Procedură de achiziţie publică. Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de lucrări


Afirmaţia petentei legată de caracterul excesiv al măsurii de excludere a unui operator economic pentru simplul motiv că certificatul fiscal este expirat nu poate fi acceptată, în raport de dispoziţiile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, care stabilesc obligativitatea ofertanţilor de a elabora şi întocmi oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, iar petenta nu a demonstrat că nu a înţeles cerinţa obligatorie conţinută în fişa de date cu privire la acest document.

Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2682 din 2 decembrie 2011

Constată că prin contestația înregistrată la 30 august 2011, petenta SC C.I.C. SRL, în calitate de lider al Asociației SC C.I.C. SRL și SC S. ADN SRL a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung anularea adresei nr. 25605/26.08.2011, reprezentând comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de lucrări, precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor și desemnarea ofertei câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire și anunțul de participare.

în motivarea contestației s-a arătat că, în mod greșit, autoritatea contractantă a respins oferta sa ca inacceptabilă și neconformă pe baza unei analize arbitrare și tendențioase a documentelor de calificare, precum și a adresei de răspuns la solicitările de clarificări, încălcându-se prevederile art. 207 alin. (2) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 34/2006.

Enumerarea motivelor de respingere a ofertei sale, s-a susținut a nu fi bazată concret pe niciun text de lege invocat de Comisia de licitație, în sensul că documentele prezentate respectă cerințele de calificare. Astfel, Certificatul de atestare fiscală pentru taxele locale nr. 4383/21.06.2011, emis pentru punctul de lucru Comuna Mihăești, județul Argeș, este în opinia acesteia, valabil, întrucât termenul de valabilitate este de 30 de zile.

Prin fișa de date de la Cap.V.3 „Situația economico-financiară” s-a solicitat scrisoarea de bonitate bancară care să dovedească faptul că ofertantul dispune de suficiente lichidități sau că este capabil să obțină finanțare sau credit de la o bancă în valoare de minim 3.000.000 lei pentru o perioadă de cel puțin 36 luni necesară proiectului „Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung, Cos SMIS 11262” ce a făcut obiectul licitației, înscris anexat la documentația constituind oferta sa.

S-a arătat că scrisoarea de bonitate reprezintă o confirmare a capacității de plată a clientului, respectiv certificarea existenței disponibilității fondurilor necesare pentru perfectarea tranzacției comerciale, înscris depus de către contestatoare, așa cum s-a mai precizat, la data deschiderii ofertelor sub nr. 14/07.07.2011, în care BCR menționează indicatorii de bonitate foarte buni îndepliniți de către aceasta.

Ulterior, prin solicitările de clarificări nr. 23567/04.08.2011, autoritatea contractantă a pus în vedere contestatoarei să clarifice modul în care este îndeplinită cerința solicitată prin Fișa de date, conform căreia ofertantul dispune de suficiente lichidități având în vedere că această situație nu reiese din scrisoarea de bonitate nr. 14 prezentată.

S-a susținut că aceste clarificări au fost ambigue și nu au specificat ce reprezintă scrisoarea de bonitate, la ce folosește și cât timp este valabilă.

Cu toate acestea a răspuns clarificărilor, însă, autoritatea contractantă a susținut că acest răspuns nu este în concordanță cu cerințele de clarificare din documentația de atribuire.

S-a invocat faptul că Angajamentul ferm încheiat în formă autentică privind susținerea tehnică și profesională – experiența similară – a fost dat cu privire la procedura vizând imobilul a cărui consolidare urma a se realiza, având în vedere că licitația a fost anulată de două ori, de unde rezultă concluzia că este vorba despre aceeași lucrare și nu despre o lucrare ce s-a realizat anterior prezentei licitații, ceea ce contrazise afirmația autorității contractante legată de faptul că această asociere a fost încheiată în alte condiții decât cele din acordul de asociere pentru care a fost dat angajamentul prezentat.

