Prin cererea înregistrată la data de 10.02.2011 pe rolul Judecătoriei Strehaia, sub nr. 554/313/2011, reclamanta Intreprinderea Individuala C.N.N. a chemat în judecată pe pârâta S.C. CEZ ROMÂNIA SRL., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se o va pron


În motivare, reclamanta a arătat că, în fapt, la data de 08.02.2011, lucrătorii din cadrul pârâtei au deconectat în mod abuziv şi neîntemeiat imobilul de la reţeaua de energie electrică, fără a i se transmite un preaviz conform obligaţiilor prevăzute de art. 200 alin. 1 din HGR nr. 1007/2004, motivând ca sunt probleme la contorul de energie electrică, urmand a fi schimbat procedând totodată si la inventarierea consumatorilor de energie electrica de la punctul de lucru al reclamantei.

Reclamanta a învederat totodată si faptul ca persoanele care au efectuat debranşarea nu au calitatea de salariaţi ai furnizorului de energie electrica (respectiv, ai SC CEZ VANZARE SA), astfel ca nu exista raporturi contractuale intre reclamanta si societatea care a efectuat debranşarea. Singura societate cu licenta de furnizare energie electrică este parata.

Totodată, reclamanta a mai precizat ca a solicitat anularea notei de constatare si a bonului de mişcare emise de către reprezentanţii societaţii parate cu ocazia debranşării, cauza cu acest obiect fiind înregistrata pe rolul Judecătoriei Strehaia sub nr. 556/313/2011.

S-a apreciat ca sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 581 CPC pentru admiterea cererii, având in vedere ca, nebeneficiind de energie electrica, întreaga activitate a societaţii este blocata, înregistrându-se pierderi financiare importante.

În drept reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 581 Cod procedură civilă şi Legea nr. 13/2007.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine că, în fapt, în data de 08.02.2011, reprezentanţi ai societăţii pârâte au procedat la debranşarea de la reţeaua de energie electrică a imobilului reclamantei situat în orasul Strehaia str.Unirii nr.1. Cauza debransarii de la reţeaua de energie electrică o constituie deteriorarea contorului electric in sensul că plăcuta cu nr.de identificare a SUI. de la capacul de borne era violat- lipit cu o solutie adezivă si rupt. Surubul excitatiei contorului EL.aferent echipajului fazei,,S” iar pe asfişaj,,L2”era desurubat fapt ce făcea ca energia electrică consumată de receptori să nu fie înregistrată pe acesta.

Ca măsura s-au dispus obtinerea de catre client a unui nou ATR, cu bransament in sistem securizat format din BMP M montat la limita de proprietate si conductor coaxial sau cablu ACY AbY.

La intocmirea acestei note de constatare este prezent C.N.N., din partea reclamantei şi nu formuleaza obiectiuni .

Potrivit art. 581, instanţa poate ordona măsuri vremelnice, în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Este necesar, aşadar, pentru admisibilitatea unei cereri de ordonanţă preşedinţială, să fie îndeplinite trei condiţii: să existe o urgenţă în luarea unei asemenea dispoziţii, aceasta să aibă un caracter vremelnic şi prin analiza sa să nu se prejudece fondul.

In principiu, întreruperea furnizării de energie electrică este în măsură să-i aducă reclamantei prejudicii, acesta, în calitate de consumator nemaiputând beneficia de un serviciu public, care nu poate fi procurat dintr-o alta sursa. Măsura rebranşării imobilului la reţeaua de electricitate s-ar impune pentru a-i asigura reclamantei condiţiile minime si obligatorii pentru desfăşurarea activităţii sale.

Insă această situatie, deteriorarea contorului electric cu consecinta sanctionarii reclamantei cu întreruperea furnizării de energie electrică se datoreaza actiunii culpabile a reclamantei in conditiile in care aceasta isi insuseste in totalitate contintul notei de constatare la momentul intocmirii.

Prin obligarea paratei la rebransarea reclamantei la reţeaua de electricitate cu consecinta reluarii furnizării energiei electrice, inseamna recunoasterea in favorea reclamntei a unui drept pe care acesta si l-a incalcat.

Potrivit art. 56 din legea 13/2007, consumatorul de energie electrică răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare. Nerespectarea de către consumatorul de energie electrică a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea următoarelor consecinţe, după caz: penalizări; sistarea temporară a furnizării energiei electrice; rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

În cazul consumului fraudulos, consumatorul de energie electrică va fi deconectat de la reţeaua electrică, fiind obligat totodată la plata contravalorii energiei electrice consumate şi a costurilor aferente deconectării, evaluate conform normelor tehnice în vigoare.

Se mai retine ca parata este de acord sa procedeze la reluarea furnizarii de energie electrica reclamantei, insa in conditii care sa asigure integritatea noului contor electric si anume prin instalarea acestuia la limita de proprietate la cererea reclamantei) punctul II lit d din nota de constatare).

Acest consum fraudulos definit prin dispozitiile art. 90 din HG1007/2004 din partea consumatorului ca fiind conectarea oricărui receptor sau a instalaţiei de utilizare înainte de grupul de măsurare sau orice intervenţie în instalaţia electrică, ce afectează funcţionarea corectă a grupului de măsurare, are drept consecinta rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice . In cazul rezilierii contractului de furnizare, încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către consumator a sumelor restante din vechiul contract.

Mai mult orice consumator are potrivit art. 87 din HG1007/2004 următoarele obligaţii: să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare; să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare. In cauză reclamanta nu a invocat ca a sesizat parata cu privire la cele stipulate prin art. 87.

Pentru aceste considerente, existenta unei note de constatare care prezuma că deteriorarea contorului electric s-a realizat din culpa reclamantei si cu aplicarea principiului nemo auditur propriam turputudinem allegans-nimanui nu ii este ingăduit sa se prevaleze de propria culpa pentru a obtine protectia unui drept, instanta urmeaza a respinge ca neintemeiata cererea.