Plângere contravenţională. Greşita reţinere a stării de fapt


– Legea nr. 61/1991: art. 2 pct. 1

Din declaraţiile martorilor, a personalului implicat reiese o cu totul altă stare de fapt şi anume aceea că petentul aflat în stare de ebrietate aşa cum o confirmă fişa de

283

zUl.

examinare nr. 23426 din 20 decembrie 2007 eliberată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, a provocat scandal în localul de alimentaţie publică adresând expresii jignitoare şi vulgare lucrătoarei G.A.

(Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 225/2009, nepublicată)

Prin sentinţa civilă nr. 4223 din 14 noiembrie 2008 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis plângerea contravenţională formulată de petentul S.S.C. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria ÂZ nr. 0785527 încheiat la data de 20.12.2007 de către IPJ – Poliţia mun. Bistriţa şi în consecinţă s-a anulat procesul-verbal de contravenţie seria AZ (…) încheiat de către IPJ – Poliţia mun. Bistriţa.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata.

Analizând hotărârea prin prisma motivelor de recurs, cât şi din oficiu potrivit art. 3041 C. pr. civ., instanţa constată că aceasta este netemeinică, nefiind bazată pe probatoriul administrat cu ocazia soluţionării, motiv pentru care recursul urmează să fie admis, hotărârea recurată modificată în întregime cu consecinţa respingerii ca neîntemeiată a plângerii formulată de către petent.

Prin procesul verbal de contravenţie seria AZ nr. 0785527 din 20 decembrie 2007 întocmit de IPJ Bistriţa-Năsăud petentul a fost sancţionat cu amendă de 200 lei, reţinându-se în sarcina acestuia săvârşirea contravenţiei prev. de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 rep., şi sancţionată potrivit art. 3 din acelaşi act normativ, reţinându-se că petentul aflat cub influenţa băuturilor alcoolice la unitatea de alimentaţie publică Fast-Food situată pe str. (…) a proferat expresii jignitoare şi vulgare la adresa barmanei G.A. tulburând ordinea şi liniştea în bar şi provocând indignarea consumatorilor.

Reţinerea instanţei că altercaţia s-a produs deoarece lucrătoarea comercială a refuzat să elibereze bon fiscal pentru întreaga sumă ce reprezintă întreaga contravaloarea consumaţiei, aspect ce a atras reacţia violentă a agenţilor de pază ce se aflau în local nu este susţinută de probatoriul administrat. Dimpotrivă având în vedere declaraţiile martorilor, ale personalului implicat, reiese o cu totul altă stare de fapt şi anume aceea că petentul aflat în stare de ebrietate aşa cum o confirmă fişa de examinare nr. 23426 din 20 decembrie 2007 eliberată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, a provocat scandal în localul de alimentaţie publică adresând expresii jignitoare şi vulgare lucrătoarei G.A. Justificările petentului că aceasta din urmă i-ar fi eliberat un bon fiscal în valoare de 9,5 lei reprezentând contravaloarea unor ţigări şi nu contravaloarea întregii consumaţii de cca. 130 lei sunt străine contravenţiei săvârşite de către petent. Chiar dacă ar fi fost real petentul avea alte mijloace de a solicita şi a obţine bonul fiscal care să reflecte în mod real consumaţia efectuată şi nu aceea de a provoca scandal şi de a adresa cuvinte vulgare şi jignitoare.

Urmează a se reţine că prin probatoriul administrat petentul nu a făcut dovada că la ora şi data reţinută în procesul verbal nu a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legela nr. 61/1991 rep., astfel că sub acest aspect procesul verbal se dovedeşte a fi legal şi temeinic întocmit iar sarea de fapt probată în instanţă este de fapt starea de fapt reţinută în procesul verbal de constatare şi sancţionare, nefiind dat nici un motiv de anulare a acestuia.

Pentru considerentele arătate, tribunalul în temeiul art. 312 C. pr. civ., va admite recursul declarat de IPJ Bistriţa-Năsăud, va modifica în întregime hotărârea pronunţată de instanţa de fond în sensul respingerii ca neîntemeiate a plângerii formulate de către petentul S.S.C. împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare seria AZ nr.

(…) întocmit de Poliţia municipiului Bistriţa care va fi menţinut în întregime. Va fi înlăturată dispoziţia privind obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocaţial (judecător Părăuan loan).