Prefectul poate solicita instantei de contencios administrativ anularea actelor administrative emise sau adoptate cu incalcarea prevederilor legale, in temeiul art 3 al 1 din Legea nr 554/2004 Acte ale autorităţilor publice


Prefectul poate solicita instantei de

contencios administrativ anularea

actelor administrative emise sau

adoptate cu incalcarea prevederilor

legale, in temeiul art 3 al 1 din

Legea nr 554/2004

Reclamantul Prefectul Judetului Iasi, a chemat în judecata Consiliul Local al municipiului Pascani si a solicitat, ca prin hotarârea pe care o va pronunta, instanta sa dispuna anularea Hotarârii nr. 162/31.10.2007 a Consiliului Local a municipiului Pascani.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca Hotarârea nr. 162/31.10.2007 a Consiliului Local al municipiului Pascani a fost adoptata cu nerespectarea disp. art. 125 alin 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Astfel, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, autoritatile publice locale, pot acorda potrivit art. 125 lit. a din Codul de procedura fiscala esalonari la plata redeventei, iar conform lit. e din acelasi act normativ scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, în conditiile legii.

Reclamantul a mai aratat ca art. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevede ca ” impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal sunt urmatoarele: impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, impozitul pe reprezentante, taxa pe valoarea adaugata, accizele, impozitele si taxele locale”.

Prin Hotarârea nr. 162/2007, Consiliul municipal Pascani a aprobat scutirea la plata în proportie de 75% a redeventei si a majorarilor de întârziere aferente redeventei datorate pentru anul 2007 de S.C. ” L” S.A., conform contractului de concesiune nr. 10/20.08.1997, adica suma de 11.466 lei, respectiv suma de 386,26 lei, sume care reprezinta redeventa datorata pentru anul 2007 si majorarile de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune nr. 10/1997.

În dovedirea actiunii a depus la dosarul cauzei Hotarârea nr. 162/31.10.1997 a Consiliul Local al municipiului Pascani.

În drept au fost invocate disp. art. 3 alin 3 din Legea nr. 554/2004, art. 125 alin 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pârâtul Consiliul Local al municipiului Pascani a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea actiunii, pe calea exceptiei, invocând lipsa interesului legitim în promovarea si exercitarea dreptului la actiune în justitie ori ca total nefondata.

Art. 125 din Codul de procedura fiscala prevede ca pot acorda înlesniri la plata obligatiilor fiscale consiliile locale.

În cauza de fata, reclamantul nu poate pretinde existenta unui interes legitim sau a unui drept recunoscut de lege si care sa fi fost vatamat, conditie obligatorie pentru admisibilitatea unei actiuni în administrativ.

Pe fond, pârâtul a aratat ca disp. art. 125 din Codul de procedura fiscala prevad ca pot acorda înlesniri Consiliile locale, iar textul nu limiteaza categoria obligatiilor, el se refera enuntiativ la o serie de obligatii si nu limitativ.

Pârâtul a depus documentatia care a stat la baza emiterii actului si anume: referatul cu privire la acordarea de facilitati fiscale S.C. ” L” S.A. Pascani nr. 3247 din 10.03.2008, referatul comisiei juridice nr. 587 din 29.10.2007 si nr. 562 din 16.10.2007 si Hotarârea nr. 162/31.10.2007.

Cu privire la exceptia invocata de catre pârât, în raspunsul sau, reclamantul invoca disp. art. 1 alin 3 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului cu modificarile ulterioare si ale art. 24 lit. f din aceeasi lege.

În sprijinul opiniei sale, invoca si disp. art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Tribunalul examinând cu prioritate exceptiile invocate de catre pârâtul Consiliul Local al municipiului Pascani, în conformitate cu disp. art. 137 Cod procedura civila, a respins exceptia pentru considerentele care vor fi expuse:

Prefectul poate solicita instantei de contencios administrativ anularea actelor administrative emise sau adoptate cu încalcarea prevederilor legale, în temeiul art. 3 alin 1 din Legea nr. 554/2004.

Potrivit disp. art. 3 alin 1 din Legea nr. 554/2004 “prefectul poate ataca, în fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritatile administratiei publice locale, daca le considera nelegale”, iar alin 3 al aceluiasi articol prevede ca ” pâna la solutionarea cauzei, actul atacat, potrivit alin 1 este suspendat de drept”. Aceasta dispozitie legala este coroborata cu cea prevazuta la art. 1 alin 3 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare: ” prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local”, iar potrivit art. 24 alin 1 lit. f din aceeasi lege, “prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau al primarului”.

Aceste dispozitii legale confera prefectului legitimare procesuala activa.

Consiliul Local al municipiului Pascani a fost chemat în judecata în calitate de pârât, ca emitent al actului.

Cu privire la fondul cauzei, instanta retine ca actiunea este întemeiata.

Potrivit art. 125 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat, arata ca la cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale, care administreaza aceste bugete pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, urmatoarele înlesniri la plata:

a) esalonari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

b) amânari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

c) esalonari la plata majorarilor de întârziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de întârziere datorate pe perioada de esalonare;

d) amânari sau/scutiri, ori amânari/sau reduceri de majorari de întârziere, cu exceptia majorarilor de întârziere datorate pe perioada de amânare;

e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, în conditiile legii.

Hotarârea nr. 162/31.10.2007 a Consiliului Local al municipiului Pascani aproba scutirea de plata în proportie de 75% a redeventei datorata pentru anul 2007 de S.C. ” L” S.A., conform contractului de concesiune nr. 10/20.08.2007, adica suma de 11.466 lei.

În art. 2 din aceeasi hotarâre se aproba scutirea la plata majorarilor de întârziere aferente redeventei datorate pentru anul 2007 conform contractului de concesiune nr. 10/20.08.1997 în proportie de 75%, adica suma de 386,26 lei.

Conform dispozitiei de la art. 125 lit. a si d din O.G. nr. 92/2003 autoritatile publice locale pot acorda numai esalonari la plata redeventei si nu scutirea la plata redeventei.

Fiind exceptata scutirea de plata a redeventei, evident ca si majorarile de întârziere aferente redeventei datorate sunt exceptate, conform dispozitiilor de la lit. d.

Textul de lege enunta si limiteaza în acelasi timp, înlesnirile de plata. La acest text nu pot fi adaugate alte litere, asa cum sustine pârâtul.

În consecinta, Hotarârea Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 145/19.09.2007 prin care s-a hotarât prevederile art. 1 si 2 este lovita de nulitate absoluta.