în angajamentul privind susținerea tehnică profesională niciunde nu se face referire la data când are loc încheierea asocierii dintre cele două societăți.

S-a invocat și faptul că nici motivul privind considerarea ofertei tehnice ca nesatisfăcând în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini nu este corectă, întrucât în raport de dispozițiile art. 34 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 „Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini”, or comisia, în comunicatul privind rezultatul procedurii, a menționat că au fost descrise lucrările ce se vor executa, fără a preciza de unde trebuiau luate.

Mai mult, în scrisoarea de solicitare clarificări nu s-a solicitat a se preciza și tehnologia de execuție.

în ceea ce privește motivarea autorității contractante legată de faptul că Planul de Management de Mediu și SSM nu este adaptat la lucrare s-a susținut a fi nereală, întrucât în Fișa de date nu s-a precizat explicit ceea ce trebuie să cuprindă acest plan.

în fine, nici reținerile legate de Oferta financiară nu corespund realități întrucât faptul că în devize este aplicată o cotă de aprovizionare, ce reprezintă o cheltuială indirectă, nu înseamnă că nu a fost indicat cadrul legal și că nu se respectă cerințele Caietului de sarcini.

La data de 6 septembrie 2011 autoritatea contractantă, în punctul de vedere exprimat, a solicitat respingerea contestației, cu motivarea că oferta depusă de SC C.I.C. SRL nu îndeplinește mai multe cerințe de calificare stabilite în documentația de atribuire, explicațiile prezentate în răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, iar oferta tehnică depusă nu satisface cerințele caietului de sarcini.

Astfel, s-a arătat că Certificatul de atestare fiscală pentru taxele locale nr. 4383/2011 nu este valabil la data deschiderii ofertelor, care s-a realizat în 14.07.2011. Acest certificat a fost emis în data de 21.06.2011, fiind valabil până la 30.06.2011, potrivit art. 113 alin. (4) din Ordonanța nr. 92/2003.

S-a mai subliniat că acest certificat nu respectă formularul tipizat aprobat prin Ordinul comun al MAI și MFP nr. 2052 bis/1528/2006.

în cuprinsul acestuia, la termenul de valabilitate este trecută o perioadă de 30 de zile, în condițiile în care formularul tipizat aprobat prevede în mod explicit la termenul de valabilitate „luna în curs, dacă se eliberează între 02.-25 ale lunii/25 luna în curs – ultima zi a lunii următoare, dacă se eliberează între 25-finele lunii în curs”.

Or, potrivit art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006 ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

în ceea ce privește Scrisoarea de bonitate bancară care să dovedească faptul că ofertantul dispune de suficiente lichidități sau este capabil să obțină finanțare sau un credit de la o bancă în valoare de minim 3.000.000 lei, pentru o perioadă de cel puțin 36 luni pentru proiectul în litigiu, autoritatea contractantă a susținut că prin solicitarea de clarificări nr. 23567/04.08.2011 s-a solicitat să clarifice modul în care este îndeplinită această cerință, având în vedere că situația expusă nu reiese din scrisoarea de bonitate nr. 14/2011.

Ca răspuns la solicitarea de clarificări contestatoarea a prezentat Scrisoarea de intenție nr. 1144/08.08.2011 emisă de Raiffeisen Bank, ulterior depunerii ofertei, ce conține informații raportate la o dată ulterioară datei la care a fost elaborată și depusă oferta, deci această scrisoare este un document nou, este emisă de o altă bancă decât BCR care a emis scrisoarea de bonitate nr. 14/2011.

Prin urmare, forma în care ofertantul trebuia să facă această dovadă trebuia avută în vedere când a elaborat oferta, așa cum sunt dispozițiile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006.

Referitor la CV-urile personalului de conducere, autoritatea contractantă a arătat că prin aceeași solicitare de clarificări s-a solicitat ofertantului aceste CV-uri, declarații de disponibilitate, diplome care să ateste specializarea personalului, autorizații, certificate de atestare personală, atât pentru SC C.I.C. SRL, cât și pentru SC S. AND SRL.

