Prezenţa cu un patruped într-o zonă nepermisă. Refuzul de legitimare. Gradul de pericol social al faptei


O.G. nr. 2/2001, art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (2), art. 21 alin. (3)

Refuzul de legitimare la solicitarea unei forţe de ordine prezintă pericol social ridicat, mai ales că existau indicii temeinice că persoana respectivă săvârşise o contravenţie, aflându-se într-un parc în compania câinelui său în zona în care accesul patrupedelor nu este permis. Nu se poate reţine în favoarea contravenientei atitudinea sinceră, aceasta nerecunoscând fapta şi pretinzând că au fost comise abuzuri de către agenţii intimatei, aşa încât este nelegală admiterea plângerii contravenţionale şi aplicarea sancţiunii avertismentului în locul amenzii.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 1559 din 8 noiembrie 2007, nepublicată

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti sub nr. 9104/299/2007, petenta A.I.F., în contradictoriu cu intimata Direcţia Poliţie Comunitară sector 1 Bucureşti, a solicitat anularea procesului-verbal seria A nr. 0005411 din 1 aprilie 2007,

întocmit de intimată. In motivarea plângerii, petenta a arătat că procesul-verbal nu conţine ocupaţia şi locul de muncă al contravenientei, CNP-ul este incorect, nu sunt indicate datele martorului, comunicarea procesului-verbal a fost nelegală, agenţii intimatei i-au cerut în mod abuziv să se legitimeze. Prin sentinţa civilă nr. 7139 din 8 mai 2007 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, s-a admis plângerea contravenţională în parte, iar amenda a fost înlocuită cu avertismentul, având în vedere că urmările faptei nu au fost de o gravitate sporită.

Intimata a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, întemeiat pe art. 304 pct. 9 C. proc. civ., arătând că instanţa a interpretat greşit dispoziţiile aplicabile, susţinând că sancţiunea avertismentului este prea mică faţă de fapta săvârşită. Contravenienta a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, sancţiunea fiind individualizată corect de către instanţa de fond.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele: prin procesul-verbal seria A nr. 0005411 din 1 aprilie 2007, întocmit de recurentă, s-a aplicat intimatei o amendă de 200 RON pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 2 pct. 33 din Legea nr. 61/1991, reţinându-se că a refuzat să se legitimeze în urma depistării acesteia plimbându-şi câinele într-o zonă interzisă. Tribunalul a

considcrat că instanţa de fond a apreciat în mod greşit drept corespunzătoare faptei săvârşite sancţiunea avertismentului, faţă de criteriile de individualizare prevăzute de art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001. Nu se poate reţine în favoarea contravenientei atitudinea sinceră, aceasta nerecunoscând fapta şi pretinzând că au fost comise abuzuri de către agenţii intimatei. De asemenea, refuzul de legitimare la solicitarea unei forţe de ordine prezintă pericol social ridicat, mai ales că existau indicii temeinice că petenta săvârşise o contravenţie, aflându-se într-un parc în compania câinelui său în zona în care accesul patrupedelor nu este permis.

Tribunalul a considerat că amenda de 200 RON a fost aplicată de către agentul constatator în mod corect şi corespunde scopului preventiv şi punitiv al sancţiunilor contravenţionale, nelegalitatea şi netemeinicia procesului-verbal nu au fost dovedite de către intimată, deci subzistă motivul de recurs invocat, recursul este întemeiat, a fost admis, iar sentinţa recurată a fost modificată, în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată.