Procedura de solutionare a contestatiei in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


– art.275 alin.5 din OUG nr.34/2006

În acest sens, Curtea retine ca art.275 alin.5 din OUG nr.34/2006 prevede ca procedura în fata Consiliului este scrisa, iar partile vor fi audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei. Partile pot fi reprezentate de avocati si pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral în fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevazute la art.276.

În acest sens, Curtea retine ca art.275 alin.5 din OUG nr.34/2006 prevede ca procedura în fata Consiliului este scrisa, iar partile vor fi audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei. Partile pot fi reprezentate de avocati si pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral în fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevazute la art.276.

Se constata ca aceste dispozitii nu instituie obligatia CNSC de a audia partile implicate si de a primi concluziile orale ale contestatorului.

Se constata ca aceste dispozitii nu instituie obligatia CNSC de a audia partile implicate si de a primi concluziile orale ale contestatorului.

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 2111/11.10.2010)

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.06.2010 petenta ASOCIEREA SC G. R. SRL si G. B. S. SR.O a solicitat în contradictoriu cu intimata A. P. D. R. SI P. suspendarea procedurii de atribuire în sensul suspendarii efectelor deciziei de atribuire emise de catre autoritatea contractanta (rezultat comunicat la data de 03.05.2010); suspendarii efectelor contractului încheiat intre autoritatea contractanta si adjudecatarul procedurii, in situatia in care pâna la momentul solutionarii cererii de suspendare, autoritatea contractanta a încheiat un astfel de contract

De asemenea, a solicitat anularea Deciziei CNSC nr.2767/268 – C 4/2811 din 07.06.2010, admiterea contestatiei sale în sensul constatarii ca adjudecatarul/câstigatorul procedurii nu întrunea conditiile de calificare; anularii rezultatului procedurii si atribuirii contractului de achizitie publica catre petenta.

S-a mai solicitat si anularea tuturor actelor întreprinse de catre autoritatea contractanta ulterior introducerii contestatiei: fie întrucât acestea au fost efectuate în cadrul perioadei de suspendare datorata introducerii contestatiei; fie acestea au fost efectuate în baza unei decizii nelegal emise. Obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea plângerii, a aratat ca a formulat contestatie adresata CNSC împotriva rezultatului procedurii emis la 03.05.2010 de intimata în calitate de autoritate contractanta solicitând anularea acestui rezultat, întrucât ofertantul câstigator – SC T. SRL a prezentat informatii eronate privind capacitatea sa tehnica si a indus în eroare autoritatea contractanta, fraudând rezultatul procedurii.

A precizat ca SC G. R. SRL a solicitat participarea direct sau prin reprezentant conventional – avocat la termenul stabilit pentru solutionarea contestatiei, dar prin refuzul CNSC a fost pusa în situatia de a nu putea exemplifica diferentele evidente între produsele comercializate de câstigator pâna la acest moment si produsele oferite în cadrul licitatiei.

Încalcarea dreptului esential la aparare atrage în mod direct vatamarea petentei si conduce la nulitatea solutiei adoptata de CNSC.

Petenta a facut referire la cerintele de calificare privind capacitatea tehnica si a precizat ca potrivit raspunsului la clarificari, domeniul aferent noului proiect este delimitat de titlul acestuia: “Suplimentarea instrumentelor si echipamentelor de lucru de A.P.D.R.P”.

Or, la fila 18 din caietul de sarcini sunt expuse centralizat echipamentele de care dispune intimata în prezent, toate fiind unitati de tip mobil, usor transportabile si care servesc inspectorilor de pe teren.

Echipamentele ce se doresc a fi achizitionate sunt similare cu cele utilizate deja de intimata, iar licitatia anterioara a fost adjudecata de petenta, produsele livrate fiind substantial diferite de statiile permanente GNSS pentru care ofertantul câstigator are experienta similara.

Petenta a sustinut ca oferta sa se încadreaza în limitele si conditiile prevazute de pct.II. 1.6, pct. III. 2.3.si respecta clasificarea emisa de intimata, în timp ce oferta SC T. SRL trebuia descalificata prin prisma neîndeplinirii cerintei tehnice esentiale prevazute la pct.III. 2.3. din anuntul de participare.

Au fost invocate dispozitiile art.188 din OUG 34/2006, mentionându-se ca ofertantul câstigator nu a mai încheiat contracte de furnizare pentru bunurile ce trebuie furnizate în conformitate cu contractul de achizitie.

Domeniul aferent prezentului proiect este reprezentat de codurile CPV indicate in partea introductiva a prezentei plângeri, iar codurile CPV sunt distincte de codurile CPV care ar trebui sa fie indicate pentru celelalte tipuri de produse ce au fost comercializate de catre adjudecatarul T. SRL si cu privire la care invoca o experienta anterioara.

Produsele de tipul celor solicitate de organizatorul licitatiei si care ar fi putut fi ofertate de catre SC T. SRL au fost lansate în România doar în anul 2010, astfel ca ar fi fost imposibil atât teoretic cât si practic ca ofertantul sa fi finalizat pâna la momentul depunerii ofertei, contracte relevante a caror valoarea agregata sa depaseasca minimul de 600.000 de Euro.

Cu privire la ofertantul câstigator, petenta a mai sustinut ca, pâna la acest moment, a furnizat statii GNSS permanente, iar nu sisteme profesionale de masuratori terestre GPS, de genul celor solicitate de autoritatea contractanta.

Niciunul dintre codurile CPV aferente procedurilor de achizitie pe care SC T. SRL le-a adjudecat in trecut nu corespunde cu codurile CPV ale prezentei proceduri de achizitie ce este contestata de catre petenta.

Este absolut eronata si nelegala afirmatia CNSC cu privire la irelevanta diferentei dintre codurile CPV aferente produselor T. SRL si codurile CPV mentionate in documentatia de atribuire a prezentei proceduri.

Este de neînteles cum societatea adjudecatara a putut prezenta dovezi ale experientei similare care sa ateste ca a finalizat contracte cu privire la bunuri pe care le ofera la prezenta licitatie. Cât timp codurile CPV sunt distincte, este normal ca si bunurile oferite la licitatiile anterioare sa fi fost diferite de cele oferite acum.

Petenta nu a sustinut ca produsele ofertate trebuie sa fie identice cu cele pe care autoritatea contractanta le are în dotare, dar sustine ca produsele vândute anterior de adjudecatar nu sunt similare, deci acesta nu poate afirma ca are experienta în domeniul aferent prezentului proiect.

În cauza a fost formulata cerere de interventie în interes propriu de catre SC T. G. SRL – ofertantul câstigator al licitatiei prin care a solicitat mentinerea hotarârii de desemnare a ofertei câstigatoare si continuarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.

La termenul din 30.09.2010, cererea a fost calificata ca fiind o cerere de interventie accesorie.

Intervenienta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, invocând exceptia netimbrarii în raport de dispozitiile art. 2851 din OUG nr.34/2006, apreciind ca taxa de timbru se calculeaza în speta la valoarea contractului de achizitie publica.

A solicitat respingerea cererii de suspendare a procedurii de atribuire ca ramasa fara obiect întrucât la 25.06.2010, autoritatea contractanta a publicat în SEAP Comunicatul asupra procedurii de atribuire nr.13169/2010 prin care a respectat dispozitiile art.2878 alin.1 coroborat cu art.277 alin.3, suspendând/amânând semnarea contractului de achizitie publica pâna la solutionarea prezentei plângeri.

Pe fondul cauzei a aratat ca dreptul la aparare nu se exercita efectiv doar prin prezenta fizica în fata autoritatii administrativ jurisdictionale însarcinata cu solutionarea unei cereri, art.275 alin.5 din OUG nr.34/2006 având în vedere prezenta partilor drept o audiere si nu o reprezentare în fata completului de solutionare a CNSC.

Mentiunea petentului ca echipamentele GPS pe care si-a fundamentat experienta similara nu sunt conforme cu cerintele documentatiei de atribuire nu sunt sustinute, întrucât printre sistemele de masuratori profesionale Global Positioning Systems se regasesc echipamentele cu care a justificat experienta similara. Faptul ca sunt mobile sau imobile nu implica asupra principiului de functionare al acestora astfel cum sunt regasite si în codurile CPV ale achizitiei – respectiv instrumente de masurat, instrumente si aparate de geodezie, echipamente de topografie, etc.

Specificul acestora este limitat la codurile CPV ale achizitiei, care nu pot si nici nu au cum sa prevada un anumit model sau marca sau anumite caracteristici, întrucât modul de functionare si tipul echipamentelor justificate ca obiecte ale achizitiilor ce dovedesc experienta similara în ultimii 3 ani si cele ce se doreau a fi achizitionate de autoritatea contractata sunt bazate pe acelasi principiu de functionare GPS si fac parte din categoria instrumentelor profesionale de masura GPS, motivarile petentului nu sunt întemeiate.

De asemenea, trebuie retinut ca intr-o achizitie publica cerinta experientei similare are un cadru permisiv, întrucât este rara situatia unor achizitii identice de echipamente, astfel cum încearca sa sugereze petentul prin faptul ca echipamentele cuprinse în experienta similara trebuie sa fie identice (daca este posibil aceeasi marca si model) si nu ca echipamente facând parte din acelasi grup sau urmarind acelasi principiu de functionare, respectiv similare. În acelasi sens, trebuie observat demersul petentului care nu face mentiune despre echipamentele ofertate în prezent, acceptate tehnic si financiar de comisie si distorsioneaza elementele faptice în interesul acestuia, privind participarea sa la alte proceduri de achizitie publica.

Autoritatea contractanta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii întrucât în urma analizarii contractelor care releva experienta în domeniu a ofertantului S.C. T. G. S.R.L. de catre Comisia de Evaluare, a rezultat ca acesta a derulat contracte ce au avut ca obiect furnizarea urmatoarelor echipamente de topografie: statii permanente GNSS si accesorii pentru functionarea acestora, sisteme GPS, statie totala cu receptor GPS integrat. De asemenea, din Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii/furnizari de bunuri în ultimii 3 ani – Formularul nr.8 din documentatia de calificare, rezulta ca aceste contracte au avut CPV-uri care se regasesc în actuala procedura: 33212250-6 Echipamente de topografie (CPV regasit în Regulamentul (CE) nr. 2195/2002) echivalent cu 38295000-9 Echipament de topografie (CPV regasit în Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007), la fel ca si în Anuntul de Participare, fapt ce confirma înca odata derularea de contracte în domeniul aferent prezentei proceduri.

Contractele de furnizare prezentate de catre S.C. T. G. S.R.L. sunt contracte de furnizare în domeniul aferent prezentului proiect, iar bunurile care au facut obiectul acestor contracte reprezinta instrumente de masura de tipul celor care se doresc a fi achizitionate de Autoritatea Contractanta.

Autoritatea contractanta considera ca prin formularea acestui criteriu privind contracte de furnizare de instrumente de masura de tipul celor care se doresc a fi achizitionate, nu a impus un anumit produs ce poate forma experienta similara a ofertantilor, care sa fie corespunzator specificatiilor tehnice din cadrul Documentatiei de Atribuire.

Referitor la pct. A4 din plângere, faptul ca autoritatea contractanta detine în prezent echipamente de masura furnizate de catre contestatoare în cadrul unui alt contract de achizitie publica, nu implica automat achizitia de echipamente identice într-o noua procedura de achizitie publica, chiar daca titlul prezentei proceduri ar fi purtat denumirea de “Suplimentarea instrumentelor si echipamentelor de lucru ale APDRP”, ci nu ca în prezent de “Achizitionarea instrumentelor si echipamentelor de lucru ale A.P.D.R.P.”.

Autoritatea Contractanta considera ca ofertantul desemnat câstigator, prin documentele de calificare depuse în cadrul ofertei, nu a indus în eroare Comisia de Evaluare cu privire la îndeplinirea de catre acesta a criteriilor de calificare, prezentând toate documentele solicitate, iar contractul de achizitie publica a fost adjudecat în mod corect.

La termenul de judecata din 19.08.2010 a fost admisa în principiu cererea de interventie.

Analizând actele aflate la dosar, Curtea retine în fapt ca A.P.D.R.P. a initiat procedura de licitatie deschisa organizata în vederea atribuirii contractului de achizitie publica având ca obiect “Achizitionarea instrumentelor si echipamentelor de lucru ale APDRP”, prin publicarea în SEAP a anuntului de participare nr.94731/25.02.2010. Valoarea estimata a contractului, potrivit acestui anunt de participare, este 3.022.450,33 lei.

Data limita de depunere a ofertelor a fost stabilita pentru 09.04.2010, ora 12.00, urmând ca deschiderea ofertelor sa aiba loc în aceeasi zi, la ora 18.00. Drept criteriu de atribuire a fost stabilit “pretul cel mai scazut”.

Urmare a deschiderii ofertelor a fost întocmit procesul verbal nr.DAT 2837/09.04.2010, iar în urma finalizarii procesului de evaluare a ofertelor, a fost întocmit raportul procedurii nr.8350/03.05.2010.