în răspunsul la solicitări au fost prezentate documente care nu au lămurit modificările survenite în legătură cu numărul persoanelor de conducere, în sensul că au fost trimise CV-uri pentru un număr de persoane, iar în declarația privind efectivul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de conducere este declarat un alt număr al persoanelor de conducere.

Cu privire la Angajamentul privind susținerea tehnică și profesională – experiența similară – acordat de SC C.I. SRL – terț susținător a rezultat că au fost respectate dispozițiile art. 190 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.

S-a mai invocat și faptul că acest angajament, completat și datat 13.05.2011, a fost prezentat și la oferta de la licitația ținută în 16.05.2011, drept pentru care nu poate fi considerat document al prezentei licitații, având în vedere că pentru această lucrare s-a încheiat un alt acord de asociere, în data de 12.07.2011, cu alte cote de participare pentru asociați.

Și sub acest aspect, s-a susținut a fi respectate dispozițiile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit cu care ofertantul trebuia să elaboreze o ofertă în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, trebuind să prezinte tehnologia de execuție, așa cum s-a solicitat prin Fișa de date.

O altă susținere, legată de neîndeplinirea cerințelor de calificare de către contestatoare, se referă la modul de elaborare a propunerii tehnice care nu respectă specificațiile prevăzute în caietul de sarcini și în proiectul tehnic, prin aceea că nu este prezentat Programul calității, Tehnologia de execuție, Planul de Management de Mediu, Planul de Management al Sănătății și Securității Muncii.

Or, precizarea făcută de contestatoare conform căreia „certificatele și agrementările tehnice expirate nu reprezintă o nesatisfacere în mod corespunzător a cerințelor caietului de sarcini” reprezintă recunoașterea că nu sunt respectate criteriile din acest Caiet.

Desigur că agrementele tehnice fiind expirate conduce la nesatisfacerea în mod corespunzător a cerințelor caietului de sarcini.

în ceea ce privește Planul de Management de mediu și SSM s-a susținut că nu este adaptat la condițiile concrete ale contractului.

Faptul că în cadrul devizelor ofertă întocmite de contestatoare cota de aprovizionare face parte din alte cheltuieli directe, iar procentul de 4% cheltuieli indirecte se aplică la total cheltuieli directe, care cuprinde și valorile reprezentând Alte cheltuieli directe, confirmă reținerea comisiei de licitație privind neîndeplinirea cerințelor de calificare regăsite în Fișa de date și în Caietul de sarcini.

Prezentei contestații i-au fost atașate înscrisurile aferente procedurii de licitație a obiectivului „consolidare, reabilitate Colegiu P. C. I Câmpulung”.

Consiliul național de soluționare a contestațiilor, prin decizia nr.4128/C2/4535/23.09.2011 a respins ca nefondată contestația și a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a se pronunța în sensul arătat, CNSC a reținut că aspectele invocate vizează, în principal, modul în care comisia de evaluare a analizat oferta depusă de asocierea SC C.I.C. SRL și SC S. ADN SRL.

Analizând conținutul documentelor de calificare depuse de această asociere, Consiliul a reținut că pentru îndeplinirea cerinței de la subcapitolul V.1 „Situația personală a ofertantului”, cerință expresă și imperativă, asocierea a ales din proprie inițiativă depunerea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale cu nr. 4383/21.06.2011 emis de Primăria Comunei Mihăești, în care se precizează termenul de valabilitate de 30 de zile.

Or, potrivit Ordinului comun al MAI și MFP nr. 2052 bis/1528/2006 termenul de valabilitate a acestui certificat este „luna în curs, dacă se eliberează între 0-25 ale lunii”, iar pentru certificatele eliberate în ziua de 25 ele sunt valabile pentru luna în curs, iar pentru cele eliberate după 25 ale lunii, acestea sunt valabile până în ultima zi a lunii următoare”.

