RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACHIZIŢII PUBLICE. APRECIEREA SERIOZITĂŢII OFERTELOR. -OUG nr.34/2006; -HG nr.925/2006. Finanţe. Financiar. Implicaţii ale Min. Finanţelor


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACHIZIŢII PUBLICE. APRECIEREA SERIOZITĂŢII OFERTELOR.

-OUG nr.34/2006;

-HG nr.925/2006.

Atâta timp cât comisia de evaluare nu a solicitat societăţii declarate câştigătoare clarificări sau, completări, conform art.35 din HG 925/2006, cu privire la garanţia de 35 de ani oferită, iar aceasta nu poate fi calificată nici neconformă, nu se poate invoca neseriozitatea ofertei.

Prin Decizia nr. 5000/C2/1929;2019 din 30.10.2008 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR, a admis în parte contestaţiile formulate de SC A. SRL şi SC D.B. SA în contradictoriu cu PRIMĂRIA A. în sensul anulării Raportului procedurii nr.811/13.05.2008 şi a actelor subsecvente acestuia, precum şi a procedurii.

De asemenea a respins ca nefondată cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC D.E.C. SRL.

Pentru a pronunţa această Decizie, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR, a reţinut că oferta făcută de SC D.E.C. SRL privind garanţia de 35 de ani (420 luni ) este neserioasă, dar nu putea fi respinsă ca neconformă, întrucât vinovăţia pentru stabilirea unor factori de evaluare al căror algoritm de calcul favorizează distorsionarea procedurii aparţine exclusiv autorităţii contractante.

În consecinţă contestaţiile ofertanţilor SC A. SRL şi SC D.B. SA privind neseriozitatea ofertei SC D.E.C. SRL au fost reţinute ca fiind întemeiate.

Referitor la contestaţia SC D.B. SA, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR a reţinut că celelalte critici formulate de aceasta nu puteau fi formulate după comunicarea rezultatului procedurii, iar solicitarea acesteia, a anulării rezultatului procedurii, a reevaluării ofertelor precum şi a emiterii unui nou raport al procedurii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a documentaţiei de atribuire, a fost apreciată ca fiind nefondată.

Împotriva acestei decizii au formulat plângeri SC D.E.C. SRL şi SC A. SRL.

SC D.E.C. SRL a solicitat modificarea deciziei CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR, în sensul admiterii cererii sale de intervenţie în interes propriu,a respingerii contestaţiilor formulate de SC A. SRL şi SC D.B. SA ca nefondate şi a menţinerii ca legal şi temeinic a Raportului procedurii nr.811/13.05.2008, precum şi a actelor subsecvente acestuia.

În motivarea plângerii sale SC D.E.C. SRL a arătat că a participat la licitaţia deschisă organizată de PRIMĂRIA A. pentru „ MODERNIZARE STRĂZI COMUNA ABRAM FAZA I localităţile ABRAM, MARGINE şi SATU BARBĂ ” , criteriul de atribuire stabilit de autoritatea contractantă fiind „ OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC” potrivit dispoziţiilor art.198 lit. a din OUG nr.34/2006.

În conformitate cu prevederile art.199 alin.1 din OUG nr.34/2006, s-a stabilit că oferta sa este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, acumulând cel mai mare punctaj, acela de 86,59 pct., iar decizia CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR este netemeinică şi nelegală pentru următoarele considerente :

– nici un act normativ nu prevede un termen maxim de garanţie şi nici un termen maxim de funcţionare pentru astfel de lucrări ;

– prin fişa de date a achiziţiei, Primăria A. nu a impus o anume durată a garantării lucrării, astfel că oricare ofertant care a oferit perioada ce obţine maximum de puncte poate fi declarată câştigătoare ;

– catalogul privind clasificarea şi duratele de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr. 2139/ 2004 menţionat de CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR în motivarea deciziei, prevede o durată normală de funcţionare unui drum cu îmbrăcăminte de beton asfaltic de 20 – 30 de ani, dar durata normală de funcţionare este mai redusă decât durata de viaţă fizică a mijlocului fix, prevederile respective fiind făcute pentru a asigura determinarea în mod unitar a amortizării capitalului imobilizat în active corporale ;

– normativul AND nr.554-2002 privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice , publicat în Buletinul Tehnic Rutier, anul II nr.13 din ianuarie 2002, prevede o durată normală de funcţionare de 16 ani, dar la un rulaj de până la 750 vehicule zilnic.

