Procedură de achiziţie publică. Noţiunea de autoritate contractantă. Noţiunea de implicaţii directe în efectuarea activităţii relevante în sectorul de utilitate publică


Nu se pot încadra în categoria autorităţilor contractante acele persoane juridice care desfăşoară activităţi cu caracter comercial sau industrial.
Or, SC A.C. 2000 SA, deşi răspunde unor nevoi de interes general, activitatea sa este de natură comercială, în sensul pe care l-a avut în vedere textul la data redactării lui.
Contractul sectorial este un contract de achiziţie publică atunci când priveşte domenii de utilitate publică şi are ca scop efectuarea unei activităţi relevante.
Şi în această situaţie, cerinţele pentru calificarea unui contract de achiziţie ca fiind un contract sectorial sunt cerinţe cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre ele, înlătură caracterizarea în acest mod a convenţiei.
Printre acestea, se numără şi condiţia ca achiziţia să privească efectuarea unei activităţi relevante.

Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2395 din 2 noiembrie 2011

Prin plângerea înregistrată la data de 6 septembrie 2011, reclamanta SC A.L.IFN SA a solicitat, în contradictoriu cu SC A.C. 2000 SA Pitești, desființarea deciziei Consiliul Național pentru Soluționare Contestațiilor nr. 3494/354C7/4060 emisă la data de 18 august 2011 și prin care contestația petentei a fost respinsă ca inadmisibilă.

în motivare, s-a susținut că decizia a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii atât sub aspectul excepției reținute de organul administrativ jurisdicțional, cât și sub aspectul fondului.

Astfel, s-a arătat că excepția de inadmisibilitate este greșit reținută, dat fiind că intimata SC A.C. 2000 SA Pitești este autoritate contractantă în sensul art. 8 lit. b) prima și a doua liniuță din O.U.G. nr. 34/2006, iar achiziția ce urma a fi efectuată prin derularea procedurii are implicații directe în efectuarea activității relevante în sectorul de utilitate publică.

Dincolo de acest aspect, intimata s-a declarat autoritate contractantă prin anunțul de participare, calitate pe care ulterior și-a negat-o.

Sub aspectul fondului, se impune anularea raportului de atribuire, reținându-se pe de o parte că prețul final oferit de câștigătorul licitației este nejustificat de mic în raport de cerințele fișei de date și caietului de sarcini, iar documentația depusă de acesta nu conține costul asigurărilor RCA pe perioada de derulare a contractului deși s-a solicitat să fie înscrise toate cheltuielile necesare, inclusiv cele pentru asigurări.

Petenta a solicitat și suspendarea procedurii de atribuire, apreciindu-se că prejudiciul pe care l-ar încerca este considerabil și se creează un precedent periculos în ceea ce privește modalitatea de soluționare a contestațiilor, cerere soluționată prin decizia nr. 2092/05.10.2011.

La dosar s-au depus acte de care părțile înțeleg să se servească și s-a atașat dosarul de soluționare a contestației.

Prin decizia a cărei anulare se solicită, C.N.S.C. a respins contestația formulată de actuala petentă, reținând incidența în cauză a excepției de inadmisibilitate, motivat de faptul că SC A.C. 2000 SA nu este autoritate contractantă, în sensul art. 8 și 9 din O.U.G. nr. 34/2006. Pe de altă parte, s-a apreciat că nu sunt incidente în cauză nici dispozițiile art. 229 din același act normativ, deoarece rezultatul serviciilor care trebuie prestate nu contribuie la realizarea unei activități relevante în sectorul de activitate publică „apă”, cum sunt ele definite de art. 232.

în aceste condiții, s-a reținut că organul administrativ-jurisdicțional nu a verificat susținerile de fond ale actualei petente, susțineri pe care instanța le poate analiza numai în măsura în care, verificând cu prioritate excepția reținută, statuează asupra neincidenței ei în cauză.

Petenta a susținut că se încadrează în categoria autorităților contractante la care se referă art. 8 lit. b) prima și a doua liniuță din O.U.G. nr. 34/2006, dar și că achiziția avea implicații directe în efectuarea activității relevante în sectorul de utilitate publică.

Potrivit art. 8 lit. b), „Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanțe de urgență: b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:

– este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

– se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorități contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public”.

Intră așadar în această categorie organismele cu personalitate juridică, altele decât cele enumerate la lit. a), care au fost înființate pentru a satisface nevoi de interes general, dar care nu au caracter comercial și industrial, și se află într-una din situațiile pe care le enumeră textul.

Din această redactare, rezultă interpretarea la care s-a oprit C.N.S.C. și anume că nu se pot încadra în categoria la care se referă petenta acele persoane juridice care desfășoară activități cu caracter comercial sau industrial.

Or, SC A.C. 2000 SA Pitești, deși răspunde unor nevoi de interes general, activitatea sa este de natură comercială, în sensul pe care l-a avut în vedere textul la data redactării lui.

Rezultă aceasta din datele publice înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului, iar faptul că prin anunțul publicat și-a atribuit calitatea de autoritate contractantă, nu este suficient să înlăture cerințele impuse de lege.

Procedura de achiziție privea dobândirea în sistem leasing a patru autoutilitare, iar contractul ce urma să se încheie este apreciat de petentă a fi un contract sectorial.

în conformitate cu dispozițiile art. 229 din O.U.G. nr. 34/2006, „(…) prin contract sectorial se înțelege contractul de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică: a) apă (…)”.

Așadar, contractul sectorial este un contract de achiziție publică atunci când privește domenii de utilitate publică și are ca scop efectuarea unei activități relevante.

Și în această situație, cerințele pentru calificarea unui contract de achiziție ca fiind un contract sectorial sunt cerințe cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre ele, înlătură caracterizarea în acest mod a convenției.

Printre acestea, se numără și condiția ca achiziția să privească efectuarea unei activități relevante. Potrivit art. 232 din ordonanță „Sunt considerate activități relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producție, transport sau distribuție de apă potabilă;

b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a)”.

Din redactarea textului rezultă că achiziționarea celor patru autoutilitare, chiar dacă utile activității întreprinderii, nu se poate aprecia că se încadrează în una din cele două situații caracterizate ca fiind activități relevante pentru sectorul de utilitate publică apă.

Enumerarea textului este limitativă și într-o astfel de situație, trebuie reținută intenția legiuitorului de a nu fi extinsă interpretarea textului dincolo de rațiunile expres enumerate.

Pentru aceste considerente, s-a apreciat că nici sub acest aspect susținerea petentei nu este întemeiată și în mod corect C.N.S.C. a reținut că licitației organizate de SC A.C.2000 SA nu-i sunt aplicabile dispozițiile art. 255 și urm. din O.U.G. nr. 34/2006, sub aspectul cenzurării actelor întocmite în procedura de achiziție a celor patru utilitare.

Față de aceste concluzii, s-a reținut că excepția de inadmisibilitate este incidentă în cauză și în mod corect contestația a fost respinsă, așa încât decizia a fost menținută, iar plângerea respinsă ca nefondată, observându-se și că este inutilă verificarea aspectelor de fond invocate și cu această ocazie.

(Judecător Gabriela Chiorniță )