Plata onorariului lichidatorului


Dispozitivul este considerat partea cea mai importantă a hotărârii pentru că el este pus în şi împotriva lui se exercită căile de atac. Prin dispozitiv trebuie rezolvate toate cererile părţilor, indiferent dacă sunt cereri principale, accesorii sau incidentale. Se impune ca judecătorul sindic să se pronunţe prin dispozitiv asupra solicitării lichidatorului judiciar.

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 5185 din 14 noiembrie 2012

Prin sentința nr. 600/28.03.2012, Tribunalul Prahova, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar L.C.I., a aprobat raportul final întocmit de lichidatorul judiciar, în temeiul art. 132 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenței, a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei SC P.G. SRL, radierea debitoarei din registrul comerțului, în temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006, a descărcat pe lichidator de orice îndatoriri și responsabilități, în temeiul art. 135 din lege, a dispus notificarea sentinței debitoarei, creditorilor, administratorului special, Direcției Teritoriale a Finanțelor Publice, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru efectuarea mențiunilor de închidere a procedurii și de radiere, precum și publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvență.

Prin cererea din 25.05.2012 lichidatorul judiciar L.C.I. a solicitat și completarea sentinței nr. 600/28.03.2012 în sensul de a se dispune plata din fondul special de lichidare a sumei de 3.000 lei onorariul de administrator/ lichidator judiciar și a cheltuielilor de lichidare de 364,66 lei, aspecte asupra cărora instanța nu s-a pronunțat.

Prin sentința nr. 1233/29.06.2012, Tribunalul Prahova, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a respins ca neîntemeiată cererea de completare a sentinței civile nr. 600/28.03.2012, cerere formulată de lichidatorul judiciar L.C.I. al debitoarei SC P.G. SRL.

împotriva celor două sentințe a declarat recurs L.C.I. pentru debitoarea SC P.G. SRL Ploiești.

Analizând sentințele recurate prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative ce au incidență în cauză, precum și sub toate aspectele conform art. 3041C.proc.civ., Curtea a reținut următoarele:

Cu privire la recursul formulat împotriva sentinței nr. 600/28.03.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova, Curtea constată că recurenta nu are critici directe asupra aspectelor ce au fost hotărâte prin dispozitiv. Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor art. 281^2a#, îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispozițiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau recursului, ci numai în condițiile art. 281-2812 C.proc.civ.

Pentru aceste considerente și în temeiul art. 312 C.proc.civ., Curtea a respins acest recurs ca nefondat.

Cu privire la recursul formulat împotriva sentinței nr. 1233/29.06.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova, Curtea constată că, potrivit dispozițiilor art. 2812C.proc.civ., dacă prin hotărârea dată instanța a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în același termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casare cu reținere, în 15 zile de la pronunțare.

în raportul de închidere a procedurii de faliment față de debitoarea SC P.G. SRL, lichidatorul a solicitat plata din fondul de lichidare a sumei de 3.364,66 lei compusă din 3.000 lei fără TVA retribuție administrator și lichidator și 364,66 lei cheltuieli de procedură neacoperite.

Prin sentința nr. 600 din 28.03.2012, judecătorul sindic nu s-a pronunțat asupra acestei cereri, în sensul admiterii sau respingerii, în dispozitiv, limitându-se să rețină în considerente: „Se constată că sumele obținute din valorificarea bunurilor au fost distribuite pentru plata onorariului lichidatorului, creanțele din tabel nefiind acoperite”.

Or, față de dispozițiile art. 261 C.proc.civ., dispozitivul este considerat partea cea mai importantă a hotărârii pentru că el este pus în executare și împotriva lui se exercită căile de atac. Prin dispozitiv trebuie rezolvate toate cererile părților, indiferent dacă sunt cereri principale, accesorii sau incidentale.

în aceste condiții, se impunea ca judecătorul sindic să se pronunțe prin dispozitiv asupra solicitării lichidatorului judiciar.

Pe fondul cererii lichidatorului se constată că potrivit raportului nr. 7 din 11.02.2011, suma încasată în contul de lichidare este de 1.500 lei care acoperea integral cheltuielile de lichidare și procentul de 2% către UNPIR. Cum acest raport nu a fost atacat și modificat, este evident că lichidatorul nu a încasat onorariul, cum în mod greșit a reținut judecătorul sindic, ci doar cheltuielile de lichidare până la acel moment.

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4) din privind procedura insolvenței, în lipsa disponibilităților în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plățile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităților practicienilor în insolvență, cu modificările ulterioare, pe baza unui buget previzionat.

Pentru aceste considerente și în temeiul art. 3041și art. 312 C.proc.civ., Curtea a admis recursul declarat împotriva sentinței nr. 1233/29.06.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova, a modificat în tot sentința, a admis cererea si a dispus completarea dispozitivului sentinței nr. 600 din 28.03.2012 a Tribunalului Prahova, în sensul că onorariul lichidatorului și diferența din cheltuielile de lichidare, în cuantum de 3.364,66 lei, vor fi plătite din fondul de lichidare.

(Judecător Florentina Dinu)