RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. APLICAREA PREVEDERILOR ART.24 DIN LEGEA NR.554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV. Acte ale autorităţilor publice


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. APLICAREA PREVEDERILOR ART.24 DIN LEGEA NR.554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV.

Instanţa de fond în mod corect a făcut aplicarea art.24 alin. 1 şi 2 din Legea nr.554/2004, care arată că „ (1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. (2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere”.

Instanţa de fond în mod corect a făcut aplicarea art.24 alin. 1 şi 2 din Legea nr.554/2004, care arată că „ (1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. (2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere”.

Tribunalul a constatat în mod pertinent că subiectul activ al persoanei responsabile pentru executarea unei hotărâri irevocabile pronunţată de instanţa de contencios administrativ este conducătorul unei autorităţi publice sau, după caz, o persoană din cadrul acestei autorităţi abilitată de lege să îndeplinească obligaţia de executare. Prin urmare, judecătoresc (pârâtul din cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul recurent), investit cu o cerere de silită având ca obiect un titlu executoriu constând într-o hotărâre judecătorească irevocabilă pronunţată de instanţa de contencios administrativ nu are calitatea de subiect activ pentru sancţionarea pecuniară în baza acestui text de lege.

-art.24 alin.1 şi 2 din Legea nr.554/2004.

Decizia nr.3203/CA/20.09.2012 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Prin Încheierea nr.10/CA din 6.12.2011 Tribunalul Bihor a respins ca nefondată cererea formulată de reclamantul C. C. M., cu domiciliul în Oradea, str. M. A. nr.7/20, jud.Bihor, în contradictoriu cu pârâtul B.E.J. P. D., cu sediul în Oradea, str. T., nr.6, ap.1, jud.Bihor.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Obiectul dedus judecăţii îl reprezintă aplicarea amenzii pe seama BEJ P. D. şi acordarea de despăgubiri ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de executare a sentinţei nr.214/CA/2010 a Tribunalului Bihor. Pe considerentul că pârâtul BEJ P. D. nu a întreprins demersurile legale pentru executarea titlului executoriu constând în sentinţa nr.214/CA/2010 a Tribunalului Bihor, reclamantul, prevalându-se de disp.art.24 din Legea nr.554/2004, a solicitat amendarea biroului executorului judecătoresc.

Conform dispoziţiilor art.24 al.1 şi 2 din Legea nr.554/2004, „dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. (2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere”.

Din examinarea textelor de lege menţionate, de care se prevalează reclamantul în admiterea cererii formulate, instanţa a constatat că subiectul activ al persoanei responsabile pentru executarea unei hotărâri irevocabile pronunţată de instanţa de contencios administrativ este conducătorul unei autorităţi publice sau, după caz, o persoană din cadrul acestei autorităţi abilitată de lege să îndeplinească obligaţia de executare. Prin urmare, executorul judecătoresc investit cu o cerere de executare silită având ca obiect un titlu executoriu constând într-o hotărâre judecătorească irevocabilă pronunţată de instanţa de contencios administrativ nu are calitatea de subiect activ pentru sancţionarea pecuniară în baza acestui text de lege.

Mai mult, din examinarea dosarului execuţional, a rezultat că executorul judecătoresc şi-a îndeplinit obligaţiile legale pentru finalizarea executării silite, formulând în acest sens o cerere de încuviinţare a executării silite, cerere care a fost admisă prin Încheierea nr.3/E/03.03.2011 a Tribunalului Bihor. De asemenea, instanţa a reţinut că pârâtul debitor P. M. G., în urma somaţiei trimisă de către BEJ P. D., a procedat la executarea titlului executoriu emis în favoarea reclamantului. De altfel, instanţa a constatat că în circumscripţia teritorială a Curţii de Apel G., în care funcţionează BEJ C. C. D., s-a constituit dosarul execuţional nr.505/CDC/2010, prin care s-a pus în executare sentinţa nr.214/CA/2010 a Tribunalului Bihor, aşa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire şi din protocolul de predare-primire din dosarul execuţional anexat cauzei.

Faţă de aceste considerente, instanţa a constatat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aplicarea amenzii în conformitate cu art.24 din Legea nr.554/2004 şi nici pentru acordarea despăgubirilor şi a daunelor cominatorii solicitate de reclamant, şi în consecinţă a respins ca nefondată cererea formulată.

A constatat că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată din partea pârâtului.

Împotriva acestei sentinţei, a declarat recurs reclamantul C. C. M. pe motiv de nelegalitate, solicitând casarea acesteia.

A arătat că, obligaţia BEJ era să constate că sentinţa civilă 214/CA/2010 nu este executată de debitori, având calitatea de subiect activ în sancţionarea debitorilor, urmând procedura conferită de calitatea executorului judecătoresc. Simpla afirmaţie făcută de debitori, executorului judecătoresc că s-a produs executarea titlului în urma somaţiei, nu-l salvează de sancţiuni legate de neexecutarea completă a titlului executoriu.

Solicită a se remarca lipsa întâmpinării depusă de pârât şi că nu i s-a comunicat un exemplar din actele depuse după încheierea şedinţei.

Consideră că instanţa a depăşit atributele conferite de lege, pronunţând o soluţie neconformă cu realitatea.

Apreciază că cererea sa trebuia judecată de instanţa competentă a judeca contestaţia la executare, în condiţiile în care actul dedus judecăţii se referă la nemulţumirea creditorului la felul în care se execută un titlu executoriu.

Arată că B.I.E. C. din G. nu a executat Sentinţa 214/CA/2010 având din luna ianuarie retras titlu, deoarece a colaborat cu debitorii.

Pentru motivele arătate a solicitat casarea încheierii pronunţate.

În drept a invocat dispoziţiile art.482 noul Cod de procedură civilă

Intimatul pârât legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Examinând sentinţa recurată, raportat la motivele de recurs invocate, cât şi sub toate aspectele, potrivit art. 3041 Cod procedură civilă, instanţa a reţinut că recursul este nefondat, fiind respins, pentru următoarele considerente:

Tribunalul a constatat în mod pertinent că subiectul activ al persoanei responsabile pentru executarea unei hotărâri irevocabile pronunţată de instanţa de contencios administrativ este conducătorul unei autorităţi publice sau, după caz, o persoană din cadrul acestei autorităţi abilitată de lege să îndeplinească obligaţia de executare. Prin urmare, executorul judecătoresc (pârâtul din cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul recurent), investit cu o cerere de executare silită având ca obiect un titlu executoriu constând într-o hotărâre judecătorească irevocabilă pronunţată de instanţa de contencios administrativ nu are calitatea de subiect activ pentru sancţionarea pecuniară în baza acestui text de lege.

În plus, din examinarea dosarului execuţional, în mod temeinic a reţinut prima instanţă că executorul judecătoresc şi-a îndeplinit obligaţiile legale pentru finalizarea executării silite, formulând în acest sens o cerere de încuviinţare a executării silite, cerere care a fost admisă prin Încheierea nr.3/E/03.03.2011 a Tribunalului Bihor. De asemenea, că pârâtul debitor P. M. G., în urma somaţiei trimisă de către BEJ P. D., a procedat la executarea titlului executoriu emis în favoarea reclamantului.

Faţă de aceste considerente, Curtea a apreciat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aplicarea amenzii în conformitate cu art. 24 din Legea nr.554/2004 şi nici pentru acordarea despăgubirilor şi a daunelor cominatorii solicitate de reclamant, şi în consecinţă, în baza art. 312 Cod civilă, a respins ca nefondat recursul.

A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.