Primar. Incompatibilitate faţă de calitatea de administrator al unei societăti comerciale


>

Legea nr. 161/2003, art. 87 alin. (1) lit. d) Legea nr. 393/2004, art. 15 alin. (2) lit. d)

Renunţarea expresă la calitatea de administrator abia după emiterea ordinului prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar, precum şi efectuarea de acte de administrare a societăţii comerciale în timpul mandatului, reprezintă fapte incompatibile cu funcţia de primar, conform dispoziţiilor art 87 alin. (1) lit d) din Legea nr. 161/2003.

Decizia nr. 307/R/CA din 5 decembrie 2006 – B.M.G.

Tribunalul Alba, Secţia comercială şi de administrativ a admis în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul N.V.N. în contradictoriu cu Prefectul Judeţului Alba şi a dispus anularea ordinului nr. 206/31 martie 2006, a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtului să plătească reclamantului indemnizaţia netă lunară aferentă funcţiei de primar, începând cu data de 31 martie 2006 şi până la revenirea în funcţie, actualizată cu indicele de inflaţie, precum şi obligaţiile referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, fondul de şomaj şi fondul de asigurări de sănătate.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că incompatibilitatea trebuie să fie reală şi efectivă.

Or, din actele şi probele dosarului a rezultat că reclamantul nu a desfăşurat de la începutul mandatului său nici un act de administrare pentru S.C. A. S.R.L. Astfel, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a rezultat că era cunoscut şi de notorietate faptul că administrator era o altă persoană, N.S., care se ocupa efectiv de administrarea societăţii.

Chiar dacă sediul societăţii este la domiciliul reclamantului, activitatea efectivă a societăţii se desfăşoară în alte locaţii unde reclamantul nu a fost văzut după ce a devenit primar.

Din interogatoriul luat reclamantului a reieşit că acesta a lut decizii în calitate de administrator doar în perioada anilor 1999-2000, când a hotărât să cedeze dreptul de administrare numitei N.S. Pentru materializarea acestei hotărâri s-a adresat B.N.P. – B.I., pentru redactarea unui act adiţional la statutul societăţii.

Din procesul-verbal încheiat la data de 13 mai 1999 a reieşit că reclamantul a hotărât să renunţe la funcţia de administrator şi să o numească în funcţia de administrator pe N.S., pe un mandat de 4 ani. A fost redactat actul adiţional la statutul societăţii cuprinzând această hotărâre de către B.N.P. B.I., hotărârea fiind redactată defectuos, în sensul că prevedea expresia „noul administrator” în loc de unicul administrator, cum de altfel este prevăzut în Statutul societăţii. Această inadvertenţă neimputabilă reclamantului a dat loc la interpretări diferite.

Prin procesul-verbal încheiat la 10 mai 2003, reclamantul N.V.N. şi-a reînnoit hotărârea de a rămâne în continuare doar asociat la S.C. A. S.R.L., fără a face activitate de administrator, „reînnoind mandatul de 4 ani pentru activitatea de administrator (…) d-nei N.S. (…)”, pe care împuterniceşte să întocmească actul adiţional la Statutul societăţii şi să-l înregistreze la Oficiul Registrului Comerţului Alba, efectuând corespunzătoare la Monitorul Oficial.

Aceste înscrisuri nu au fost declarate ca fiind false, ba mai mult, din conţinutul procesului-verbal din 10 mai 2003 a rezultat iară echivoc că reclamantul a dorit ca unic administrator să fie N.S. şi nu dorea ca societatea să fie condusă de doi administratori, cum greşit a susţinut reprezentantul pârâtului.

Redactarea defectuoasă a actului adiţional de către B.N.P. B.I., a determinat ca la O.R.C. Alba să fie înscris dreptul de administrare al numitei N.S. fară a fi radiată calitatea de administrator a reclamantului, ceea ce nu este imputabil acestuia, câtă vreme a împuternicit pe administratorul desemnat să îndeplinească toate formalităţile necesare. De altfel, Statul societăţii prevede în art. 9, ca modalitate de conducere, doar un singur administrator, aşa încât nu se poate interpreta că reclamantul a fost administrator al S.C. A. S.R.L. din 13 mai 1999 şi până în prezent.

Din raportul de expertiză extrajudiciară prezentat în cauză a rezultat că reclamantul nu a întocmit şi semnat acte contabile, facturi fiscale, avize de expediţie, chitanţe, ordine de plată, CEC-uri, situaţii fiscale şi contabile şi nu şi-a păstrat drept de semnătură în bănci comerciale, concluzionând că nu a avut nici o activitate din 2000 şi până în prezent, unicul administrator fiind N.S.

Susţinerea pârâtului potrivit căreia reclamantul a participat la licitaţia publică organizată la sediul Consiliul Local Abrud, în data de 12 aprilie 2005, şi a semnat fişa de licitaţie în calitate de administrator al S.C. A. S.R.L., nu poate fi reţinută, câtă vreme din copia cererii de participare la licitaţia organizată, rezultă cî reclamantul a înţeles să participe doar ca asociat al societăţii, nu ca administrator.

Simplul fapt al menţinerii înregistrării în a calităţii de administrator al reclamantului alături de noul administrator N.S., faţă de prevederile art. 9 din Statutul societăţii, nu semnifică faptul că acesta deţinea efectiv această funcţie, cu atât mai mult cu cât din actele depuse în dosarul cauzei rezultă o altă stare de fapt, respectiv aceea că a hotărât să renunţe la această calitate încă din data de 13 mai 1999.

împotriva sentinţei primei instanţe a declarat recurs pârâtul Prefectul Judeţului Braşov, iar în dezvoltarea motivelor de recurs se arată că, în baza art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, funcţia de primar este incompatibilă cu funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, iar conform art. 91 din acelaşi act normativ, starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local, alesul locul putând renunţa la funcţia care atrage incompatibilitatea în cel mult 15 zile de la alegerea în funcţie.

Intimatul-reclamant avea la data emiterii ordinului nr. 206/2006, atât calitatea de primar al comunei R.M., cât şi cea de administrator al unei societăţi comerciale. Instanţa a interpretat în mod greşit dispoziţiile legale în sensul că starea de incompatibilitate intervine numai în cazul desfăşurării a două activităţi paralele, respectiv cea de primar şi cea de administrator, incompatibilitatea trebuind să fie reală şi efectivă.

Intenţia legiuitorului la data adoptării Legii nr. 161/2003 a fost aceea de separare efectivă a funcţiilor de demnitate publică de cele de afaceri, pentru a nu mai exista dubii cu privire la modul de exercitare a mandatului.

Intimatul a efectuat acte de administrare, a participat la licitaţia publică organizată la sediul Consiliului Local Abrud în data de 12 aprilie 2005 şi a semnat fişa de licitaţie.

Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nu are relevanţă, deoarece administrarea unei societăţi nu presupune numai efectuarea operaţiunilor contabile, ci şi luarea unor decizii cu privire la societare.

La dosar a depus întâmpinare intimatul N.V.N, care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca legală şi temeinică, întrucât s-a stabilit că nu a desfăşurat activităţi comerciale, iar participarea la licitaţie s-a făcut în calitate de asociat şi nu de administrator.

Recursul este fondat.

Conform art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003, funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de administrator al unei societăţi comerciale.

în speţă, prin ordinul nr. 206/31 martie 2006, emis de Prefectul Judeţului Alba, s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al comunei R.M., funcţie deţinută de intimatul reclamant N.V.N. Emiterea ordinului a fost motivată de faptul că intimatul reclamant deţinea calitatea de administrator cu puteri depline la S.C. A. S.R.L., cu sediul în comuna R.M.

Din analiza actelor dosarului de fond a rezultat că acesta, deşi exercita funcţia de primar, avea în acelaşi timp şi calitatea de administrator al S.C. A. S.R.L.

Din Statutul S.C. A. S.R.L., nemodificat până la data de 10 mai 2006, a rezultat că administrarea societăţii se exercită de N.V.N., în calitate de asociat unic, pe întreaga durată de funcţionare a societăţii.

Prin procesul-verbal din data de 10 mai 2003, reclamantul N.V.N., în calitate de asociat unic la S.C. A. S.R.L. hotărăşte să rămână în continuare în societate fără a face acte de administrare, reînnoind mandatul de 4 ani, de administrator, pentru N.S., însă în actul adiţional autentificat nu se regăseşte menţiunea expresă privind renunţarea la calitatea de administrator a reclamantului şi modificarea corespunzătoare a statutului societăţii privind administrarea, ci numai faptul numirii noului administrator.

Menţiunea de „noul administrator” înserată în actul adiţional mai sus arătat, nu echivalează cu o modificare în ceea ce priveşte calitatea de administrator a reclamantului în cadrul societăţii, neputând fi interpretată în acest sens, deoarece renunţarea la această calitate trebuia să se regăsească în actul adiţional, formularea trebuind să fie expresă şi fără echivoc.

Prin încheierea nr. 1451/23 mai 2003, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus înregistrarea cererii de numire a administratorului N.S., fără a dispune şi cu privire la revocarea din funcţia de administrator a reclamantului deoarece această menţiune nu a făcut obiectul actului adiţional autentificat sub nr. 788/16 mai 2003.

încheierea judecătorului delegat putea fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, în cazul în care aceasta nu corespundea voinţei părţii manifestată prin actul adiţional.

în speţă nu s-a făcut dovada formulării recursului sau a întocmirii unui nou act adiţional care să cuprindă renunţarea expresă a reclamantului la funcţia de administrator. O atare renunţare a fost făcută tardiv de către reclamant, prin actul adiţional din data de 25 aprilie 2006, după emiterea ordinului nr. 206/31 martie 2006, situaţie care nu poate complini obligaţia pe care reclamantul o avea de a se conforma legii.

Deşi se reţine că din data de 13 mai 1990 reclamantul nu a mai desfăşurat activitate de administrator la S.C. A. S.R.L., această situaţie este infirmată de probele de la dosar. Astfel, la dosar se află în copie cererea formulată de către reclamantul N.V.N. – ca asociat unic al S.C. A. S.R.L., prin care solicită Primăriei Abrud înscrierea la licitaţia organizată în data de 12 aprilie 2005 pentru concesionarea unui teren în localitatea Abrud, precum şi fişa licitaţiei publice semnată de reclamant, pentru S.C. A. S.R.L., ca adjudecatară a licitaţiei.

Din aceste înscrisuri rezultă că reclamantul-intimat a efectuat acte de administrare a S.C. A. S.R.L., în calitatea sa de administrator, hotărând în numele şi pentru societate.

Rezultă că reclamantul, după obţinerea mandatului de primar, nu numai că nu a renunţat la funcţia de administrator la societatea comercială la care era asociat unic, dar a efectuat şi acte de administrare a societăţii, contrar dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Se poate reţine în aceste condiţii că ordinul nr. 206/31 martie 2006 a fost emis de pârâtul recurent Prefectul Judeţului Alba cu respectarea dispoziţiilor legale, deoarece, conform art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, calitatea de primar încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de incompatibilitate.

Curtea a admis recursul pârâtului, a modificat în tot sentinţa atacată şi a respins acţiunea formulată de reclamant.

VI. Excepţia de nelegalitate