, în sensul că admite în parte plângerea formulata imptorva procesului-verbal de contraventie nr 63/21.06.2010 şi dispune reducerea cuantumului amenzii la suma de 500 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Admite recursul declarat de Municipiul Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 15735/14.10.2011 pronunţată în dosarul nr. 155/211/2011 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o modifică în parte, în sensul că admite în parte plângerea impotriva procesului-verbal de contraventie nr 63/ şi dispune reducerea
cuantumului amenzii la suma de 500 lei.
Decizia este irevocabilă.
Pronunţată în şedinţa publică din 28.03.2012.