Din documentele prezentate a rezultat că certificatul de atestare fiscală prezentat de asociere a fost emis înainte de 25 ale lunii iunie, fiind valabil doar până pe 30 iunie, astfel că în mod corect comisia de licitație a interpretat dispozițiile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006.

în ceea ce privește Scrisoarea de bonitate bancare, Consiliul a reținut că cerința autorității contractante menționată la Capitolul V.3 „Situația economico-financiară” a fost aceea a unei confirmări exprese și angajante privind disponibilitatea băncii de a pune la dispoziția operatorului economic suma de 3.000.000 lei, pentru o perioadă de 36 luni.

însă, din oferta depusă de contestatoare la data de 14.07.2011 a rezultat că, pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe de calificare, asocierea a prezentat drept înscrisuri scrisoarea de bonitate nr. 14/2011 eliberată de BCR, din care a reieșit că nu sunt credite contractate la această bancă, dar există un acord de garantare pentru un plafon de 267.000 lei, precum și faptul că la 31.12.2010 contestatoarea a precizat o cifră de afaceri în valoare de 7.690.869,28 lei și un profit net de 707.620,90 lei.

Față de conținutul acestui înscris, i s-a solicitat ofertantei să specifice modul în care este îndeplinită această cerință cuprinsă în Fișa de date.

Ca răspuns, contestatoarea a prezentat o altă Scrisoare de intenție cu nr. 1144/08.08.2011 emisă de Raiffeisen Bank în care se arată disponibilitatea de a acorda finanțarea solicitată de autoritatea contractantă. Dar, această scrisoare de intenție este emisă ulterior ședinței de deschidere a ofertelor, fiind un document nou emis, de o altă bancă, astfel că în mod corect s-a reținut de către Consiliu netemeinicia și a acestei critici.

în altă ordine, critica legată de demonstrarea capacității tehnice sau profesionale nu a fost primită de către consiliu, motivat de faptul că au fost depuse documente al căror conținut este contradictoriu.

Or, potrivit art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertanții au obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar formularea depusă de contestatoare nu îndeplinesc această cerință.

în ceea ce privește restul motivelor invocate în contestație, Consiliul a apreciat ca nefiind relevante, atâta vreme cât caracterul de inacceptabilitate a ofertei depuse de contestator nu poate fi înlăturat ca urmare a neîndeplinirii cerințelor imperative prevăzute în Fișa de date și în Caietul de sarcini ce vizează prezenta licitație.

împotriva acestei decizii s-a formulat plângere în termen legal de către Asocierea SC C.I.C. SRL și SC S. AND SRL, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, pe dispozițiile art. 281 din O.U.G. nr. 34/2006 coroborat cu dispozițiile art. 3041 C.proc.civ. în sensul că, sub un prim aspect, reținerea legată de certificatul de atestare fiscală pentru taxe locale nr. 4383/21.06.2011, emis de Primăria Comunei Mihăești, este valabil, întrucât cuprinde un termen de valabilitate de 30 de zile, care vizează perioada 21.06-21.07.2011.

Pe de altă parte, din procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr. 21505/14.07.2011, rezultă că au fost îndeplinite de către ofertante obligațiile de depunere a acestui certificat.

Mai mult, s-a susținut că prin adresa nr. 23567/14.08.2011, privitor la solicitările de clarificări, autoritatea contractantă nu face nicio mențiune contrară celei cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în sensul expirării perioadei de valabilitate a acestuia la 30.11.2011. Dacă acest certificat respectă sau nu formularul tipizat, aprobat prin Ordinul nr. 2052 bis, este o problemă care nu poate fi imputabilă contestatoarei.

Ca atare, în opinia contestatoarei măsura de excludere a unui operator economic pentru singurul motiv că a prezentat la data deschiderii ofertelor un certificat fiscal expirat, dar care confirmă faptul că operatorul nu figurează cu debite față de buget, este excesivă.

Un alt aspect criticat în prezenta plângere se referă la scrisoarea de bonitate bancară apreciată de către autoritatea contractantă ca necorespunzătoare cerințelor de calificare, dar și ca depusă ulterior ședinței de deschidere a ofertelor.

