Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. OUG nr. 34/2006. Contracte


Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. OUG nr. 34/2006.

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică trebuie să se desfăşoare cu respectarea principiilor privind promovarea concurenţei între operatorii economici; garantarea tratamentului egal şi nea operatorilor economici; asigurarea transparentei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 928/22 iulie 2009

Petenta SC RL SRL a solicitat în contradictoriu cu intimata S.N.G.R. SA – SUCURSALA DE INTERVENŢII,REPARAŢII CAPITALE ŞI OPERAŢII SPECIALE DE SONDE ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: admiterea contestaţiei împotriva Deciziei nr.2434/224 C4/2718 din 12.06.2009 adoptată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, desfiinţarea deciziei menţionate şi reţinând cauza spre rejudecare, anularea Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr.5235/20.05.2009 şi implicit Decizia nr.1713/155C4/1853 din 06.05.2009 emisă de CNSC; menţinerea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică iniţial, prin care petenta a fost desemnată ca fiind câştigătoarea licitaţiei organizată de autoritatea contractantă, raport care i-a fost comunicat cu adresa nr.3932/15.04.2009;

Curtea, examinând plângerea, a constatat ca este nefondata pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr. 2434/224 C4/2718/12.06.2009 adoptata de CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR , s-a respins contestatia formulata de petentă impotriva deciziei emisa de autoritatea contractanta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică , având ca obiect revizii tehnice şi reparaţii curente autoşasiuri Tatra –lotul I şi a actelor subsecvente , şi s-a dispus continuarea procedurii.

Consiliul a reţinut prin considerentele expuse că prin Decizia nr.1713/155 C4/0853/06.05.2009 emisa de CNSC s-a stabilit o noua formula de calcul în aprecierea ofertelor, iar prin aplicarea acesteia au fost declarate câştigătoare firmele asociate SC L.E. SRL şi SC A.S. SRL ,asociere care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate menţionate în caietul de sarcini privind atestările tehnice , de mediu şi deţine certificat RAR .

Petenta a participat la achiziţia publică având ca obiect revizii tehnice şi reparaţii curente autoşasiuri Tatra –lotul I.

În caietul de sarcini s-a stabilit la punctul 6 ca factor de evaluare punctajul pentru valoarea transportului utilajelor de la beneficiar la prestator şi retur , care se calculează pe baza mediei ponderate, ceea ce reprezenta valoarea în lei a cheltuielilor de transport.

În baza acestei formule de calcul , petenta a prezentat oferta cu cheltuieli 0 , astfel că a obţinut 20 de puncte la acest criteriu , iar celelalte participante la licitaţie au obţinut 0 puncte.

Petenta a fost declarata câştigătoare a licitaţiei , dar SC L.E. SRL şi SC A.S. SRL au formulat contestaţie, iar CNSC prin Decizia nr.1713/155 C4/0853/06.05.2009 a admis contestaţia , a anulat raportul procedurii şi a obligat autoritatea contractanta sa reanalizeze şi să reevalueze ofertele, urmând a stabili oferta câştigătoare cu punctarea corecta a ofertei contestatoarelor pentru costurile de transport reprezentând deplasările la Mediaş şi Ploieşti. Consiliul a stabilit prin decizie că în mod corect a obţinut petenta 20 de puncte, dar totodată in mod eronat au obţinut contestatoarele 1,34 puncte , deoarece pentru ruta Mediaş trebuia să obţină 10 puncte, iar pentru ruta Ploieşti 4 puncte. Aceasta decizie nu a mai fost contestata în termen de nici un participant la licitaţie, iar în urma aplicării deciziei de către autoritatea contractantă, cele doua firme asociate au obţinut 94 puncte , iar petenta a obţinut 91,22 puncte, fiind declarate câştigătoare cele doua firme asociate.

În condiţiile în care decizia nr. 1713 nu a fost contestată, aceasta a devenit obligatorie pentru autoritatea contractanta, astfel ca petenta nu mai poate să aducă critici ce privesc punctajul stabilit .

Petenta invocă faptul că asocierea nu îndeplineşte competentele tehnice stabilite în caietul de sarcini ca fiind obligatorii, respectiv dovada certificării în domeniul managementului calităţii conform ISO 9001, certificat de management al mediului ISO 14001 şi autorizaţia RAR, care atesta împrejurarea că societăţile asociate pot să execute lucrări de reparaţii pe toate tipurile de şasiu şi poseda staţie de inspecţie tehnică periodică agreată de RAR, astfel ca firmele asociate trebuiau depunctate , întrucât nu îndeplineau aceste condiţii.

În privinţa cerinţelor tehnice stabilite prin caietul de sarcini se constată că susţinerile petentei sunt contrazise de actele de la dosar. Autorizaţiile emise de RAR în favoarea AS SRL, nr. 1242/2/6 10 2008 valabilă până in 2010 şi 5204/6 08 2007-filele 334, 337 din dosarul achiziţiei publice, atesta împrejurarea că participantele la licitaţie sunt autorizate să efectueze operaţiunile tehnice privind obiectul contractului, iar caietul de sarcini stabileşte cerinţa ca una dintre firmele asociate să deţină un astfel de act.

Îndeplinirea condiţiilor de management al calităţii şi de management al mediului este dovedit cu înscrisul aflat la fila 338 din dosarul achiziţiei publice şi se referă la declaraţia pe proprie răspundere a administratorului firmei L.E. că societatea comercială se afla în curs de implementare a procedurilor ISO 9001 şi ISO 14001. Jurisprudenţa în materia achiziţiilor publice este constantă în a aprecia că sunt îndeplinite condiţiile cerute de caietul de sarcini în situaţia în care participantul la licitaţie se află în derularea procedurilor de atestare , deoarece nu are culpă în faptul că aceste proceduri sunt de durata, iar până la data finalizării , societatea comerciala nu ar mai avea posibilitatea de a participa la achiziţia publică.

În consecinţă, se apreciază ca punctajul stabilit de autoritatea contractantă este în concordanţă cu cerinţele stabilite prin caietul de sarcini, potrivit actelor doveditoare depuse în cadrul procedurii, cu respectarea deciziei nr. 1713/155 C4/0853/06.05.2009 a Consiliului , cât şi în conformitate cu cerinţele art. 2,17,18,33-46, 170-216 din O.U.G. nr. 34/2006, astfel că plângerea petentei a fost apreciată ca nefondată şi a fost respinsă .

Petenta nu a formulat plângere împotriva Deciziei nr.1713/155 C4/0853/06.05.2009 emise de CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006, astfel ca nu mai pot fi primite critici privind dispoziţiile acestei decizii, la data la care se contestă o decizie ulterioara a Consiliului, deoarece decizia anterioară este obligatorie şi pentru autoritatea contractantă.

3