Plângere împotriva deciziei Comisiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor. Nerespectarea obligaţiei de menţinere a criteriilor de evaluare a ofertei pe tot parcursul procedurii de achiziţii publice. Consecinţe Licitaţii


Nerespectarea de autoritatea contractantă, a criteriilor de transparenţă privitoare la „programul calităţii propus pentru executarea lucrării”, prevăzut de art. 199 din O.U.G. nr. 34/2006, este de natură să atragă anularea procedurii de licitaţie în întregul ei.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 535/CA din 8 decembrie 2008

Prin decizia nr. 3975/C6/3659 din 2 septembrie 2008, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis în parte contestaţia formulată de SC „C.Q.” SRL Iaşi, în contradictoriu cu Primăria comunei Mironeasa, judeţul Iaşi, dispunând anularea raportului procedurii de atribuire nr. 319/06.08.2008 şi actele subsecvente acestuia, precum şi a procedurii de atribuire, respingând ca inadmisibil capătul de cerere privind declararea drept câştigătoare a ofertei depuse de SC „C.Q.” SRL, şi ca nefondată cererea formulată de Primăria comunei Mironeasa privind sancţionarea cu amendă a SC „C.Q.” SRL.

Pentru a se pronunţa astfel, organul administrativ-jurisdicţional a reţinut că, din analiza documentaţiei de atribuire, rezultă că autoritatea contractantă a ales criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” şi a stabilit ca factori de evaluare: preţul ofertei – 65 %, durata de execuţie – 10 % şi programul calităţii propus pentru execuţia lucrării – 25 %.

S-a mai reţinut că, în condiţiile în care autoritatea contractantă a stabilit un algoritm de calcul a punctajului numai în cazul primilor doi factori de evaluare, în cazul ultimului factor de evaluare s-a arătat că punctajul se acordă „având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate prin planul efectiv de control propus”, situaţia în care acordarea punctajului pentru acest factor de evaluare nu se mai realizează în baza unei formule de calcul, care să permită efectuarea unei verificări a corectitudinii acordării acestuia, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006; şi că, contrar dispoziţiilor art. 207 alin. 2 lit. d) din acelaşi act normativ, autoritatea contractantă nu a indicat în conţinutul comunicării rezultatului procedurii data până la care se pot formula contestaţii; cererea de sancţionare a contestatorului cu amendă fiind considerată neîntemeiată, atâta timp cât nu s-a făcut dovada unei conduite abuzive a acestuia.

Curtea a constatat în recursul autorităţii contractante că, potrivit art. 278 alin. 3 şi alin. 6 din actul normativ citat, Consiliul este abilitat ca, în cazul în care există şi alte încălcări ale prevederilor legale privitoare la actul atacat, în afara celor invocate de contestator, să dispună din oficiu remedierea încălcării prevederilor legale, decizând asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică.

Raportat la acest cadru normativ, Curtea a considerat că, atâta timp cât au fost aleşi trei factori de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă avea obligaţia, potrivit art. 199 alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006, să precizeze „în mod clar şi detaliat în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei, precum şi metodologia concretă de punctare” de o aşa manieră încât, după ce au fost stabiliţi, să nu mai poată fi schimbaţi pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.

Ca atare, în mod justificat Consiliul a reţinut că acest imperativ al legii nu a fost respectat de către autoritatea contractantă, atâta timp cât în partea referitoare la „Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul”, din Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei a Caietului de sarcini acordarea punctajului pentru factorul de evaluare „programul calităţii propus pentru execuţia lucrării” se face după criterii ce nu asigură nici transparenţa şi nici posibilitatea de control, făcându-se doar referiri cu caracter general cu privire la „modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus”.

Raportat la exigenţele dispoziţiilor legale evocate, nu are nici o relevanţă faptul că oferta intimatei SC „C.Q.” SRL a fost declarată neconformă, sau că ofertanţii calificaţi au primit punctajul maxim pentru acest factor de evaluare, întrucât ceea ce a urmărit legiuitorul prin prevederile art. 199 din O.U.G. nr. 34/2006 a fost imperativul asigurării principiului transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică şi nu crearea unei modalităţi de a da eficienţă şi finalitate unei proceduri neconforme, doar pentru că ofertanţii calificaţi au beneficiat de acelaşi tratament; procedura de atribuire trebuind să fie, prin ea însăşi, în mod absolut, egală pentru toţi cei interesaţi, pe toată durata de aplicare a ei, indiferent de modul în care a fost evaluată fiecare ofertă în parte, autoritatea contractantă neputându-se deroba de obligaţiile şi responsabilităţile ce-i reveneau doar pe motiv că nici unul din ofertanţii implicaţi nu a contestat prevederea respectivă din Fişa de date a achiziţiei.

Întrucât trimiterile ce se fac, în mod generic, la „modul de prezentare, rigurozitatea descrierii, precum şi la gradul de acoperire a cerinţelor de calitate” nu sunt explicitate şi evaluate, ele nu pot servi ca suport real şi legal pentru utilizarea factorului de evaluare a Programului calităţii, care are o pondere de 1 din totalul punctajului, în lipsa oricărui sistem de evaluare, verificabil, lăsând loc subiectivismului şi arbitrariului, astfel că în mod justificat Consiliul a hotărât că încălcarea acestor dispoziţii imperative trebuie să conducă la anularea procedurii de atribuire în întregul ei, desfăşurarea şi rezultatul acesteia fiind considerat, de drept, ca fiind viciat, fiind imposibilă menţinerea raportului procedurii de atribuire nr. 319/06.08.2008 şi a actelor subsecvente.

Ca atare, constatând că actul administrativ-jurisdicţional atacat a fost emis în limita competenţelor recunoscute şi în aplicarea riguroasă a dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006 şi că, în aceste condiţii, nu se poate desfiinţa decizia atacată, doar pentru că cei care au prezentat ofertele declarate ca fiind calificate au acceptat această iregularitate a documentaţiei de atribuire, Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a respins plângerea autorităţii contractante în întregul ei, ca neîntemeiată.