Or, autoritatea contractantă nu a observat că instituția bancară este obligată să condiționeze obținerea finanțării de condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute de normele interne în vigoare și obținerea aprobării de la organul competent al băncii, procedură obligatorie de acordare a unei finanțări.

O altă critică, adusă deciziei CNSC, dar și hotărârii luate de autoritatea contractantă, se referă la faptul că în solicitarea de clarificări autoritatea contractantă nu a făcut precizarea expresă în sensul prezentării de documente pentru persoanele aflate în conducerea societății pentru anii 2008-2010 pentru care s-a întocmit declarație – Formularul 11 și nici nu a făcut precizări cu privire la diferențele cu privire la numărul personalului între 09.08.2011 și situația anului 2010.

S-a mai susținut faptul că, într-adevăr, potrivit art. 34 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, dar în speță, în comunicatul privind rezultatul procedurii, autoritatea invocă faptul că au fost descrise lucrări ce se vor executa, fapt nereal întrucât descrierea lucrărilor era firesc să fie efectuată în conformitate cu caietul de sarcini și proiectul tehnic.

Or, în scrisoarea de solicitare nu s-a menționat necesitatea prezentării și a tehnologiei de execuție, ipoteză care ar fi presupus un volum de muncă imens pentru toate părțile participante la procedura de licitație.

Nici în ceea ce privește Planul de Management de Mediu și SSM, aprecierea autorității contractante și a CNSC nu este corectă pentru că în fișa de date nu se precizează explicit ce ar trebui să cuprindă acestea pentru a se stabili, pe baza unor criterii obiective, adaptarea sau nu la lucrare.

în fine, cu privire la oferta financiară s-a criticat faptul că susținerea autorității contractante legată de faptul că nu a fost indicat cadrul legal nu poate fi interpretată în sensul nerespectării cerințelor caietului de sarcini.

în concluzie, s-a solicitat admiterea plângerii, anularea deciziei CNSC și a adresei autorității contractante și, totodată, obligarea acesteia din urmă la desemnarea ofertei câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire, respectiv „Prețul cel mai mic”, iar, în subsidiar, modificarea celor două decizii și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor și desemnarea ofertei câștigătoare pe baza criteriilor stabilite în documentația de atribuire.

Curtea, examinând criticile aduse deciziei CNSC în raport de dispozițiile O.U.G. nr. 34/2006, coroborate cu dispozițiile art. 3041 C.proc.civ., a reținut că plângerea este nefondată, pentru cele ce se vor expune în continuare.

într-adevăr, potrivit art. 256 O.U.G. nr. 34/2006, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante (…), are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicțională, sau în justiție, în condițiile Legii nr. 554/2004, republicată.

în continuare, art. 256 din același act normativ, prevede că partea vătămată are dreptul să sesizeze CNSC, în condițiile art. 270-272, procedură urmată de contestatoare cu privire la licitația în litigiu.

Astfel, s-a reținut că, în speță, autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung, județul Argeș a organizat procedura de „Licitație deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect „Consolidare, reabilitate Colegiul P.C. I Câmpulung, sens în care a elaborat documentația de atribuire aferentă și a publicat în SEAP anunțul de participare nr. 124288/21.06.2011, criteriul de atribuire fiind „Prețul cel mai scăzut”.

După evaluarea ofertelor și comunicarea rezultatelor procedurii, conform procesului verbal nr. 21505/14.07.2011 al ședinței de deschidere a ofertelor, a fost declarată câștigătoarea licitației asocierea SC R.S. SRL – SC A.S.I. SRL, iar oferta asocierii SC C.I.C. SRL și SC S. ADN SRL a fost declarată inacceptabilă și neconformă, aspecte consemnate în raportul procedurii nr. 25567/25.08.2011.

