Plângere contravenţională. Amendă. înlocuire cu sancţiunea „avertisment”


– Ordinul BRML nr. 101/2006

în circumstanţele în care se poate aprecia că petenta a interpretat eronat dispoziţiile Ordinului BRML nr. 101/2006, adoptat în intervalul de cinci ani prev. de Ordinul BRML nr. 136/2000, că acel contor funcţionează normal, autorul sesizării nefiind prejudiciat, tribunalul apreciază că sancţiunea amenzii de 5000 lei este prea severă, scopul legii putând fi atins şi prin aplicarea sancţiunii avertisment.

(Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 465/2009,

nepublicată)

Prin sentinţa civilă nr. 2940/2009 pronunţată de Judecătoria Bistriţa a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petenta FDEE E.D.T.N. SA împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor seria BN (…) încheiat la data de 24.03.2009 de către intimata D.R.M.L. Cluj-Napoca.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs petenta.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul concluzionează că recursul declarat în cauză este fondat.

Astfel cum se poate observa contorul trifazic în litigiu a fost montat la data de 6 iulie 2001, când scadenţa de verificare era de 5 ani aşa cum prevedea Ordinul BRML nr. 136/26 septembrie 2000, respectiv la data de 5 iulie 2006.

în acest interval de timp a fost adoptat Ordinul BRML nr. 101/29 mai 2006, publicat în M.Of. nr. 480/2 iunie 2006 prin care perioada de verificare a fost stabilită la 8 ani, iar controlul a fost efectuat la petentă în data de 24 martie 2009.

în urma apariţiei ordinului menţionat petenta a considerat că, contorul fiind montat la data de 6 iulie 2001, iar periodicitatea fiind de 8 ani, verificarea trebuie efectuată la data de 6 iulie 2009, respectiv ulterior datei de 24 martie 2009.

Aprecierea petentei a fost eronată deoarece potrivit prev. art. III din Ordinul nr. 101/29 mai 2006 „Valorile intervalelor maxime admise între două verificări metrologice succesive conţinute la art. 1 se aplică mijloacelor de măsurare verificate metrologic după intrarea în vigoare a prezentului ordin”.

Se mai reţine că în urma sesizării s-a procedat la verificarea funcţionării contorului şi s-a constatat că aparatul corespunde la toate probele.

Or, în circumstanţele în care se poate aprecia că petenta a interpretat eronat dispoziţiile Ordinului BRML nr. 101/2006, adoptat în intervalul de cinci ani prev. de Ordinul BRML nr. 136/2000, că acel contor funcţionează normal, autorul sesizării nefiind prejudiciat, tribunalul apreciază că sancţiunea amenzii de 5000 lei, este prea severă, scopul legii putând fi atins şi prin aplicarea sancţiunii avertisment.

în situaţia repetării faptei, se va avea în vedere împrejurarea că petenta recurentă a beneficiat o dată de înlocuirea amenzii cu avertisment (judecător Checec Virgil).