Persoană fizică autorizată. Asigurări sociale de sănătate. Nedepunerea declaraţiilor lunare obligatorii. Relevanţa momentului în care Casa de Asigurări a aflat informaţiile pe baza cărora a emis decizia de impunere


Obligaţia de plată fiind prevăzută de lege, scadenţa acestei obligaţii nu este dată de la data emiterii deciziei de impunere, ci de la momentul până la care aceste obligaţii principale erau datorate.
Nedepunerea declaraţiilor obligatorii conform legii nu este în măsură să ducă la înlăturarea obligaţiilor fiscale principale şi nici a obligaţiilor fiscale accesorii. Emiterea deciziei de impunere pe baza informaţiilor solicitate de Casa de Asigurări de Sănătate organelor fiscale nu are relevanţă decât sub aspectul termenului de prescripţie de 5 ani prevăzut de Codul de procedură fiscală.

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 3832 din 14 mai 2012

Prin sentința civilă nr. 101/09.01.2012 a Tribunalului Maramureș, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamantul S.O. împotriva pârâtei Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, ca neîntemeiată.

în motivarea hotărârii se arată că reclamantul nu și-a îndeplinit obligația de depunere a declarațiilor prevăzute de O.G. nr. 92/2003 și de art. 215 din Legea nr. 95/2006 și conform art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6) din Legea nr. 95/2006 este obligatorie participarea la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, iar contribuția lunară a persoanei asigurate se stabilește sub forma unei cote de 6,5% care se aplică veniturilor impozabile realizate de persoana care desfășoară activități independente.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul S.O., solicitând modificarea sentinței atacate în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, arătând că sentința este lipsită de temei legal întrucât excedează legii imputarea accesorie în condițiile pasivității Casei de Asigurări, iar legea nu prevede nicio sancțiune pentru nedepunerea de către contribuabil a declarațiilor de venit.

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a depus întâmpinare arătând că reclamantul realizează venituri impozabile din desfășurarea unei profesii libere care se supune impozitului pe și are obligația plății unei contribuții lunare către FNUASS, iar neîndeplinirea obligației de depunere a declarațiilor nu face ca obligația acestuia să nu existe, ea fiind datorată, și începând de la data scadenței, se datorează și dobânzi și penalități de întârziere.

Analizând sentința atacată prin prisma motivelor de recurs și a apărărilor formulate, Curtea reține următoarele:

Recurentul nu contestă obligațiile stabilite prin decizia de impunere 8919/731/09.11.2010 referitoare la debit, ci doar la majorările de întârziere și penalități, arătând că, culpa aparține casei de asigurări care trebuia să stabilească obligațiile principale ale reclamantei.

Reclamantul este o persoană care are calitatea de persoană fizică autorizată realizând venituri din exercitarea unei activități libere. Aceste venituri intră, potrivit art. 41 C.fisc., în categoria veniturilor supuse impozitului și, ca atare, are obligația plății unei contribuții lunare către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006. Astfel, există obligația de depunere a declarațiilor, iar nedepunerea acestor declarații nu este în măsură să ducă la înlăturarea obligațiilor fiscale principale și nici a obligațiilor fiscale accesorii. Nedepunerea declarațiilor a obligat Casa de Asigurări de Sănătate să solicite organelor fiscale informații cu privire la persoanele care desfășoară activități care sunt supuse impozitului pe venit ca urmare a unor profesii libere, iar momentul în care Casa de Asigurări a aflat aceste informații și a emis decizia de impunere nu poate avea nicio relevanță decât sub aspectul termenului de prescripție de 5 ani prevăzut de Codul de procedură fiscală.

Obligația de plată fiind prevăzută de lege, scadența acestei obligații nu este dată de la data emiterii deciziei de impunere, ci de la momentul până la care aceste obligații principale erau datorate.

în acest sens sunt și prevederile art. 23 C.proc.fisc., iar art. 119 și art. 120 C.proc.fisc. prevăd, pentru neachitarea la termenul de scadență, dobânzi și penalități de întârziere care au fost în mod just calculate prind decizia de impunere de către Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș.

Prin urmare, Curtea apreciază că nu este întemeiat motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., așa încât, în temeiul art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 312 C.proc.civ., va respinge recursul declarat de reclamantul S.O. împotriva sentinței civile nr. 101/09.01.2012, a Tribunalului Maramureș, pe care o va menține în întregime.

(Judecător Radu Rareș Dușa)