Proces-verbal încheiat de inspectoratul teritorial de muncă. Gradul de pericol social al faptei. înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului


O.G. nr. 2/2001, art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3)

Orice sancţiune juridică, inclusiv cea contravenţională, nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este nevoie ca în toate cazurile să se aplice sancţiunea amenzii. Sancţiunile juridice constituie nu mijloace de răzbunare a societăţii, ci de prevenire a săvârşirii faptelor ilicite şi de educare a persoanelor vinovate. în consecinţă, în cazul faptelor cu un grad scăzut de pericol social, scopul sancţiunilor contravenţionale se poate realiza şi prin aplicarea unei măsuri de atenţionare a contravenientului, fără aplicarea amenzii contravenţionale, ca sancţiune corelată unor contravenţii cu un grad sporit de pericol social.

Jud. Odorheiu Secuiesc, sent. civ. nr. 169 din 6 februarie 2009,

portal.just.ro

Prin plângerea înregistrată la instanţă la data de 13 octombrie 2009, petenta SC S.C. SRL a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, anularea procesului-verbal de contravenţie seria HR nr. 07888 din 30 septembrie 2008, încheiat de inspectorii aparţinând intimatului. în motivare, petenta a arătat, în esenţă, că parţial constatările din procesul-verbal atacat corespund realităţii, astfel, deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă nu le contestă,

motiv pentru care a şi achitat amenda de 1000 lei. In ceea ce priveşte însă amenda de 4500 lei aplicată pentru nereguli constatate în domeniul relaţiilor de muncă, petenta a apreciat-o ca fiind nelegală şi neîntemeiată. S-a arătat că, fiind o societate comercială recent înfiinţată, s-ar fi impus ca la acest prim control organele de control să dea îndrumări, lămuriri şi atenţionare în caz de neconformare cu legea şi, doar dacă cel controlat nu se conformează în sensul remedierii deficienţelor, să se recurgă la aplicarea amenzilor.

Prin întâmpinarea depusă, intimatul a solicitat, în esenţă, respingerea plângerii. Intimatul arată că s-a aplicat petentei o amendă în valoare totală de 6000 lei în baza art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 şi a art. 8 lit. a) din Legea nr. 319/2006. Cu ocazia controlului au fost depistate persoane care nu aveau întocmite în formă scrisă contracte individuale, fiind astfel încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, fapte constituind contravenţie. De asemenea, s-a depistat lipsa instrucţiunilor de protecţia muncii pentru noii angajaţi, fapte constituind contravenţia prevăzută de art. 13 lit. g) din Legea nr. 319/2006. Pentru aceste fapte contravenţionale au fost aplicate sancţiuni în conformitate cu legea. Se mai arată în întâmpinarea depusă, pe lângă detalierea repercusiunilor nerespectării prevederilor legale, şi împrejurarea că actul atacat îndeplineşte şi celelalte condiţii de formă dispuse de O.G. nr. 2/2001.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a stabilit următoarele: prin procesul-verbal atacat, inspectorii de muncă aparţinând instituţiei intimate au constatat, cu ocazia controlului efectuat la punctul de lucru din comuna M. în data de 29 septembrie 2008, că se aflau în activitate, fară forme legale de angajare, trei persoane, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 53/2003. S-a constatat, de asemenea, că nu a fost completat şi transmis registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic către I.T.M. Harghita, conform art. 4 din H.G. nr. 161/2006. S-a mai constatat şi lipsa materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor nou angajaţi. Faptele

semnalate constituie contravenţiile prevăzute de art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, art. 8 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 161/2006 şi art. 13 lit. g) din Legea nr. 319/2006, motiv pentru care au fost aplicate, în baza art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, amenda contravenţională de 4500 lei, în baza art. 5 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 2/2001, avertisment, iar conform art. 39 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 319/2006, amenda contravenţională de 4000 lei, în total deci amenda de 8500 lei.

Din înscrisurile depuse la dosar din partea petentei a rezultat că, la data controlului, existau contractele individuale de muncă încheiate cu persoanele enumerate în actul de constatare, însă aceste contracte nu au fost încă înregistrate la I.T.M. Potrivit art. 16 din Legea nr. 53/2003, contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în forma scrisă, iar angajatorul persoană juridică are obligaţia să încheie acest contract anterior începerii raporturilor de muncă. Alineatul (2) al aceluiaşi text de lege mai prevede că, în situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat pe o durată nedeterminată, părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a

prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. In speţă, petenta a îndeplinit obligaţia legală de a încheia contract individual de muncă în formă scrisă. Potrivit art. 8 din Legea nr. 130/1999, contractcle individuale de muncă încheiate de angajatori (societăţi comerciale cu capital privat în cazul de faţă) vor fi înregistrate în termen de 20 zile de la data încheierii lor la inspectoratul teritorial de muncă.

S-a mai reţinut şi existenţa contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 161/2006, rcspectiv necompletarea şi transmiterea registrului general în format electronic cătrc I.T.M., faptă ce se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei. în speţă, această faptă, conform actului atacat, a fost sancţionată cu avertisment, în baza art. 5 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 2/2001. De menţionat că actul normativ inserat în procesul-verbal reglementează o cu totul altă sferă de activitate, corect este vorba de O.G. nr. 2/2001, normă care este cea privitoare la regimul juridic al contravenţiilor şi care completează de fapt dispoziţiile H.G. nr. 161/2006.

De asemenea, potrivit art. 13 lit. g) din Legea nr. 319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la sccuritatca şi sănătatea în muncă. Con

form art. 39 alin. (8) lit. a) din acceaşi lege, încălcarea art. 13 lit. g) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei. Mai departe, potrivit art. 43, prevederile art. 39 alin. (2)-(9) se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001.

Având în vedere şi anexa nr. 2 la procesul-verbal cu măsurile dispuse a fi realizate până la data de 10 octombrie 2008, văzând şi diligenţele depuse în acest sens de petentă, dar ţinând seama şi de art. 276 alin. (3) din Legea nr. 53/2003; art. 8 din H.G. nr. 161/2006 şi art. 43 din Legea nr. 319/2006, instanţa a apreciat că sancţiunile contravenţionale aplicate cu amenzi sunt exagerate. Orice sancţiune juridică, inclusiv cea contravenţională, nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este nevoie ca în toate cazurile să se aplice sancţiunea amenzii. Sancţiunile juridice constituie nu mijloace de răzbunare a societăţii, ci de prevenire a săvârşirii faptelor ilicite şi de educare a persoanelor vinovate. Pentru cele expuse mai sus, instanţa a apreciat că scopul sancţiunilor contravenţionale în cauza de faţă se poate realiza şi prin aplicarea unei măsuri de atenţionare a contravenientei petente, fară aplicarea amenzii contravenţionale, ca sancţiune corelată unor contravenţii cu un grad sporit de pericol social.

Prin urmare, instanţa a admis în parte plângerea petentei şi a înlocuit amenzile contravenţionale aplicate prin procesul-verbal atacat cu sancţiunile contravenţionale „avertisment”.