S.C. G. R. S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. G. R. S.R.L. – G. B. s. sr.o. a depus contestatia fara numar de înregistrare din 13.05.2010, înregistrata la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cu nr.16070/13.05.2010, urmare a primirii adresei nr.8352/03.05.2010, prin care i s-a comunicat de catre autoritatea contractanta faptul ca oferta sa nu a fost declarata câstigatoare în urma aplicarii criteriului de atribuire stabilit, valoarea ofertata fiind mai mare decât cea ofertata de SC T. SRL, declarata câstigatoare.

Contestatia a fost respinsa ca nefondata de CNSC prin Decizia nr.2767/268-C4/2811 din 07.06.2010.

Pentru a pronunta aceasta solutie, CNSC a retinut ca având în vedere obiectul contractelor prezentate de T. SRL pentru dovedirea experientei similare, autoritatea contractanta a procedat corect la considerarea drept îndeplinita a cerintei privind experienta similara. Pentru aceasta concluzie, Consiliul a avut în vedere atât caracterul permisiv al solicitarilor din documentatia de atribuire, respectiv numar de contracte nerestrictionat si plaja larga a produselor ce se pot regasi în definitia data de autoritatea contractanta din solicitarea de clarificari privind acest aspect, cât si reglementarile în acest sens din materia achizitiilor publice de la art.188 alin.(1), privind posibilitatea autoritatii contractate de a solicita pentru dovedirea capacitatii tehnice si/sau profesionala: “În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul, de cantitatea si de complexitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si numai în masura în care aceste informatii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urmatoarele: a) o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic”.

Nu pot fi retinute sustinerile petentei din cadrul contestatiei care

conduc la ideea ca trebuie prezentate pentru dovedirea experientei

similare contracte al caror obiect sa fie furnizarea de produse identice.

Ofertantii au obligatia de a prezenta contracte al caror obiect este

furnizarea de produse similare si nu identice.

Faptul ca SC T. SRL nu a furnizat “produse de genul celor ofertate decât începând cu anul 2010” este irelevant atât timp cât a furnizat produse similare pe parcursul ultimilor 3 ani, conform solicitarii autoritatii contractante. De asemenea, sunt irelevante si celelalte aprecieri cu privire la produsele furnizate de SC T. SRL care au facut obiectul contractelor depuse pentru dovedirea experientei similare, aceasta fiind apreciata la produsele furnizate în ultimii 3 ani si la un spectru larg de produse, asa cum a fost definit prin documentatia de atribuire si clarificarile aduse acesteia.

Curtea apreciaza ca decizia CNSC contestata este legala, fiind adoptata cu respectarea dispozitiilor OUG nr.34/2006, având în vedere urmatoarele considerente :

Este neîntemeiata sustinerea petentei ca neparticiparea sa prin reprezentant conventional la termenul stabilit de CNSC pentru solutionarea contestatiei reprezinta o încalcare a dreptului sau la aparare si conduce la nulitatea solutiei CNSC.

Textul de lege reglementeaza posibilitatea audierii partilor în situatia în care completul de solutionare a contestatiei apreciaza necesara aceasta audiere, prezenta partilor pentru sustinerea unor concluzii orale fiind, de asemenea, lasata la latitudinea CNSC care trebuie sa aiba în vedere neafectarea termenelor prevazute de art.276 din ordonanta.

În raport de înscrisurile depuse de petenta în sustinerea contestatiei, în mod corect a apreciat CNSC ca sunt suficiente pentru solutionarea acesteia, astfel încât nu se impunea audierea partilor si sustinerea orala a punctului de vedere pe care petenta si-a întemeiat contestatia.

Nu poate fi retinuta sustinerea petentei ca a fost pusa în situatia de a nu putea exemplifica diferentele evidente între produsele comercializate pâna la acest moment de câstigatorul licitatiei si produsele oferite în cadrul prezentei licitatii prin faptul ca nu si-a sustinut oral, în fata Consiliului contestatia, în conditiile în care au fost depuse mai multe înscrisuri(chiar si fotografii) care, în opinia petentei, sunt relevante sub aspectul existentei acestor diferente.

Referitor la oferta depusa de SC T. SRL, Curtea retine ca prin fisa de date a achizitiei, autoritatea contractanta a solicitat la pct.V.4) – capacitatea tehnica si/sau profesionala, informatii privind capacitatea tehnica, în scopul dovedirii experientei similare ca “Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) a finalizat în ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) contracte de furnizare în domeniul aferent prezentului proiect, la care participarea ofertantului a fost în valoare cumulata de minimum 600.000 Euro (fara T.V.A). Documente solicitate: Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) trebuie sa completeze: Formular nr. 8 – Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii/furnizari de bunuri în ultimii 3 ani; Formular nr.9 – Detalierea contractelor.

Pentru fiecare contract mentionat în lista Formularului 8 se vor atasa documente suport (copii dupa contracte, recomandari si alte documente care sa ateste finalizarea contractului) care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor/activitatilor prestate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului.

Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor de servicii ori de catre clientul privat beneficiar al prestarilor de servicii. Daca recomandarile/ certificarile sunt depuse în copie, se va mentiona “conform cu originalul” si vor fi însotite de semnatura deponentului”.

Prin adresa de clarificari publicata în SEAP la data de 19.03.2010, autoritatea contractanta a furnizat la întrebarea privind capacitatea tehnica: “Contractele de furnizare în domeniul aferent prezentului proiect în care participarea ofertantului a fost în valoare cumulata de 600.000 euro.

Ce reprezinta “domeniul aferent prezentului proiect”? (GPS, rulete, telemetre, detector conductori) un element din fiecare cele de mai sus, sau oricare din acele elemente/produse pot forma domeniul aferent proiectului?

Valoarea cumulata de 600.000 euro poate fi formata din valoarea oricaror contracte de furnizare echipamente din domeniul aferent prezentului proiect?”, urmatorul raspuns:

“Domeniul aferent prezentului proiect, în sensul documentatiei de atribuire, reprezinta contracte de furnizare de instrumente de masura de tipul celor care se doresc a fi achizitionate.

Valoarea cumulata de 600.000 euro poate fi formata din însumarea valorii oricaror contracte de furnizare echipamente din domeniul aferent prezentului proiect, finalizate în ultimii 3 ani”.

În caietul de sarcini sunt mentionate echipamentele actuale, respectiv sistem GPS, clizimetru, telemetru digital cu laser 50 m, telemetru digital cu laser 150 m, masina de carotat cu generator de tensiune, nivela laser, detector electronic pentru conductori si conducte din materiale feroase si neferoase (adâncime mai mare de 2m, detector electronic pentru conducte si conductori din materiale feroase si neferoase (adâncime mai mare de 3-10 cm), precum si produsele ce se doresc a fi achizitionate respectiv: sistem GPS masuratori terestre, telemetru digital cu laser 200 m, ruleta cu mâner 50 m, ruleta cu mâner 100 m, ruleta 10 m, roata hectometrica, bormasina cu percutie, burghiu carota, burghiu beton, pompa apa autonoma, dibluri metalice, detector conductori si conducte feroase si neferoase adâncime > 2m, inclusiv servicii privind instruirea personalului ce va utiliza echipamentele achizitionate.

De asemenea, sunt prezentate atât în anuntul de participare, cât si în documentatia de atribuire, codurile CPV aferente echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate, dupa cum urmeaza: CPV 38410000-2 – Instrumente de masurat (Rev.2); CPV 31642000-8 – Aparate de detectie electronica (Rev.2);

CPV 38290000-4 – Instrumente si aparate de geodezie, de hidrografie, oceanografie si de hidrologie (Rev.2); CPV 38295000-9 – Echipament de topografie (Rev.2) 38300000-8 – Instrumente de masurare (Rev.2).

Pentru a dovedi îndeplinirea acestei cerinte SC TOPGEOCART SRL a depus Formularul nr.8 reprezentând lista principalelor prestari de servicii furnizare de bunuri în ultimii 3 ani, în care sunt mentionate un numar de 8 contracte considerate relevante, derulate începândcu luna august 2007 si pâna în martie 2010, al caror obiect îl reprezinta

furnizarea de statii GNSS permanente, softuri aferente si accesorii, receptoare GPS, software aferent, software monitorizare statii GPS, statii grafice si periferice pentru verificare DTM în ortofotoplanul digital, software pentru verificare DTM în ortofotoplanul digital, sistem GPS, geodezic GNSS, Sistem GPS Leica 900Cs, pachet software, statie totala; TCRP 1203 R400 cu receptor GPS integrat, nivela electronica, camera foto digitala, receptoare GPS RTK, mira invar GPCL 3, mira invar GPCL2, upgrade receptoare GPS RTK si instruire, rulete etc. însumând o valoare de 794.299 euro, superioara celei solicitate de 600.000 de euro.

