Plângere împotriva deciziei Consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor (C.N.S.C.). Aplicarea corectă a dispoziţiilor art. 270 coroborat cu art. 255 pct. 5 din O.U.G. nr. 34/2006


În materia achiziţiilor publice, obiectul contestaţiei poate fi, după caz, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.

Secţia de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 444 din 22 noiembrie 2007

Prin decizia nr. 1906/C3/2072 din 28 august a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, a fost respinsă contestația formulată de SC T.E. SRL Brăila, ca lipsită de obiect, dispunându-se totodată continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a se pronunța astfel C.N.S.C., a reținut în motivarea deciziei că, prin contestația formulată de SC T.E. SRL Brăila, a solicitat completarea Caietului de sarcini, întocmit de Ministerul Apărării Naționale prin U.M. 01551 Galați, prin care se anunța licitația publică deschisă, în vederea achiziționării, serviciului de hrănire a efectivului de militari ai acestei unități militare, ca urmare a primirii adresei nr. A 2426/5 iulie 2007 prin care, au fost aduse clarificări asupra documentației achiziționate.

Consiliul național apreciind că obiectul contestației, nu este suficient de clar, a cerut precizări de fapt și de drept, în sensul art. 270 din O.U.G. nr. 34/2006.

Deși contestatoarea a răspuns Consiliului, din cuprinsul adresei nr. 801 din 24 iulie 2007, nu se deduce precizarea sancțiunii sau a măsurii de remediere a actului atacat, astfel că, a fost respinsă contestația ca lipsită de obiect.

împotriva deciziei C.N.SC, a formulat plângere SC T.E. SRL Brăila, formulându-se critici de netemeinicie și nelegalitate, prin greșita evaluare a probelor cauzei precum și a dispozițiilor legale, aplicabile cauzei.

Curtea a considerat plângerea ca fiind fondată pentru următoarele considerente:

Consiliul, în rezolvarea contestației depuse de SC T.E. SRL Brăila, a făcut o aplicațiune abruptă a dispozițiilor art. 270 din O.U.G. nr. 34/2006, și a decis ca nefiind explicitat obiectul acesteia, nu se poate pronunța o soluție de admitere, nesolicitându-se anularea unui act sau obligarea autorității contractante de a emite un act sau a lua o măsură de remediere a unui act.

Soluția corectă în cauză era aceea de coroborare a dispozițiilor art. 270 cu art. 255 pct. 5 din O.U.G. nr. 34/2006, în care se precizează că obiectul cauzei poate fi, după caz, anularea actului, obligarea autorității contractante de a emite un act, obligarea autorității contractante de a lua orice alte măsuri necesare remedierii actelor ce afectează procedura de atribuire.

Raportat la textele legale precizate, contestația societății ofertante se referă la ambiguitățile reținute în caietul de sarcini întocmit de autoritatea contractantă și care, nu conține suficiente elemente de departajare a ofertanților în referire la serviciile licitate, fapt ce poate crea suspiciunea de subiectivism.

Rezultă că, în fișa de achiziție publică fiind indicat un cod privitor în mod generic la servicii cantină, aceasta ar crea confuzii, care, ar putea conduce la declararea finalmente ca și câștigător, a unui operator economic, fără experiență în domeniu, dar care, în mod sporadic, desfășoară activități economice similare și care ar putea fi agreat.

Sub aspectul invocat, critica formulată de SC T.E. SRL Brăila, este fondată, neputându-se susține că acțiunea (contestația) sa este lipsită de obiect.

în adevăr, potrivit art. 33 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă, explicită, cu privire la modul de aplicare a procedurii, urmând să cuprindă, cel puțin „lit. d) – caietul de sarcini sau documentația descriptivă (…)”.

Articolul 35 prevede conținutul caietului de sarcini, în care se regăsesc obligatoriu specificațiile tehnice, ce sunt definite ca cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante, și să conțină caracteristici referitoare între altele la sistem de a calității și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Astfel cum s-a mai arătat, indicarea CPV 55.510.000 – 8, cod inexistent în Common Procurement Vocabulary, în loc de CPV 55.510.000 – 8 – servicii cantină, ar putea avea ca efect fie favorizarea, fie eliminare anumitor operatori economici, motiv pentru care, Curtea va admite plângerea sub acest aspect.

în ce privește critica privitoare la cerințele minime pe care ar urma să le conțină caietul de sarcini, privind prezentarea standardelor de asigurare a calității și siguranței alimentare, aceasta va fi înlăturată,întrucât, din analiza fișei de achiziție, depusă în dosar, rezultă că această cerință a fost îndeplinită de autoritatea contractantă.

Curtea, va respinge excepția invocată, întrucât textul art. 281 nu prevede nici un fel de sancțiune, în situația când plângerea este depusă direct la instanță și nu la sediul Consiliului.

Că este așa, o dovedește art. 283 pct. 6 în care se prevede că numai în ce privește procedura de soluționare a plângerii, sunt aplicabile regulile prevăzute de art. 3044C.proc.civ., adică cele specifice recursului.

Este adevărat că art. 281 din O.U.G. nr. 34/2006 a fost modificat prin O.G. nr. 94/2007, în sensul excepției invocate, dar dispozițiile acestei ordonanțe nu sunt aplicabile cauzei da față, fiind posterioare investirii instanței.

Față de cele expuse, Curtea, văzând și dispozițiile art. 284 lit. d) și art. 285 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, a admis plângerea, modificând decizia nr. 1906/C3/2072 din 28 august 2007 a C.N.SC și în rejudecare, a admis contestația reclamantei în sensul obligării autorității contractante să modifice Caietul de sarcini, prin menționarea expresă că serviciul ce urmează a fi prestat de ofertanți corespunde CPV 55.510.000 – 8 – servicii de cantină, anulând totodată procedura de achiziție și dispunând reluarea ei, cu respectarea acestei cerințe.