Produse originare din Comunitatea Europeană Taxe vamale


Produse originare din Comunitatea Europeană. Regim vamal preferenţial acordat în baza certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi a declaraţiei pe documentul de livrare. OUG nr. 192/2001 privind ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte.

Mărfurile importate de pe Piaţa Comună sunt acoperite în privinţa originii comunitare ,fie prin certificat EUR 1, fie prin declaraţii pe factura, în cazul în care valoarea mărfurilor importate nu depăşeşte 6.000 ECU, in sensul dispoziţiilor exprese ale Protocolului anexa la Acordul european.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 1344/25 noiembrie 2009

Reclamanta a solicitat instanţei, anularea actelor întocmite , proces-verbal de control, decizia emisă în procedura administrativă de soluţionare a contestaţiei, exonerarea de plata creanţei fiscale reprezentând taxe vamale, comision vamal, TVA şi majorări aferente. În motivarea acţiunii se susţine că reclamanta nu datorează sumele stabilite, deoarece produsele importate în perioada 2004-2006 provin de pe piaţa comunitară, provenienţa fiind dovedită cu actele depuse în probaţiune.

Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Alba prin sentinţa nr. 524/CAF/2009 a admis acţiunea reclamantei, a anulat actele de control atacate şi a exonerat reclamanta de plata sumelor reprezentând plata drepturilor de import. Instanţa a reţinut prin considerentele expuse ca reclamanta a fost supusa controlului vamal ulterior pentru operaţiunile de import , fiind importate mărfuri de la diverse firme din Germania , iar vama a acordat regim vamal preferenţial . În urma verificărilor efectuate de autorităţile vamale germane, acestea au comunicat autorităţilor din ţară că unele dovezi de origine emise de exportatori acoperă mărfuri originare şi neoriginare, astfel ca se impune anularea regimului preferenţial acordat, fiind luate masuri de recuperare a diferenţelor de drepturi vamale neachitate de reclamanta si anume taxe vamale, comision vamal, TVA şi accesoriile aferente. Instanţa a reţinut ca Vama germana nu a fost în măsură să ofere dovezi concrete în privinţa caracterului neoriginar al mărfurilor importate, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru anularea regimului vamal preferenţial acordat.

Hotărârea pronunţată de prima instanţă a fost recurată, în sensul de a fi respinsă acţiunea , deoarece în privinţa mărfurilor imporate, Vama germană susţine că nu sunt acoperite în totalitate de dovezi de origine.

Curtea a respins recursurile declarate şi a menţinut sentinţa primei instanţe ca legală şi temeinică.

Reclamanta a importat, în perioada 2004-2006 , mărfuri de la diverse firme din Germania,, pentru care a beneficiat de regim vamal preferenţial, exceptare de taxe vamale, in baza certificatelor de origine EUR 1 şi a declaraţiilor de origine consemnate pe facturi.

In urma controlului vamal ulterior efectuat prin solicitarea de informaţii de la autorităţile vamale ale tarii exportatoare, in baza scrisorilor primite, Vama germana comunică împrejurarea ca in perioada 2004-2006, firmele germane au exportat în România produse neoriginare acoperite de dovezi de origine, certificat EUR 1 şi declaraţii de origine pe facturi. In scrisoare se menţionează că exportatorii au livrat mărfuri originare şi neoriginare acoperite de 47 de dovezi de origine. Vama a retras regimul preferenţial acordat si s-au luat masuri pentru recuperarea drepturilor vamale neachitate reprezentând taxe vamale, comision vamal, TVA şi majorări de întârziere aferente.

Prin OUG nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte , care înlocuieşte Protocolul nr. 4 privind definirea noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1997 aprobată prin Legea nr. 51/1997, cu toate amendamentele ulterioare, se stabileşte că în scopul aplicării acestui acord, următoarele produse sunt considerate produse originare din Comunitate:

a) produsele obţinute în întregime în Comunitate, în sensul art. 5 al acestui protocol;

b) produsele obţinute în Comunitate, care incorporează materiale ce nu au fost obţinute în întregime acolo, cu condiţia ca astfel de materiale sa fi suferit prelucrări sau transformări suficiente în Comunitate, în sensul art. 6 al acestui protocol art.2 din Protocol;

Produsele originare din Comunitate beneficiază la importul în România şi produsele originare din România beneficiază la importul în Comunitate de prevederile acordului, prin prezentarea următoarelor acte :

a) fie a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, al cărui model figurează în anexa nr. III;

b) fie, în cazurile menţionate la art. 21 paragraful 1, a unei declaraţii, al cărei text figurează în anexa nr. IV, data de exportator pe factura, pe o nota de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauza, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor (denumita în cele ce urmează declaraţie pe factura) -art.16 din Protocol.

Declaraţia pe factura la care se face referire la art. 16 subparagraful 1. b) poate fi întocmită:

a) de către un exportator autorizat în sensul art. 22;

b) de către un exportator pentru orice transport constând în unul sau mai multe colete conţinând produse originare a căror valoare totală nu depăşeşte 6.000 ECU.

Declaraţia pe factura poate fi întocmită dacă produsele în cauza pot fi considerate produse originare din Comunitate .

Din probele administrare in cauza, reiese că mărfurile importate de reclamanta din Germania sunt acoperite în privinţa originii comunitare ,fie prin certificat EUR 1, fie prin declaraţii pe factura, în cazul în care valoarea mărfurilor importate nu depăşeşte 6.000 ECU, in sensul dispoziţiilor exprese ale Protocolului anexa la Acordul european. Simpla corespondenta purtata intre autorităţile vamale ale celor doua state, fără a prezenta dovezi concrete în contestarea caracterului originar al mărfurilor, nu sunt în măsură să răstoarne prezumţia privind originea comunitara a bunurilor, iar regimul preferenţial vamal nu poate fi retras in aceste condiţii. Probele administrate de reclamanta in lipsa actelor concrete furnizate de vama, dovedesc temeinicia si legalitatea sentinţei pronunţată de prima instanţă, în sensul anularii actelor contestate si exonerării reclamantei de plata drepturilor de import.

1