Ordonanţa preşedinţială. Aplicarea disp. art. 581 C.proc.civ. în materia suspendărilor efectelor actelor administrative în condiţiile Legii contenciosului administrativ. Ordonanţă Preşedinţială


Prin cererea de ordonanţă preşedinţială, înregistrata la Tribunalul Galaţi-Secţia Comerciala Maritimă şi Fluvială şi de Administrativ sub nr. 6466/121/2007 din 21 septembrie 2007, reclamanta SC S. SRL Galaţi, prin administrator D.M. în temeiul disp.art.581 şi art.582 Cod procedură civilă şi art.14 din Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, republicată – a chemat în judecată civilă pe pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAŢI, prin Primarul Municipiului Galaţi şi a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună suspendarea executării Hotărârii nr. 93 din 27 februarie 2007, până la soluţionarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul aceleiaşi instanţe sub nr. 6012 / 121 / 2007.

Întrucât prima instanţă a admis cererea, autoritatea pârâtă a declarat recurs, susţinând printre altele, că instanţa a aplicat greşit legea.

Recursul a fost admis pentru considerentele ce vor urma:

Investită cu o astfel de cerere şi pe baza temeiului de drept invocat de reclamantă, prima instanţă a pronunţat o sentinţă nelegală.

Curtea a reţinut că instituţiei suspendării nu-i pot fi aplicate disp. art. 581C.proc.civ.întrucât pe de o parte, aceste dispoziţii sunt la rândul lor speciale astfel că dispoziţiile speciale nu se pot completa cu alte dispoziţii speciale, iar pe de altă parte, sunt incidente şi disp. art. 28 alin.1din Leg. 554/2004 potrivit cărora în litigiile de contencios administrativ, nu-şi găsesc aplicarea normele privind ordonanţele preşedinţiale precum şi cele ce vizează executarea silită, deoarece sunt incompatibile.

De altfel Curtea a reţinut că prin obiectul cererii reclamantul tinde la oprirea efectelor juridice ce le-ar putea produce HCL 93 /2007 pe perioada de soluţionare a dosarului nr. 6012/121/2007 al Tribunalului Galaţi.

Principala problemă de drept asupra căreia poartă recursul şi asupra căreia s-a pronunţat şi instanţa de fond este aceea a admisibilităţii instituţiei ordonanţei preşedinţiale reglementate de art. 581 -582 C. proc. civ. în procedura contenciosului administrativ şi în special în cauzele ce au ca obiect suspendarea actelor administrative.

Aşa cum s-a constatat în practica judiciară de aplicare a art. 14 sau 15, după caz, din Leg.554/2004 suspendarea actului administrativ nu poate fi solicitată pe cale de ordonanţă preşedinţială, deoarece instituţia suspendării, are o reglementare derogatorie prevăzută în legea contenciosului administrativ.

Faţă de cele expuse, Curtea, văzând şi disp. art. 312 C.proc.civ. a admis recursul, modificând în tot sentinţa nr. 2077/26.09.2007 a Tribunalului Galaţi şi în rejudecare a respins cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă ca inadmisibilă.