Motivarea respingerii acestei oferte a fost întemeiată, în esență, pe faptul că aceasta nu îndeplinește mai multe cerințe de calificare stabilite în documentația de atribuire, în raport de prevederile art. 36 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 925/2006, explicațiile prezentate în răspunsurile la solicitările de clarificări, nu sunt concludente, în raport de prevederile art. 79 alin. (1) din același act normativ și pentru că oferta tehnică nu corespunde cerințelor caietului de sarcini, potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 925/2006.

în ceea ce privește prima critică, vizând greșita reținere de către autoritatea contractantă în privința condiției de calificare regăsită la subcapitolul V.1 „Situația personală a ofertantului”, din simpla analiză s-a observat că formularul de certificat fiscal, depus de SC C.I.C.SRL, nu răspunde cerinței din Fișa de date. Astfel, asocierea a depus certificatul de atestare fiscală nr. 4383/21.06.2011 emis de către Primăria Comunei Mihăești, în care se precizează, într-adevăr, că acesta are termen de valabilitate – 30 de zile, dar potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordinului comun al MAI și MFP nr. 2052 bis/1258/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate, rezultă că termenul de valabilitate a certificatului este: „luna în curs, dacă se eliberează între 01-25 ale lunii; luna în curs, dacă sunt eliberate în ziua de 25 și ultima zi a lunii următoare, dacă sunt eliberate între 25 și finele lunii”.

în cauză, certificatul de atestare fiscală depus de către petentă este emis înainte de 25 iunie 2011, ceea ce este evident că valabilitatea lui expiră la 30 iunie 2011.

Ca atare, în mod corect, atât autoritatea contractantă, cât și CNSC au interpretat corect dispozițiile art. 113 alin. (1) coroborat cu alin. (4) din O.G. nr. 92/2003, republicată, apreciind că la data de 14.07.2011 când s-a dresat procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr. 21505/14.07.2011, înscrisul prezentat nu mai era valabil.

Dispozițiile susmenționate se vor corobora cu cele ale art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006 potrivit cu care ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, de unde se concluzionează că oferta depusă de asociere este inacceptabilă.

Susținerea că în acest proces – verbal autoritatea contractantă nu face nicio referire la acest aspect nu poate fi primită pentru că la acel moment comisia trebuia să verifice doar dacă sunt depuse toate documentele prevăzute în documentația de atribuire și nu să se pronunțe pe legalitatea acestora, procedură care este ulterioară acestei verificări.

Nici susținerea că autoritatea contractantă – prin comisia-de evaluare ar fi trebuit să solicite clarificări petentei, referitor la valabilitatea certificatului de atestare fiscală, nu poate fi primită pentru că aceasta nu are abilitarea să intervină în conținutul dispozițiilor legale referitoare la modul de eliberare, de utilizare și valabilitate a unui document fiscal.

Depunerea unui certificat care nu îndeplinește condițiile imperative impuse de normele legale, conform principiului de drept nemo censetur ignorare legem, în sensul căruia nimeni nu poate invoca necunoașterea legii în apărarea sa, nu poate constitui un argument în anularea documentelor întocmite de către autoritatea contractantă.

De asemenea, nici afirmația petentei legată de caracterul excesiv al măsurii de excludere a unui operator economic pentru simplul motiv că certificatul fiscal este expirat nu poate fi acceptată, în raport de dispozițiile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, care stabilesc obligativitatea ofertanților de a elabora și întocmi oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar petenta nu a demonstrat că nu a înțeles cerința obligatorie conținută în fișa de date cu privire la acest document.

Referitor la critica vizând greșita apreciere a neîndeplinirii cerinței regăsită la cap. V.3 „Situația economico-financiară” prin aceea că scrisoarea de bonitate bancară nu întrunește cerințele de calificare din fișa de date s-a reținut că, într-adevăr, pentru demonstrarea acestei cerințe asocierea a depus inițial scrisoarea de bonitate nr. 14/2001 eliberată de BCR în care se precizează că aceasta nu are credite contractate, dar nici faptul că aceasta poate avea acces la finanțare sau la creditul de 3.000.000 lei, nivel solicitat prin fișa de date.

