Plângere prealabilă greşit îndreptată. Efecte


Legea nr. 554/2004, art. 7

Conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, plângerea prealabilă este obligatorie şi se adresează autorităţii publice emitente sau organului ierarhic superior. Intitularea ei în alt mod sau depunerea la un alt organ administrativ (în mod greşit considerat organ ierarhic superior), decât cel care a emis actul, nu echivalează cu lipsa plângerii prealabile, mai ales dacă aceasta a ajuns la autoritatea emitentă (care a şi răspuns), iar din cuprinsul ei rezultă că se solicită revocarea actului administrativ atacat.

Decizia nr. 280/R/CA din 21 noiembrie 2006 – C.M.

Tribunalul Braşov a admis excepţia prematurităţii acţiunii şi a respins acţiunea formulată şi precizată de reclamanţii D.C şi D.E. în contradictoriu cu pârâţii C.D. şi Primarul Comunei Bod.

Pentru a pronunţa această soluţie, s-a reţinut că reclamanţii erau obligaţi, potrivit art. 7 alin. (I) şi (3) din Legea nr. 554/2004, să se adreseze cu plângere prealabilă Primarului Comunei Bod, înainte de a se adresa instanţei de judecată pentru anularea acelor, iar aceştia nu au lacut dovada îndeplinirii acestei proceduri.

împotriva acestei sentinţe au formulat recurs reclamanţii, arătând că, deşi s-au depus la dosar memoriile formulate de reclamanţi la toate instituţiile abilitate, prima instanţă a apreciat în mod greşit că nu s-a realizat plângerea prealabilă. Procedura este instituită în folosul părţii vătămate, iar instanţa învestită a refuzat nejustificat să judece cauza. S-a mai arătat că s-au depus sesizări la Prefectul Judeţului Braşov, Inspectoratul Judeţean de Construcţii, Consiliul Judeţean, Primăria Bod şi s-a apreciat că „se abuzează de drept atunci când, respectând litera legii, se violează spiritul ei”.

La dosar a depus întâmpinare pârâtul Primarul Comunei Bod, care a solicitat respingerea recursului, deoarece niciodată nu s-a cerut anularea actelor de către autoritatea emitentă.

Curtea a constatat că recursul este fondat.

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, „înainte de a se adresa instanţei de administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ, trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”.

Legea instituie o procedură obligatorie prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ. Acest aspect a fost corect reţinut de prima instanţă.

Reclamanţii au depus la dosar copii după memoriile, sesizările, plângerile adresate la diverse instituţii. Ei s-au adresat Inspectoratului de Stat în Construcţii, considerând că în materia autorizării construcţiilor acesta este organ subordonat primarului, potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 63/2001 şi, de asemenea, au formulat plângere prealabilă la Prefectul Judeţului Braşov, pe care acesta a îndreptat-o spre Primarul Comunei Bod.

Deşi reclamanţii nu au solicitat direct autorităţii administrative emitente – Primarul Comunei Bod – revocarea actului administrativ, se constată că ei au efectuat demersuri în acest sens. Plângerea lor a ajuns (prin intermediul instituţiei Prefectului) la autoritatea administrativă emitentă şi i s-a comunicat un răspuns.

Plângerea s-a depus înainte de sesizarea instanţei de judecată.

Faţă de aceste aspecte, Curtea a apreciat că s-a îndeplinit procedura plângerii prealabile. Scopul acestei proceduri este de a da posibilitatea organului administrativ emitent să remedieze eventualele nelegalităţi ale actului administrativ atacat şi să-şi reexamineze actul.

Legiuitorul a instituit în considerarea acestei situaţii deosebite (relaţia dintre o persoană şi o autoritate publică) reguli speciale de procedură, ca modalitate de exercitare a drepturilor procedurale.

Aceste reguli trebuie respecte de părţi. Dispoziţiile legale nu se interpretează însă restrictiv.

Chiar dacă cererea petentului nu se intitulează „plângere prealabilă”, ci memoriu, sesizare etc., dacă din cuprinsul ei rezultă că se solicită reexaminarea actului cu caracter administrativ emis, acesta întruneşte cerinţele art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Pentru considerentele arătate, a fost admis recursul declarat, cu consecinţa casării sentinţei civile recurate şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, deoarece aceasta a soluţionat cauza pe excepţie, fără a intra în cercetarea fondului.