Plângere împotriva încheierii de carte funciară Carte Funciară


TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr.2210/109/2010

SENTINŢA NR. 964/CAF

Şedinţa publică de la 27 septembrie 2010

Instanţa constituită din:

Pe rol fiind soluţionarea, în primă instanţă, a litigiului de

administrativ şi fiscal formulat de contestatoarea Ţ. E., în contradictoriu cu

intimatul PRIMARUL COMUNEI X , având ca obiect litigiu privind

funcţionarii publici( Legea nr. 188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatoarea, lipsind

intimatul.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează

instanţei că la data de 20.09.2010, prin Serviciul Registratură, intimatul a depus un

set de înscrisuri.

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată

cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţii prezente asupra fondului.

Contestatoarea, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost

formulată, anularea art.2 din Dispoziţia nr. 128/2010 şi obligarea intimatului la

restituirea sumei de 3008,42 lei. Depune la dosar concluzii scrise.

Instanţa, conform disp.art. 150 Cpc, declară închise dezbaterile şi rămâne în

pronunţare pe fondul cauzei.

INSTANŢA

Constată că, la 03.06.2010, petenta T. E. a chemat în judecată pe Primarul

Comunei X , jud.Argeş, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să

se dispună anularea art.2 din dispoziţia nr.128/31.05.2010 şi suspendarea executării

acestuia până la soluţionarea fondului.

În motivare, petenta a arătat că prin dispoziţia nr.128/2010 s-a dispus

urmărirea recuperării sporului salariului în cuantum de 10 % pentru

confidenţialitate (1203,27 lei) şi a celui în cuantum de 15 % pentru mobilitate

(1805,25 lei) , conform anexelor . Dispoziţia , este nelegală, deoarece intimatul nu

are un titlu executoriu pentru sumele respective. Nu s-a arătat care este fapta ilicită

a petentei şi legătura de cauzalitate , pentru a se angaja răspunderea civilă delictuală.

Mai mult , prin dispoziţia 641/2009 s-a dispus încetarea acordării acestui spor abia

din 12.11.2009. Se încalcă deci principiul neretroactivităţii actului administrativ.

În susţinere petenta a depus înscrisuri, iar instanţa a solicitat actele ce au stat

la baza dispoziţiei contestate.

Din probatoriul administrat în cauză, tribunalul reţine următoarea situaţie de

fapt:

Prin decizia nr.128/31.05.2010 s-a dispus ca , începând cu 01.06.2010, să se

urmărească recuperarea debitului sporului salarial de 10 % pentru confidenţialitate

(1203,27 lei) şi a sporului salarial în cuantum de 15 % pentru mobilitate (1805,25

lei), din salariul petentei, conform anexelor 2 şi 3. Din aceste anexe reiese că

sumele sunt calculate pentru perioada ian.2009 – nov.2009. În preambulul

dispoziţiei se arată că sporurile au fost acordate necuvenit pentru anul 2009,

indicându-se mai multe texte de lege aplicabile în speţă.

Or, prin dispoziţia nr.641/2009 acelaşi intimat a dispus că începând cu

12.11.2009, încetează acordarea sporului de mobilitate şi a celui de confidenţialitate

petentei , ceea ce s-a şi realizat.

Intimatul a arătat că la baza emiterii dispoziţiei contestate stă decizia

21/2010 a Camerei de Conturi Argeş. Prin aceasta s-a dispus, printre altele

recuperarea prejudiciului de 2.939,82 lei plus 68,60 lei sporuri achitate necuvenit

petentei. În considerente se arată că aceste sporuri au fost plătite necuvenit

petentei citându-se articole din legea 53/2003, dar fără să se arate cum s-a încălcat

legea respectivă.

Dispoziţia nr.128/31.05.2010 are caracterul unei executări silite, prin poprire

asupra veniturilor salariale ale petentei. Pentru aceasta, intimatul trebuia să aibă un

titlu executoriu, aşa cum este el definit în art.372 Cod pr.civilă. Examinând

decizia nr.21/05.05.2010 a Camerei de Conturi Argeş, este evident că aceasta nu

este titlu executoriu ,ci un act emis ca urmare a controlului efectuat la Primăria

com. X şi cuprinde constatările acestui organ, împreună cu măsurile dispuse .

Prin urmare dispoziţia contestată nu este legal emisă, cu atât mai mult cu cât

petenta a obţinut acordarea sporurilor respective prin sentinţa 46/CA/2008,

irevocabilă prin decizia 807/R/2009 a Curţii de Apel Piteşti.

Pentru considerentele de mai sus, în baza art.18 din Legea 554/2004

republicată, tribunalul va admite contestaţia şi va anula art.2 din dispoziţia

nr.128/31.05.2010, obligându-l pe intimat la restituirea sumei de 3008,42 lei,

actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de contestatoarea Ţ.E.în contradictoriu cu

intimatul PRIMARUL COMUNEI X.

Anulează art.2 din dispoziţia nr. 128/31.05.2010 a Primarului Comunei X şi-

l obligă la restituirea sumei de 3008,42 lei actualizată cu indicele de inflaţie la data

plăţii efective.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27 septembrie 2010, la Tribunalul Argeş,

Secţia civilă, complet specializat contencios administrativ şi fiscal.

Preşedinte,

Grefier,

3