PRESTARE SERVICII PUBLICE. NECOMPETENŢA MATERIALĂ A INSTANŢEI DE DREPT COMUN. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENŢĂ. CONSECINŢE. Conflict negativ de competenţă


MATERIALĂ A INSTANŢEI DE DREPT COMUN.

CONFLICT NEGATIV DE COMPETENŢĂ. CONSECINŢE.

Art.7 din Legea nr.554/2004

Art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.262/2007

Art.43 lit.g din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.195/2002

H.C.L. nr.154/2003 şi nr.50/2006

Obiectul cauzei deduse judecăţii îl constituie anularea

deciziei de ridicare a autovehiculului, conflictul negativ de

competenţă ivindu-se ca urmare a calificării juridice diferite dată

de instanţa de drept comun şi cea de administrativ

înscrisului contestat.

înscrisului contestat.

În temeiul contractului de concesiune, concesionarul

procedează la emiterea unei decizii de ridicare şi ridică în fapt

vehiculul, parcat neregulamentar pe zonele stabilite prin dispoziţia

primarului, ducându-l în locuri special amenajate până la

restituirea acestuia proprietarului în schimbul unui tarif, contract

ce are natura unui act administrativ, aşa cum este definit la lit.c) a

art.2 din Legea nr.554/2004, deoarece priveşte prestarea unor

servicii publice.

Întrucât cauza de faţă vizează anularea unui act

administrativ, competenţa de soluţionare aparţine secţiei de

contencios administrativ şi fiscal din cadrul tribunalului.

(Sentinţa civilă nr.7/F-CC din 08 mai 2008, pronunţată de Curtea

de Apel Piteşti – Secţia civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări

Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie)

Reclamantul C.D.I. a chemat în judecată pe pârâţii Primăria

Municipiului Râmnicu Vâlcea şi S.C.„P.”S.R.L., solicitând instanţei ca

prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Deciziei de

ridicare a autovehiculului VL-77-LIED din data de 29.05.2007 şi

obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei de 150 lei cu titlu de

despăgubiri pentru prejudiciul suferit şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în data de

29.05.2007, ora 1753, autovehiculul său cu numărul de înmatriculare

VL-77-LIED a fost ridicat de pe B-dul T.Vladimirescu, zona blocului

O.9, deşi în zonă nu acţionează nici un indicator de oprire sau staţionare

interzisă şi nici indicatoare de avertizare a ridicării de autovehicule.

S-a mai arătat de către reclamant că a formulat plângere,

potrivit art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,

dar prin adresa nr.19907/01.06.2007, comunicată la data de 06.06.2007,

pârâta Primăria Râmnicu Vâlcea a refuzat să revoce actul administrativ.

Instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia necompetenţei materiale

a Tribunalului Vâlcea – Secţia comercială şi de contencios administrativ

şi fiscal în soluţionarea cauzei, care prin sentinţa nr.668/11.09.2008 a

fost admisă, cu consecinţa declinării competenţei în favoarea Judecătoriei

Râmnicu Vâlcea.

Pentru a hotărî astfel, s-a constatat că în cauză nu sunt

incidente prevederile art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.262/2007 pentru

modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ

nr.554/2004.

După declinare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei

Râmnicu Vâlcea, sub nr.7697/288/2007 şi prin întâmpinare intimaţii au

invocat excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Râmnicu

Vâlcea.

Prin încheierea nr.1779 din 18 martie 2008, s-a admis

excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea

invocată de intimaţi şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, în

favoarea Tribunalului Vâlcea, constatându-se ivit conflictul negativ de

competenţă, dispunându-se înaintarea cauzei către Curtea de Apel Piteşti,

pentru soluţionarea conflictului.

S-a reţinut de judecătorie, că, decizia de ridicare emisă de

concesionarul serviciului, are caracterul unui act administrativ, ce intră

sub incidenţa prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului

administrativ.

Faţă de conflictul negativ de competenţă Curtea a constatat

următoarele:

Obiectul cauzei deduse judecăţii îl constituie anularea deciziei

de ridicare a autovehiculului, conflictul negativ de competenţă ivindu-se

ca urmare a calificării juridice diferite dată de cele două instanţe

Faţă de dispoziţiile art.2 din Legea nr.554/2004, republicată,

prin autoritate publică se înţelege orice organ de stat sau al unităţilor

administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică,

pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autorităţilor

publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care,

potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să

presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

În cauză, S.C.„Parcomat”S.R.L. a încheiat cu Municipiul

Râmnicu Vâlcea, prin primar, un contract de concesiune, iar prin

Hotărârea nr.79/31 martie 2005 a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea s-a

aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui serviciu

public.

În temeiul contractului de concesiune, concesionarul,

procedează la emiterea unei decizii de ridicare şi ridică în fapt vehiculul,

parcat neregulamentar pe zonele stabilite prin Dispoziţia Primarului

nr.3782/27.04.2007, ducându-l în locuri special amenajate până la

restituirea acestuia proprietarului în schimbul unui tarif.

Legea mai sus menţionată defineşte la lit.c a art.2 din Legea

nr.554/2004, republicată, actul administrativ – ca fiind actul unilateral cu

caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de

putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în

concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt

asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele

încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a

bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public,

prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi

prevăzute şi alte categorii de contracte administrative supuse competenţei

instanţelor de contencios administrativ.

Potrivit normei juridice mai sus citate, contractul de

concesiune încheiat între S.C.„Parcomat”S.R.L. şi Municipiul Râmnicu

Vâlcea, prin primar, are natura unui act administrativ întrucât contractul

vizează prestarea unor servicii publice, în speţă ridicarea autoturismelor

parcate neregulamentar pe domeniul public.

Totodată, sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul

prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, sunt

autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică,

actele emise de acestea, respectiv decizia de ridicare având natura de act

administrativ, a cărui reglementare intră sub incidenţa Legii nr.554/2004,

republicată.

Întrucât cauza de faţă vizează anularea unui act administrativ,

competenţa de soluţionare aparţine secţiei de contencios administrativ şi

fiscal din cadrul Tribunalului Vâlcea, potrivit art.10 din Legea

nr.554/2004, republicată, instanţă căreia i-a fost trimis dosarul, potrivit

art.22 din Codul de procedură civilă, spre competentă soluţionare.