Pentru conformitate este depus Formularul nr.9 – detalierea contractelor incluse în Formularul nr.8, însotit de copii ale celor 8 contracte, documente cu privire la îndeplinirea obligatiilor contractuale.

Curtea apreciaza ca intervenienta îndeplineste conditia privind experienta similara, împrejurarea ca autoritatea contractanta detine în prezente echipamente de masura furnizate de petenta în baza unui alt contract de achizitie publica nefiind de natura sa duca la concluzia ca prezenta procedura de achizitie publica vizeaza achizitia de echipamente identice, chiar daca procedura este denumita “Suplimentarea instrumentelor si echipamentelor de lucru APDRP”.

Sustine petenta ca ofertantul câstigator a furnizat pâna la acest moment statii GNSS permanente si nu sisteme profesionale de masuratori terestre GPS, de genul celor solicitate de autoritatea contractanta.

Or, Curtea retine ca obiectul contractului de achizitie publica în cauza este format din mai multe tipuri de echipamente de masurare, nefiind limitat de echipamente GPS.

Mai mult, conform documentelor de calificare depuse de SC T. SRL, se constata ca societatea a derulat si finalizat contracte având ca obiect furnizarea urmatoarelor echipamente : statii permanente – GNSS – Sistem de pozitionare Globala; sisteme GPS ; statie totala cu receptor GPS integrat inclusiv accesorii pentru functionarea acestora si cursuri de instruire pentru personalul operator, instrumente de masurare de tip ruleta.

Din mentiunile existente în formulatul 8 depus de SC T. SRL, rezulta ca aceste contracte prezentate pentru dovedirea experientei similare au avut CPV-uri care se regasesc si în actuala procedura de achizitie publica.

Contractele respective reprezinta contracte de furnizare în domeniul aferent prezentului proiect, iar bunurile care au facut obiectul contractelor constituie instrumente de masura similare celor care se doresc a fi achizitionate de autoritatea contractanta.

Referitor la sustinerea petentei ca produsele de tipul celor solicitate de organizatorul licitatiei si care ar fi putut fi ofertate de SC T. SRL au fost lansate în România doar în anul 2010, fiind imposibil ca aceasta sa fi finalizat pâna la momentul depunerii ofertei contracte a caror valoare sa depaseasca minimul de 600.000 euro, Curtea retine ca prin documentatia de atribuire, autoritatea contractanta a solicitat prezentarea de contracte de furnizare în domeniul aferent prezentului proiect si nu prezentarea unor contracte de furnizare de sisteme GPS identice cu cele ce trebuie ofertate.

Astfel, petenta îsi întemeiaza contestatia formulata la CNSC si prezenta plângere pe aprecierea ca echipamentele cuprinse în experienta similara a ofertantului câstigator trebuie sa fie identice cu echipamentele la care se refera documentatia de atribuire, or experienta similara solicitata de autoritatea contractanta vizeaza echipamente de tipul celor ce urmeaza a fi achizitionate în cadrul prezentei proceduri.

Sustinerea ca niciunul dintre codurile CPV aferente procedurilor de achizitie publica pe care intervenienta le-a adjudecat în trecut nu corespunde cu codurile CPV mentionate în documentatia de atribuire nu constituie un argument în favoarea admiterii plângerii, pe de o parte, întrucât în contractele depuse pentru dovedirea experientei similare se regasesc unele dintre aceste CPV -uri, cum ar fi 33213350-6 Echipamente de topografie care este echivalent cu 38295000-9 Echipamente de topografie, iar pe de alta parte, aceste coduri nu pot sa prevada un anumit model ce trebuie achizitionat, sau anumite caracteristici ale produselor.

Faptul ca intervenienta a furnizat statii GNSS permanente nu înseamna ca nu are experienta similara ceruta de autoritatea contractanta, atâta timp cât GNSS este un sistem care poate folosi atât GPS, cât si alte sisteme de pozitionare globala, iar intervenienta a derulat contracte având ca obiect si furnizarea de sisteme GPS.

În raport de toate aceste considerente, Curtea constata ca ofertantul câstigator îndeplineste conditia de calificare privind experienta similara, astfel ca plângerea va fi respinsa ca nefondata.

În consecinta, va fi admisa cererea de interventie accesorie, iar în temeiul art.274 alin.3 C.pr.civ. petentii vor fi obligati la 5000 lei cheltuieli de judecata catre intervenienta, reprezentând onorariu de avocat redus.

1