Proces-verbal de contravenţie încheiat de Garda financiară. Natură juridică


– O.U.G. nr. 91/2003

Dispoziţii legale în temeiul cărora Garda Financiară îşi desfăşoară activitatea conduc la concluzia că actul intitulat proces verbal de constatare încheiat la 17 septembrie 2009 nu este un act administrativ fiscal de natura celor prevăzute în Codul fiscal sau în Codul de procedură fiscală, ci este un act ce urmează a constitui mijloc de probă într-un dosar penal fiind întocmit la solicitarea procurorului, analiza legalităţii şi temeiniciei acestuia urmând a fi efectuată în temeiul prevederilor Codului de procedură penală.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 87/CA/2009, nepublicată)

Prin acţiunea înregistrată la instanţa de contencios administrativ sub nr. de mai sus, petentul B.D. administrator at SC G&B L. SRL Rodna a solicitat instanţei în contradictoriu cu intimata Garda Financiară – Secţia Bistriţa-Năsăud pronunţarea unei hotărâri prin care să se admită contestaţia sa şi să se dispună anularea procesului verbal de constatare din 17 septembrie 2008 întocmit de intimată pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, procesul verbal contestat, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin procesul verbal de constatare încheiat de către intimata Garda Financiară -Secţia Bistriţa-Năsăud la 17 septembrie 2008 urmare controlului efectuat pe baza documentelor financiar contabile ale SC B&G L. SRL în perioada 1 ianuarie 2005 – 31 martie 2008 se constată că această societate comercială a întocmit un nr. de 254 facturi fiscale în fals ce nu cuprind în conţinutul lor tranzacţii reale, scopul întocmirii lor fiind acela al înregistrării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni de cumpărare în valoare totală de 11.791.056 lei şi a deducerii necuvenite pe această cale a TVA-ului aferent în sumă de 1.882.567 lei.

Se reţine din cuprinsul procesului-verbal contestat că prin înregistrarea facturilor false în evidenţa contabilă a societăţii, pe lângă obligaţiile fiscale sustrase de la plata către bugetul de stat, au fost denaturate cheltuielile şi rezultatele financiare, conturile de stocuri, imobilizările corporale şi alte asemenea indicatori, concluzionându-se că prejudiciul total adus bugetului de stat prin operaţiunea arătată mai sus este de

1.882.567 lei.

Acest proces-verbal de constatare a fost comunicat la 26 septembrie 2008 Parchetului de pe lângă tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru dosarul nr. 776/P/2008 şi sub nr. 504 161/22 septembrie 2008 DGFP Bistriţa-Năsăud pentru luarea măsurilor fiscale corespunzătoare.

Potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 91/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, această instituţie publică de

control exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte sau fapte care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală cu excepţia stabilirii diferenţelor de impozite, taxe şi contribuţii, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente, a urmării, încasării veniturilor bugetare şi soluţionării contestaţiilor.

Potrivit art. 4 alin. 11 din acelaşi act normativ, Garda Financiară poate la solicitarea procurorului să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale care constituie mijloace de probă, potrivit legii.

Aceste dispoziţii legale mai sus invocate în temeiul cărora Garda Financiară îşi desfăşoară activitatea conduc la concluzia că actul intitulat proces verbal de constatare încheiat la 17 septembrie 2009 nu este un act administrativ fiscal de natura celor prevăzute în Codul fiscal sau în Codul de procedură fiscală, ci este un act ce urmează a constitui mijloc de probă într-un dosar penal fiind întocmit la solicitarea procurorului, analiza legalităţii şi temeiniciei acestuia urmând a fi efectuată în temeiul prevederilor Codului de procedură penală.

Aşa fiind, el este exclus posibilităţii de contestare aşa cum este definită această instituţie în Titlul IX cap. I art. 205 şi urm. din Codul de procedură fiscală în care sunt arătate actele împotriva cărora orice persoană îndreptăţită poate formula o contestaţie şi care privesc titlurile de creanţă, alte acte administrativ fiscale ce privesc baza de impunere, impozitul, taxa sau contribuţia stabilită precum şi deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului de stat.

Pentru considerentele mai sus arătate în temeiul dispoziţiilor legale invocate instanţa urmează a respinge ca inadmisibilă acţiunea în contencios administrativ fiscal formulată de către petentă împotriva procesului verbal de constatare întocmit la 17 septembrie 2008 de către Garda Financiară – Secţia Bistriţa-Năsăud (judecător Părăuan loan).