PSancţiunea pentru neexecutarea în termenul prev. de art. 24 din Legea contenciosului administrativ a unei hotărâri judecătoreşti de contencios administrativ prin care instituţia publică pârâtă a fost obligată la emiterea unui act administrativ. Persoane


Prin Sentinţa Civilă nr.27/CC/13.05.2008 a Tribunalului Braşov – secţia comercială şi de contencios administrativ a dispus următoarele:

S-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanţii Dima Bela şi Dima Domniţa în contradictoriu cu pârâtul Prefectul Judeţului Braşov; a fost obligat pârâtul la plata amenzii de 100 lei/întârziere începând cu data de 21 ianuarie 2008 şi până la executarea sentinţei civile nr.3323/com/09.10.2007 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr.5109/62/2007; s-au respins restul pretenţiilor; a fost obligat pârâtul să plătească reclamanţilor suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.3323/com/09.10.2007 pronunţată de Tribunalul Braşov – secţia comercială şi de contencios administrativ , Prefectul Judeţului Braşov a fost obligat să emită Ordin de atribuire în proprietatea reclamanţilor Dima Bela şi Dima Domniţa a terenului înscris în CF nr.13234 Braşov, nr.top 6862/2/1/2 şi totodată Prefectul Judeţului Braşov a fost obligat să plătească reclamanţilor daune morale şi cheltuieli de judecată.

Potrivit art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004 „dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii”.

În speţă, sentinţa civilă nr.3323/com/09.10.2007 a rămas irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului, iar reclamanţii au investit-o cu formulă conform încheierii nr.2/CC/com/4.10.2008.

Întrucât pârâtul nu a executat hotărârea judecătorească în termenul prevăzut de art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004 în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a acesteia (10.11.2007) devin incidente dispoziţiile art.24 alin.2 din aceeaşi lege potrivit cu care „în cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere”.

În această situaţie petitul 1 din acţiune privind obligarea pârâtului la plata amenzii de 100 lei pe zi întârziere (20% din salariul minim pe economie de 500 lei = 100 lei) este întemeiat, cu atât mai mult cu cât pârâtul nu a făcut dovada susţinerilor din întâmpinare în sensul că hotărârea judecătorească de mai sus nu a fost pusă în executare, întrucât nu se identifică elementele juridice în vederea emiterii ordinului de atribuire, respectiv suprafaţa de teren atribuită, numărul administrativ al imobilului în construcţii, după cum nu a făcut dovada în sensul că Primăria Municipiului Braşov nu i-a comunicat datele solicitate.

Cât priveşte petitul 2 din acţiune, privind obligarea pârâtului la plata către reclamanţi a despăgubirilor în cuantum de 100 lei/zi de întârziere, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii nu au produs dovezi din care să rezulte cuantificarea acesteia, dreptul la acordarea despăgubirilor pentru întârziere fiind condiţionat de dovedirea acestora.

Faţă de aceste considerente, instanţa de fond a admis în partea acţiunea reclamanţilor, şi în temeiul art.276 Cod procedură a dispus obligarea pârâtului la plata parţială a cheltuielilor de judecată în cuantum de 400 lei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate şi respingerea acţiunii reclamanţilor Dima Bela şi Dima Domniţa. În motivarea recursului declarat, recurentul pârât a arătat următoarele: potrivit art.36 alin.6 din Legea nr.18/1991 republicată şi modificată, atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor. În cauză a fost necesară primirea de la Primăria Braşov a datelor relevante ale dreptului de proprietate recunoscut reclamanţilor prin sentinţa civilă nr.3323/COM/09.10.2007 a Tribunalului Braşov, comunicare ce a întârziat. De asemenea, la Instituţia Prefectului a fost întocmit referatul privind punerea în aplicare a sentinţei civile nr.3323/com/2007 (dosar nr.5109/62/2007), în sensul emiterii ordinului prefectului de atribuire în proprietatea reclamanţilor a terenului înscris în CF nr.13234 Braşov, nr.top 6862/2/1/2. Prin adresa nr.536/28.01.2008, recurentul pârât a comunicat intimaţilor reclamanţi că , potrivit art.36 din Legea nr.18/1991 republicată, prefectul emite ordinul de atribuire în baza propunerii formulate de către primăriile abilitate, se solicită datele personale ale reclamanţilor, acte de identitate, precum şi un cont deschis la o bancă pentru punerea în a sentinţei în privinţa cheltuielilor de judecată. Recurentul a mai arătat că a fost emis la data de 03.06.2008 Ordinul Prefectului Judeţului Braşov cu nr.706 privind punerea în aplicare a sentinţei civile nr.3323/com/2007, atribuindu-se în proprietate reclamanţilor Dima Bela şi Dima Domniţa terenul înscris în CF nr.13234 Braşov , nr. top 6862/2/1/2.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi prin prisma dispoziţiilor art.304 ind.1 Cod procedură civilă, instanţa de recurs constată că recursul este în parte fondat şi urmează a fi admis numai cu privire la data până la care subzistă obligaţia recurentului pârât Prefectul Judeţului Braşov de a plăti amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, potrivit art.24 alin.1 şi 2 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 modificată.

Astfel, Curtea de Apel constată că prin Sentinţa civilă nr. 3323/COM/09.10.2007 pronunţată de Tribunalul Braşov secţia comercială şi de contencios administrativ a fost admisă în parte acţiunea reclamanţilor Dima Bela şi Dima Domniţa în contradictoriu cu pârâţii Prefectul Judeţului Braşov şi Chiţu Graţiela şi în consecinţă a fost obligat pârâtul Prefectul Judeţului Braşov să emită Ordin de atribuire în proprietate reclamanţilor a terenului înscris în CF nr.13.234 – Braşov , nr.top 6862/2/1/2; a fost obligat pârâtul să plătească reclamanţilor daune morale în cuantum de 1 leu, precum şi suma de 804 lei cheltuieli de judecată; s-a respins acţiunea faţă de pârâta Chiţu Graţiela, devenind astfel aplicabile dispoziţiile art.22- 25 din Legea contenciosului administrativ privind procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti date în contencios administrativ. Potrivit prevederilor art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004, executarea hotărârii irevocabile de contencios administrativ se face, în absenţa unui termen menţionat în însăşi hotărârea ce se execută, într-un termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. În cauză, termenul de 30 de zile prevăzut de lege s-a împlinit la data de 21 ianuarie 2008, cum corect a reţinut instanţa de fond. Prima instanţă a dispus obligarea pârâtului la plata amenzii de 100 lei/zi de întârziere, reţinând culpa pârâtului pentru neexecutarea sentinţei 3323/com/2007, începând cu data de 21.01.2008 şi până la executarea acestei sentinţe irevocabile.

La data de 03.06.2008 a fost emis Ordinul Prefectului nr.706/2008, prin care a fost pusă în executare sentinţa irevocabilă nr.3323/com/2007, astfel încât se impune modificarea sentinţei nr .27/CC/2008, recurate de pârâtul Prefectul judeţului Braşov, în sensul obligării pârâtului Prefectul judeţului Braşov la plata unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, exact cu exprimarea folosită de legiuitor în art.24 alin.2 din Legea nr.554/2004, începând cu data de 21 ianuarie 2008 şi până la data emiterii Ordinului Prefectului nr.706 din 03.06.2008.

Decizia nr. 466/R/CA din 8 iulie 2008 – S.G.B.