Plata premii Contracte de muncă


TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. 5736/CA

Sedinta publica din data de 24.10.2012

Completul compus din:

PRESEDINTE : V. T.-judecator

GREFIER : N. M.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei formulate in baza legii contenciosului administrativ formulata de reclamantii M.B.F, N.I.L., M.C., O.D.A., C.A.M., O.C., P.A.C., D.N.C., M.G.in contradictoriu cu paratul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BRASOV , avand ca obiect „litigiu privind functionarii publici.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 17.10.2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea in cauza pentru data de 24.10.2012.

TRIBUNALUL,

Deliberand asupra cauzei de fata constata ca prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov sub nr.de mai sus , reclamantii M.B.F., N.I.L., M.C., O.D.A., C.A.M., O.C., P.A.C., D.N.C., M.G.au solicitat instantei in contradictoriu cu paratul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BRASOV obligarea acestuia la acordarea primei anuale aferent anului 2010(„al 13-lea salariu”) egala cu un salariu mediu lunar de baza.

In motivarea cererii de chemare in judecata se arata ca fiecare dintre reclamanti este indreptatit sa beneficieze de prima anuala egala cu un salariu mediu lunar de baza pentru anul 2010, avand in vedere ca dreptul este consfintit si castigat iar parata este cea care detine documentele si datele necesare cuantificarii sumelor fapt pentru care se solicita admiterea cererii.

In drept s-au invocat dispozitiile Legii 554/2004, Legea nr.188/1999,Legea nr.285/2010.

Analizand actele dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantii sunt angajati in cadrul paratei avand calitatea de agenti de politie.

La solutionarea actiunii instanta va avea in vedere ca in cauza sunt incidente urmatoarele dispozitii legale: LEGEA nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice:

ART. 25

„(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul beneficiaza de un premiu anual egal cu media salariilor de baza sau a indemnizatiilor de incadrare, dupa caz, realizate in anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare realizate in perioada in care a desfasurat activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.

(4) Plata premiului anual se va face pentru intregul personal salarizat potrivit prezentei legi, incepand cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acorda premiul”.

Insa, potrivit dispozitiilor ART. 8 din LEGEA nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice:

„Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi”.

Curtea Constitutionala a fost sesizata cu controlul de constitutionalitate inclusiv a art. mentionat mai sus, pronuntand Decizia nr. 115 din 9 februarie 2012 si Decizia nr. 257 din 20.03.2012, prin care a respins obiectiile formulate, pentru considerentele ce succed.

Curtea a statuat ca dispozitiile de lege criticate se aplica in egala masura intregului personal din sectorul bugetar si ca nu se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci cand se reclama incetarea acordarii unui astfel de stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, asa incat nu este incident art. 41 din Constitutie, care garanteaza salariatilor dreptul la salariu. Totodata, prin aceeasi decizie, s-a aratat ca legiuitorul, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010, a prevazut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 sa fie avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea acestora in salariul/solda/indemnizatia de baza a angajatului, potrivit reglementarilor din aceeasi lege. Premiul anual pe anul 2010, avand in vedere faptul ca Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, a prevazut un atare drept legal pentru anul 2010, iar legiuitorul nu l-a eliminat in cursul anului 2010, reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila, pe care angajatul o are asupra angajatorului public si constituie un „bun“ in sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie, dar dispozitiile de lege criticate prevad in acelasi timp doar modalitatea prin care statul urmeaza sa isi execute intru totul aceasta obligatie financiara, in forma aratata mai sus, fara a fi afectate in niciun fel cuantumul sau intinderea acestei creante. Asadar, Curtea a concluzionat ca nu se poate retine incalcarea prevederilor constitutionale si conventionale referitoare la dreptul de proprietate privata. Curtea a mai retinut ca dispozitiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, prin continutul lor normativ, nu vizeaza efectele juridice stinse ale unui raport juridic nascut sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibila constatarea incalcarii principiului neretroactivitati legii.

Curtea a mai constatat ca majorarea salariala din anul 2011, rezultata ca urmare a includerii premiului anual din 2010 in salariul/solda/indemnizatia de baza, este acordata si in continuare, dovada ca de la 1 ianuarie 2012 a ramas in plata acelasi nivel al retributiei, in conditiile in care legiuitorul a ales sa nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011.

De asemenea, Curtea a retinut lipsa de relevanta a actelor Uniunii Europene invocate in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.Ca urmare a fost respinsa ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Avand in vedere considerentele de mai sus , instanta urmeaza a respinge actiunea, ca fiind nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge actiunea formulata de reclamantii M.B.F., N.I.L., M.C., O.D.A., C.A.M., O.C., P.A.C., D.N.C. si M.G.toti cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat P. C. cu sediul in Municipiul Brasov, str.P., nr.x, ap.3, jud. B. in contradictoriu cu paratul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BRASOV cu sediul in Municipiul Brasov, str.N.T., nr.x, jud. Brasov .

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 24.10.2012.

PRESEDINTE, GREFIER,

V. T. N.M.

red.TV/26.10.2012

dact.NM/29.10.2012

12 ex.