Ca răspuns la solicitarea de clarificări în legătură cu acest aspect, asocierea a prezentat o Scrisoare de intenție cu nr. 1144/08.08.2008 emisă de Raiffeisen Bank în care, într-adevăr, se precizează că banca are disponibilitate de a acorda finanțare acestei asocieri, cu condiția ca aceasta, la data solicitării, să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute de normele interne în vigoare și să obțină aprobarea de la organul competent al băncii.

Or, această scrisoare de intenție este un document nou emis de o altă unitate bancară, la o dată ulterioară datei la care petenta a elaborat și depus oferta, astfel că, în mod corect, comisia de evaluare nu a luat-o în considerare.

Cele două documente nu satisfac, așadar,cerința solicitată în Fișa de date, iar încadrarea ofertei ca inacceptabilă, potrivit dispozițiilor H.G. nr. 925/2006, este corectă.

Critica legată de faptul că în solicitarea de clarificări autoritatea contractantă nu a pus în vedere petentei să prezinte documente pentru persoanele aflate în conducerea societății în anii 2008-2010 pentru care s-a întocmit declarație – Formularul 11 sau de a face precizări cu privire la diferențele vizând numărul personalului între data de 09.08.2011 și situația anului 2010, este de asemenea irelevantă, deoarece acest formular cuprinde mențiuni exprese vizând CV-urile personalului de conducere pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, de unde rezultă concluzia că această precizare denotă că CV-urile depuse de către asociere sunt aferente personalului de conducere declarat în Formularul 11. Sub acest aspect, nu mai era necesară o mențiune specială inclusă de autoritatea contractantă în solicitarea de clarificări.

Chiar dacă aceste trei cerințe reprezintă suficiente temeiuri pentru care să se aprecieze că oferta petentei este inacceptabilă și neconcludentă, s-a subliniat că nici în privința cerinței regăsită la Cap. VI.6 „Modul de prezentare a propunerii tehnice” care trebuia să cuprindă Programul calității, Tehnologia de execuție, Planul de management de mediu și Planul de management al sănătății și securității muncii, nu respectă cerințele de calificare regăsite în Fișa de date, conform art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006.

Or, față de categoriile de lucrări cu pondere semnificativă care sunt prevăzute a fi executate asupra clădirii Colegiului P.C. I un ofertant cu experiență dobândită în execuția acestui tip de lucrări ar fi știut că materialele necesare executării acestora sunt materiale principale, tratate ca atare, ceea ce dovedește lipsa de experiență în execuția acestui gen de lucrări, împrejurare ce a determinat-o să apeleze la experiența similară a unui terț susținător.

Pe de altă parte, s-a constatat că în Fișa de date se precizează explicit ce trebuie să cuprindă Planul de management de mediu și SSM – Cap.VI.6, astfel că reținerea comisiei de licitație că planul depus de asociere nu este adaptat la condițiile concrete ale contractului, este corectă.

în ceea ce privește Oferta financiară, față de solicitarea de clarificări a autorității contractante făcută asocierii, în sensul de a indica legislația în vigoare ce reglementează aplicarea Cotei de aprovizionare în devizele ofertă și ce cuprinde această ofertă, s-a reținut că, și sub acest aspect, răspunsul regăsit în adresa nr. 435/09.08.2011 dat de asociere nu răspunde cerințelor de calificare din documentația de atribuire, drept pentru care, în mod corect, comisia de licitație a aplicat art. 36 alin. (1) și (2) precum și art. 79 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.

Față de considerentele expuse, Curtea, în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 coroborat cu dispozițiile art. 3041 C.proc.civ., a respins plângerea ca nefondată.

Văzând și dispozițiile art. 274 C.proc.civ., a obligat petenta la plata sumei de 1.500 lei cheltuieli de judecată în favoarea autorității contractante.

(Judecător Gabriela Chiorniță)