Principiul securităţii raporturilor juridice şi aplicarea normelor mai favorabile în cazul unei neconcordanţe între dreptul intern şi dreptul internaţional


Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, drepturile recunoscute printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu mai pot fi rediscutate, chiar dacă s-a schimbat cadrul legal, pentru aplicarea principiului securităţii raporturilor juridice.
Chiar dacă un act normativ ulterior a fost declarat ca fiind constituţional, dar este de natură să anuleze, să întârzie sau să împiedice efectele unei hotărâri definitive, se vor aplica cu prioritate reglementările internaţionale, potrivit art. 20 din României.

Secţia I civilă, Decizia nr. 2765 din 10 decembrie 2012

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș, la data de 24.08.2011, contestatorul B.C.A. a chemat în judecată intimata C.J.P. Argeș, solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care să se desființeze decizia de revizuire a pensiei nr. 312509/22.07.2011, emisă de intimată și să se mențină în plată pensia de serviciu stabilită în baza Legii nr. 217/2008 și să plătească diferențele rezultate în urma revizuirii.

în motivarea contestației s-a arătat că în 2009 i-a fost stabilită contestatorului o de serviciu recalculată în baza Legii nr. 119/2010.

După recalcularea pensiei, instanța a pronunțat o hotărâre irevocabilă prin care a obligat intimata să păstreze în plată pensia de serviciu, astfel că a doua operație de revizuire a drepturilor a fost de natură să încalce autoritatea de lucru judecat.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestației, cu argumentul că revizuirea drepturilor la s-a făcut în baza O.U.G. nr. 59/2011.

Tribunalul Argeș, prin sentința civilă nr. 885/22.05.2012, a admis cererea de chemare în judecată, în sensul că a anulat decizia nr. 312509/22.07.2011 și a menținut în plată pensia de serviciu a contestatorului, obligând intimata să-i plătească diferențele de drepturi, începând cu 1.08.2011.

Pentru a pronunța o astfel de soluție, instanța de fond a reținut că revizuirea pensiei de serviciu, în baza O.U.G. nr. 59/2011, a fost de natură să încalce autoritatea de lucru judecat a sentinței civile nr. 624/05.04.2011, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 1187/20.06.2011, pronunțată de această Curte, prin care s-a păstrat în plată pensia de serviciu stabilită în favoarea contestatorului, în baza Legii nr. 217/2008.

împotriva hotărârii a formulat recurs intimata, criticând-o pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., în dezvoltarea căruia s-a arătat că revizuirea pensiei s-a făcut în baza O.U.G. nr. 59/2011, Statul având puterea deplină să revină asupra cuantumului pensiei stabilit inițial, întrucât dreptul la pensie nu poate fi considerat un drept câștigat și garantat pentru viitor potrivit normelor europene, ci un drept acordat doar în limita posibilităților economice.

Prin decizia nr. 2765/10.12.2012, Curtea de Apel Pitești a respins, ca nefondat, recursul declarat de intimata C.J.P. Argeș, împotriva sentinței civile nr. 885 din 22 mai 2012, pronunțată de Tribunalul Argeș, în dosarul nr. 3945/109/2011, intimat fiind contestatorul B.C.A.

Pentru a hotărî astfel, instanța de recurs a reținut următoarele:

Prin decizia nr. 312509/04.03.2009 a fost stabilită în favoarea intimatului o pensie de serviciu în baza Legii nr. 217/2008, privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, al cărei cuantum s-a recalculat în baza Legii nr. 119/2010.

Intimatul a criticat operația de recalculare a pensiei, cererea sa fiind admisă prin sentința civilă nr. 624/05.04.2011, pronunțată de Tribunalul Argeș, rămasă irevocabilă, prin care s-a apreciat că intervenția statului de reducere a cuantumului pensiei a fost de natură să încalce dreptul acestuia dinainte, fiind astfel păstrată în plată pensia de serviciu stabilită inițial.

După pronunțarea hotărârii evocate, în baza O.U.G. nr. 59/2011, cuantumul pensiei a fost din nou redus în procedura revizuirii reglementată de acest act normativ.

Cu privire la efectele O.U.G. nr. 59/2011, respectiv încălcarea autorității de lucru judecat, s-a pronunțat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 215/13.03.2012 prin care a recunoscut că hotărârile pronunțate trebuie să fie executate de către autoritățile publice, drepturile la pensie să fie puse în plată așa cum s-a stabilit de către instanțele de judecată, însă această obligație a subzistat numai până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 59/2011, considerată fiind ca un act nou față de Legea nr. 119/2010, care reglementează procedura de recalculare a pensiilor, motiv pentru care prin aplicarea sa nu s-a încălcat autoritatea de lucru judecat.

Executarea hotărârilor judecătorești reprezintă o componentă a dreptului la un proces echitabil garantat de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, astfel că într-un stat de drept efectele hotărârii nu pot fi anulate, întârziate sau împiedicate să se producă.

Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, drepturile recunoscute printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu mai pot fi rediscutate chiar dacă s-a schimbat cadrul legal, pentru apărarea principiului securității raporturilor juridice.

Soluțiile pronunțate de către cele două Curți cu privire la autoritatea de lucru judecat sunt contradictorii, fiindcă, pe de o parte, Curtea Constituțională reține că un act normativ nou trebuie să fie aplicat și situațiilor juridice recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, fără a se reține că, în acest mod, este încălcată autoritatea de lucru judecat.

Pe de altă parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului apără prin soluțiile sale securitatea raporturilor juridice, indiferent de cadrul legal existent, după data pronunțării hotărârilor, autoritatea de lucru judecat neputând fi rediscutată, chiar dacă au fost adoptate, după pronunțarea hotărârilor definitive, norme juridice noi.

Potrivit art. 20 din Constituția României, „(1) (…) drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. (2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”.

Dispozițiile privind deciziile Curții Constituționale, care au un caracter obligatoriu în cauza de față, nu sunt favorabile contestatorului, motiv pentru care, potrivit principiului constituțional evocat, se vor aplica cu prioritate soluțiile pronunțate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care dau eficiență autorității de lucru judecat, respectiv principiului stabilității raporturilor juridice, indiferent de cadrul legal adoptat după pronunțarea hotărârilor definitive.

Adoptarea O.U.G. nr. 59/2011 a fost de natură să reducă efectele hotărârii definitive prin care s-a constatat dreptul contestatorului la plata pensiei în cuantumul stabilit inițial potrivit Legii nr. 217/2008, intervenția statului prin acest act normativ fiind de natură să încalce grav principiul securității raporturilor juridice, așa cum în mod corect a apreciat și instanța de fond.

Pentru toate aceste argumente, în baza art. 312 C.proc.civ., se va respinge recursul ca nefondat.

(Judecător Ion Rebeca)