Contestatoarea a mai arătat că potrivit pct.4 Anexa 5 la Regulamentul de recepţie a lucrării prevăzut de HG nr. 273/1997, prin perioadă de garanţie se înţelege perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute, datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

SC A. SRL a solicitat anularea doar a raportului de atribuire şi a actelor subsecvente acestuia, reluarea procedurii de la momentul ulterior deschiderii ofertelor, neluarea în seamă a ofertei SC D.E.C. SRL fiind neserioasă şi nesusţinută tehnic, iar în subsidiar perioada de garanţie a SC D.E.C. SRL să fie apreciată ca fiind de 13 ani.

În motivarea plângerii sale, SC A. SRL a arătat, în esenţă, că termenul de garanţie de 420 luni (35 de ani) oferit de SC D.E.C. SRL este nefundamentat, excede termenelor prevăzute de actele normative în domeniu şi reprezintă un abuz de drept.

A mai arătat că soluţia cea mai echitabilă pentru participanţii la procedura de achiziţie publică este excluderea ofertei sau reducerea termenului de garanţie oferit de SC D.E.C. SRL la 13 ani, valoarea normală de funcţionare a acestui tip de drum, raportat la termenele de garanţie, oferite de ceilalţi ofertanţi ( 3 ani SC GP S. PROD SRL, 5 ani SC D.B. SA, 6 ani SC A. SRL).

Împingerea garanţiei dincolo de orice susţinere şi fundamentare tehnică trebuie tratată ca un abuz de drept şi sancţionată ca atare.

Verificând decizia contestată prin prisma motivelor invocate de cei 2 contestatori şi din oficiu conform art.304 raportat la art.304 ind.1 şi 306 Cod Procedură Civilă, pe baza materialului şi lucrărilor dosarului, s-a constatat că aceasta este netemeinică şi nelegală.

Potrivit art.35 din HG nr.925/2006, pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute de art.176 din OUG nr.34/2006, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

În speţă nu s-au cerut clarificări cu privire la garanţia de 35 de ani oferită de SC D.E.C. SRL, iar în considerentele deciziei contestate s-a reţinut că nu poate fi calificată neconformă.

Or, dacă oferta contestatoarei nu este neconformă, nici inadmisibilă, potrivit art.34 (2) din HG nr.925/2006, declararea ei ca fiind câştigătoare s-a făcut cu respectarea tuturor prevederilor legale privind procedura de atribuire prin licitaţie deschisă.

În consecinţă, după elaborarea raportului procedurii de atribuire şi comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, nu se putea invoca neseriozitatea unei oferte.

Referitor la nesusţinerea tehnică a ofertei contestate, din actele şi lucrările dosarului rezultă că SC D.E.C. SRL a participat la procedura de achiziţie ce face obiectul litigiului, cu declaraţie de susţinere fermă privind capacitatea economică şi financiară, conform art.186 din OUG nr.34/2006 şi cu declaraţie fermă privind capacitatea tehnică şi profesională conform art.190 din aceeaşi ordonanţă, din partea firmei D. KFT Ungaria – societate de construcţii, comerţ şi servicii.

Faţă de toate aceste considerente, în baza art.285 din OUG nr.34/2006, instanţa a admis ca fondată plângerea SC D.E.C. SRL şi a modifica în totalitate decizia CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR în sensul admiterii cererii de intervenţie în interes propriu a acestei contestatoare, a respingerii contestaţiei SC A. SRL şi SC D.B. SA, a menţinerii Raportului procedurii de atribuire nr.822/13.05.2008 ca fiind legal şi temeinic împreună cu actele subsecvente acestuia.

Pentru aceleaşi considerente plângerea SC A. SRL urmează a fost respinsă ca nefondată.

(Decizia nr.58/CA/4.02.2009 a Curţii de Apel Oradea – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal).